Albendabest 200mg Suspension

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Your Child’s Medicine At a Glance

Albendabest 200mg Suspension is effective against a range of parasitic worm infections in children. It restrains the worms from absorbing the body's essential nutrients, causing them to lose their energy and leading to their eventual death. The dead worms are then removed from your child’s body through the stool.

Give this medicine to your child by mouth, preferably with a fat-containing food such as milk. This will help your child’s body absorb this medicine better. In case your child vomits within 30 minutes of taking Albendabest 200mg Suspension, give the same dose again. The duration of the treatment depends on the type of worm your child is infected with. Usually, it is given as a single dose. Your child’s doctor may prescribe repeating this dose after two weeks to prevent re-infection. However, some specific types of infections may require you to give this medicine to your child for a few days to weeks. In such a case, you must give your child this medicine for the exact prescribed number of days because stopping this medicine too soon may cause re-infection.

Nausea, vomiting, dizziness, headache, abdominal pain, loss of appetite, hair fall, mild fever, and sore throat are some of the common yet temporary side effects of this medicine. Rarely, it may cause bleeding which is a serious side effect of this medicine. Make sure to report to your child’s doctor if the side effects persist or become bothersome or if your child experiences bleeding.

Before taking this medicine, let the doctor know if your child has had any previous episodes of medicine allergy, seizures, liver impairment, kidney malfunction, stomach problem, or blood disorder. This information is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Albendabest 200mg Suspension in Children

 • పరాన్నజీవి సంక్రామ్యతలు

Side effects of Albendabest 200mg Suspension in Children

Albendabest 200mg Suspension does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Albendabest

 • వికారం
 • వాంతులు
 • మైకం
 • ఆకలి తగ్గడం
 • లివర్ ఎంజైమ్ పెరగడం

How can I give Albendabest 200mg Suspension to my child?

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. వాడేముందు లేబుల్ చదవండి. ఈ మందును వాడేముందు బాగా షేక్ చేసి కొలతకప్పుతో కొలిచి తాగాలి. దీనిని ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే Albendabest 200mg Suspensionని ఒక స్థిరమైన సమయంలో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాAlbendabest Suspension పనిచేస్తుంది (How Albendabest Suspension works in Telugu)

ఆల్‌బెండాజోలైన్ యాంటి హెల్మిన్తిక్ అని ఔషధాల తరగతికి చెందింది. వార్మ్ కోల్పోతే మరణిస్తారు కాబట్టి వార్మ్ కోల్పోకుండా ఆల్‌బెండాజోలైన్ చక్కెర (గ్లూకోజ్) నుంచి శక్తిని గ్రహిస్తుంది.
ఆల్u200cబెండాజోలైన్ యాంటి హెల్మిన్తిక్ అని ఔషధాల తరగతికి చెందింది. వార్మ్ కోల్పోతే మరణిస్తారు కాబట్టి వార్మ్ కోల్పోకుండా ఆల్u200cబెండాజోలైన్ చక్కెర (గ్లూకోజ్) నుంచి శక్తిని గ్రహిస్తుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

మూత్రపిండాలు
SAFE IF PRESCRIBED
కిడ్నీ వ్యాధి రోగులు Albendabest 200mg Suspension బహుశ సురక్షితము.అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత సమాచారం ప్రకారం కిడ్నీ వ్యాధి రోగుల విషయంలో Albendabest 200mg Suspension మోతాదును మార్చాల్సిన పనిలేదు. ఈ విషయంలో వారు వైద్యులను సంప్రదించాలి.
కాలేయం
జాగ్రత్త అవసరం
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Albendabest 200mg Suspension వాడే విషయంలో తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Albendabest 200mg Suspension మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.

What if I forget to give Albendabest 200mg Suspension to my child?

Do not panic. Unless your doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember it. Skip the missed dose if it’s almost the time for the next dose. Do not give a double dose and follow the prescribed dosing schedule.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Albendabest 200mg Suspension
₹8.12/Suspension
Albact 200mg Suspension
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
₹6.25/Suspension
23% cheaper
Papa A 200mg Suspension
Euphoric Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹14.91/Suspension
84% costlier
Odal 200mg Suspension
Klar Sehen Pvt Ltd
₹15.66/Suspension
93% costlier
₹16/Suspension
97% costlier
Womiban 200mg Suspension
Blue Cross Laboratories Ltd
₹16.1/Suspension
98% costlier

Expert Advice

 • Give this medicine to your child with a fat-containing food such as milk as it enables better absorption in the body.
 • Follow the prescribed dosage strictly. In case your child is prescribed to take this medicine for a few days, make sure to complete the dosage as stopping abrupting may lead to re-infection.
 • Worm infections are easily spread between family members. Your doctor may recommend treatment for all family members on the same day, whether or not they have any symptoms of infection.
 • Some self-care measures:
  1. Do not give raw or undercooked food to your child. Instead give a balanced diet, containing herbs, fruits, and spices of therapeutic value
  2. Encourage your child to wash their hands with soap and water every time they use the toilet as that will help prevent cross-infection
  3. Trim your child’s nails frequently to disable any source of worm infection
  4. Maintain a neat space and hygiene around your child.
 • Inform the doctor in case your child exhibits signs of allergic reaction like rash, itching, or any other sign of infection such as fever, blood in urine or vomit, bleeding from gums, or black, red, or tarry stools.
 • This medicine is known to elevate the levels of liver enzymes. Let the doctor know if your child exhibits any signs of a liver problem like dark urine, tiredness, upset stomach, light-colored stools, or yellow skin or eyes.

