SearchCreated with Sketch.
Dr. Kaushik H.Jhoshi - Family Medicine
Dr. Kaushik H.Jhoshi
stethoscopeCreated with Sketch.
Family Medicine
Dr. Kaushik H.Jhoshi - Family Medicine
Dr. Kaushik H.Jhoshi
stethoscopeCreated with Sketch.
Family Medicine
stethoscopeCreated with Sketch.
MBBS
Rate The Doctor
Practice Locations
Dr. Kaushik H.jhoshi Clinic
Dr. Kaushik H.jhoshi Clinic
stethoscopeCreated with Sketch.
200
Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Shop No3, Mahavir, Landmark;Evershine nagar, Malad West, Mumbai, Maharashtra, India
timerCreated with Sketch.
Mon - Sat10:00 AM - 01:00 PM
Mon - Sat06:00 PM - 09:00 PM
Rate The Doctor