હોમ>drugs by ailments>Dry cough>dextromethorphan hydrobromide

Dextromethorphan Hydrobromide

Dextromethorphan Hydrobromide વિશેની માહિતી

Dextromethorphan Hydrobromide ઉપયોગ

સૂકી ઉધરસ ની સારવારમાં Dextromethorphan Hydrobromide નો ઉપયોગ કરાય છે

Dextromethorphan Hydrobromide કેવી રીતે કાર્ય કરે

Dextromethorphan Hydrobromide એ ઊધરસના કાર્યને ઉત્પન્ન કરતાં મગજમાં ઊધરસના કેન્દ્રની પ્રવૃત્તિને ઘટાડે છે.

Common side effects of Dextromethorphan Hydrobromide

ઘેન, ચક્કર ચડવા, ઉત્તેજના, મૂંઝવણ, આંચકી, શ્વાસોશ્વાસમાં ઘટાડો, ઉબકા, ઊલટી, અતિસાર, લાલ ચકામા

Dextromethorphan Hydrobromide માટે ઉપલબ્ધ દવા

Zeet 12Alembic Pharmaceuticals Ltd
771 variant(s)
TussalyteMeridian Enterprises Pvt Ltd
93 to ₹1002 variant(s)
Lastuss LAFDC Ltd
361 variant(s)
Nam Cold DXLincoln Pharmaceuticals Ltd
871 variant(s)
Lastuss-CTFDC Ltd
341 variant(s)
TusstatMedispan Ltd
551 variant(s)
Benadryl DRJohnson & Johnson Ltd
45 to ₹1354 variant(s)
DexaloneDelvin Formulations Pvt Ltd
581 variant(s)
Bricarex DBiochem Pharmaceutical Industries
1141 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

LegitScript approved
India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.