SearchCreated with Sketch.
Dr. Kapur Kshama - Obstetrics and Gynaecology
Dr. Kapur Kshama
stethoscopeCreated with Sketch.
Obstetrics and Gynaecology
Dr. Kapur Kshama - Obstetrics and Gynaecology
Dr. Kapur Kshama
stethoscopeCreated with Sketch.
Obstetrics and Gynaecology
Rate The Doctor
Practice Locations
Kapur Kshama Clinic
Kapur Kshama Clinic
stethoscopeCreated with Sketch.
#2973, 13th Main, 5th Cross Indira Nagar, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka, India
timerCreated with Sketch.
Mon - Sun10:00 AM - 12:00 AM
Rate The Doctor