Fact Box

Chemical Class
2-Benzimidazolylcarbamic acid esters
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Antiprotozoal agents

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Albendabest తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Evaride, Estratag, Esval-Sure
ప్రాణహాని
Brand(s): Tibomax, Sibolone, Maxtib
ప్రాణహాని
Brand(s): Vagimoist, Evolon
ప్రాణహాని
Brand(s): Carz
తీవ్రమైన

User Feedback


FAQs

Q. How can I know that my child is having a worm infection?

If your child complains of an itchy bottom (rectal area), difficulty sitting, fatigue, and restless sleep due to anal itching or persistent stomach pain with loss of appetite or frequent indigestion, it might indicate worm infestation. Another sign of worm infection is pica in which you may notice your child eating inedible substances such as mud. Speak to your child’s doctor as soon as you notice any of these in your child. The doctor may ask for your child’s stool and blood samples on 3 different days for examination. Depending upon the reports, the doctor will decide upon the treatment and prescribe your child with medicine.

Q. How can my child become infected with intestinal worms?

Children typically harbor the highest intensity of infection. The infection can be transmitted from the eggs of worms present in human feces which contaminate soil in areas with poor sanitation. Transmission can occur by drinking contaminated water or by eating contaminated vegetables and fruits without washing or peeling. Your child may also get infected by playing in the soil that is contaminated with the eggs of the worms. When your child returns home after playing, ask them to clean up using soap and water.

Q. What do deworming mean?

Deworming is the process of killing and expelling worms from the body. Albendabest 200mg Suspension is widely used for the deworming treatment for children.

Q. Can other medicines be given at the same time as Albendabest 200mg Suspension?

You can give your child medicines meant to relieve pain and fever unless your doctor has told you not to. However, there do exist some medicines that should not be given with Albendabest 200mg Suspension. So, to negate the risk of any side effects, talk to your child’s doctor before giving any other medicines to your child.

Q. What is the best time to give Albendabest 200mg Suspension to my child?

Albendabest 200mg Suspension can be given at any time of the day just remember to give it with a fat-containing food such as milk.

Q. Who should not take Albendabest 200mg Suspension?

Albendabest 200mg Suspension should not be given to children with known allergy to albendazole or any other similar medicines like mebendazole or thiabendazole, in the past. Signs of an allergic reaction may include an itchy skin rash, shortness of breath, and swelling of the face or tongue. Let the doctor know about all of your child’s medical conditions before giving the medicine. Let the doctor also know about any other medicines that your child is taking for any other conditions, as they may affect or be affected by this medicine.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Rosenthal PJ. Clinical Pharmacology of the Antihelmenthic Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 923-25.
 2. Keiser J, McCarthy J, Hotez P. Chemotherapy of Helminth Infections. In: Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC (Editors). Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2018. p. 1003.
 3. Medicines for Children. Mebendazole for worm infections [Internet]. [Published 11 Apr. 2019]. [Accessed 29 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 4. University of Rochester Medical Center: Health Encyclopedia. Roundworm Infection in Children. [Accessed 28 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 5. University of Michigan: C.S. Mott Children’s Hospital. Albendazole. [Updated 30 Aug. 2019]. [Accessed 28 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 6. World Health Organisation. Deworming in children: Guidance summary. [Accessed 28 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 7. Ashley C, Dunleavy A (Editors). The Renal Drug Handbook: The Ultimate Prescribing Guide for Renal Practitioners. 5th ed. Boca Raton, FL: CRC Press; 2019. (online) Available from:External Link
 8. KidsHealth. Tapeworm. [Updated Oct. 2019]. [Accessed 28 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 9. Mom Junction. Worms in children: Causes, symptoms, and treatment. [Updated Apr. 2020]. [Accessed 28th Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 10. Drugs.com. Albendazole - how long does it take to work and kill all the pinworms? [Updated 12 Nov. 2020]. [Accessed 28th Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 11. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. Albendazole. [Updated 2016 Feb 19]. [Accessed 28 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 12. Shah C, Mahapatra A, Shukla A, et al. Recurrent acute hepatitis caused by albendazole. Trop Gastroenterol. 2013;34(1):38-9. [Accessed 28 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 13. KidsHealth. Ascariasis. [Last reviewed Nov. 2019]. (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

G-54 3rd FLOOR LAXMI NAGAR VIKAS MARG DELHI -110092
Country of Origin: India

Expires on or after: July, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Albendabest 200mg Suspension. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
6.98.12Get 15% OFF
6.74+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 ml in 1 bottle
CART కు జోడించు

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹300. Minimum order value ₹100. Valid from 1st April - 30th April 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.