હોમ>drugs by ailments>Bacterial skin infections>povidone iodine + tinidazole + sucralfate

Povidone Iodine + Tinidazole + Sucralfate

Povidone Iodine + Tinidazole + Sucralfate વિશેની માહિતી

Povidone Iodine + Tinidazole + Sucralfate ઉપયોગ

બેક્ટેરિયલ ત્વચાનો ચેપ ની સારવારમાં Povidone Iodine+Tinidazole+Sucralfate નો ઉપયોગ કરાય છે

Common side effects of Povidone Iodine + Tinidazole + Sucralfate

સૂકી ત્વચા, ઉપયોગી જગ્યાની પ્રતિક્રિયા

Povidone Iodine + Tinidazole + Sucralfate માટે ઉપલબ્ધ દવા

Drez SStedman Pharmaceuticals Pvt Ltd
85 to ₹2404 variant(s)
Sufrate TPEskag Pharma Pvt Ltd
38 to ₹1404 variant(s)
Septigard ANVanguard Therapeutics Pvt Ltd
761 variant(s)
Povimed SMed Manor Organics Pvt Ltd
931 variant(s)
SeptiaceForegen Healthcare Ltd
1011 variant(s)
Healol PlusS H Pharmaceuticals Ltd
791 variant(s)
HealodressIntegra Life Sciences Pvt Ltd
95 to ₹3952 variant(s)
CradoneSandMartin Pharmaceuticals Pvt Ltd
491 variant(s)
AbdineI.I.F.A Health Care
721 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

LegitScript approved
India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.