SearchCreated with Sketch.
Dr. Shaikh Shahnawaz - Dental Surgery
Dr. Shaikh Shahnawaz
stethoscopeCreated with Sketch.
Dental Surgery
Dr. Shaikh Shahnawaz - Dental Surgery
Dr. Shaikh Shahnawaz
stethoscopeCreated with Sketch.
Dental Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
BDS
Rate The Doctor
Practice Locations
Dr. Shahnawaz's Dental Clinic
Dr. Shahnawaz's Dental Clinic
stethoscopeCreated with Sketch.
100
Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
# 196, Fatima Khan Manzil, Landmark: Opp. Kurla Nursing Home, Pipe Road, Kurla West, Mumbai, Maharashtra, India
timerCreated with Sketch.
Mon - Sun10:00 AM - 01:00 PM
Mon - Sun06:00 PM - 10:00 PM
Rate The Doctor