Zoratame 10mg Capsule

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Zoratame 10mg Capsule is a medicine that is similar to vitamin A and is involved in the normal growth of skin cells. It is used in the treatment of psoriasis. It works by stopping the overgrowth and thickening of skin cells.

Zoratame 10mg Capsule is taken with food in a dose and duration as advised by the doctor. The dose you are given will depend on your condition and how you respond to the medicine. You should keep taking this medicine for as long as your doctor recommends. If you stop treatment too early your symptoms may come back and your condition may worsen. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

The most common side effects are dry lips, dryness in the mouth, skin peeling, joint pain, itching, runny nose, nosebleeds, hair loss, and increased levels of blood fat. Most of these are temporary and usually resolve with time. Contact your doctor straight away if you are at all concerned about any of these side effects. It may cause dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can make dizziness worse.

Avoid sun exposure and cover the treated areas with clothing or use a sunscreen before stepping out in the sun. Your doctor may get your regular blood tests done to monitor your liver function and the levels of fats such as cholesterol in your blood. You should tell your doctor if you have any kidney or liver diseases so that your doctor can prescribe a suitable dose for you. Before taking this medicine, you should tell your doctor if you are pregnant, planning pregnancy or breastfeeding as Zoratame 10mg Capsule can cause fetal abnormalities.

Zoratame Capsule க்கான பயன்கள் (Uses of Zoratame Capsule in Tamil)

 • சொரியாசிஸ் (வெள்ளி போன்ற செதிலான தோல் சினப்பு)

Zoratame Capsule இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Zoratame Capsule in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Zoratame

 • உலர்ந்த உதடுகள்
 • வாய் உலர்வு
 • மூக்கு உலர்வு
 • விழிவெண்படல அழற்சி
 • தோல் உரிதல்
 • காட்சிக்கோளாறு

Zoratame Capsule யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Zoratame Capsule in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Zoratame 10mg Capsule உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Zoratame Capsule எப்படி செயல்படுகிறது (How Zoratame Capsule works in Tamil)

சோரியாஸிஸில் Zoratame 10mg Capsule எவ்வளவு கச்சிதமாக வேலை செய்கிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குத் தெரியாது.
அசிடெட்ரின் என்பது வைட்டமின் Aவின் வடிவமான ரெடினாய்டுகள் என்று அழைக்கப்படும் மருந்துகளின் குழுவை சார்ந்த்து. அதிகப்படியான செல் வளர்ச்சியைத் தடுப்பதன் மூலம் மற்றும் சோரியாஸிஸில் கெராடினைசேஷன் (அதாவது, செல்களுக்குள் புரதங்கள் படிவதால் ஏற்படும் செல் அடர்த்தியை செயல்முறை) ஆகியவற்றைத் தணிப்பதன் மூலம் அசிடெட்ரின் வேலை செய்கிறது.
அசிடெட்ரின் என்பது வைட்டமின் Aவின் வடிவமான ரெடினாய்டுகள் என்று அழைக்கப்படும் மருந்துகளின் குழுவை சார்ந்த்து. அதிகப்படியான செல் வளர்ச்சியைத் தடுப்பதன் மூலம் மற்றும் சோரியாஸிஸில் கெராடினைசேஷன் (அதாவது, செல்களுக்குள் புரதங்கள் படிவதால் ஏற்படும் செல் அடர்த்தியை செயல்முறை) ஆகியவற்றைத் தணிப்பதன் மூலம் அசிடெட்ரின் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Zoratame 10mg Capsule -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
பாதுகாப்பற்றது
Zoratame 10mg Capsule கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு அதிக பாதுகாப்பற்றது.
மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் கருவின் மீது சாத்தியமான பாதக விளைவுகளை காண்பித்துள்ளது. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Zoratame 10mg Capsule தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Zoratame 10mg Capsule எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Zoratame 10mg Capsule எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Zoratame 10mg Capsuleக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Zoratame 10mg Capsule எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Zoratame 10mg Capsuleக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Zoratame 10mg Capsule
₹35.0/Capsule
A Tret 10mg Capsule
Kaizen Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹27/capsule
23% cheaper
₹29.1/capsule
17% cheaper
Acitros 10mg Capsule
Chemo Healthcare Pvt Ltd
₹29.5/capsule
16% cheaper
Actoid 10 Capsule
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹30.6/capsule
13% cheaper
Acrotac 10mg Capsule
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹31.7/capsule
9% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Zoratame 10mg Capsule helps reduce thickening, plaque formation and scaling of the skin in conditions such as psoriasis.
 • Take it at the same time every day with food or a glass of milk.
 • Do not take Zoratame 10mg Capsule if you are pregnant, planning pregnancy or breastfeeding as it can cause birth defects in babies. Use effective methods of contraception to prevent pregnancy.
 • You will need to take pregnancy tests regularly if you are on treatment with and for at least 3 years after you stop taking this medicine.
 • Avoid exposure to sunlight while using Zoratame 10mg Capsule as it increases the sensitivity of your skin. Use protective measures such as sun-creams and protective clothing.
 • It may cause dryness of skin, mouth, and lips. Drink plenty of water and use a moisturiser and lip balm, if needed.
 • It may cause dry eyes and blurring of vision. Avoid wearing contact lenses and be cautious before driving or using machines.
 • Your doctor may get your regular blood tests done to monitor your liver function and the levels of fats such as cholesterol in your blood.

Fact Box

Chemical Class
Retinoids
Habit Forming
No
Therapeutic Class
DERMA
Action Class
Retinoids- Second generation

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Zoratame இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Ledermycin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Bindox, Spandox PR, Doxybuz
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Axymin, Minocyn, Vivcyl
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Albaoxy
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Zoratame 10mg Capsule an immunosuppressant?

No, Zoratame 10mg Capsule is not an immunosuppressant. It belongs to the retinoid class of medicines. It is used to treat severe form of psoriasis.

Q. Can I drink alcohol while taking Zoratame 10mg Capsule?

Do not consume anything that contains alcohol while taking Zoratame 10mg Capsule and for 2 months after treatment. Zoratame 10mg Capsule and alcohol combine to form a substance that may remain in the body for more than 3 years.

Q. How long does Zoratame 10mg Capsule take to work?

Zoratame 10mg Capsule does not work right away. It may take about 2-4 weeks to see an improvement and about 2-3 months before you see the full benefits of this medicine. Therefore, you should continue taking it even if you do not see any improvement initially.

Q. What is the most important information that I should know about Zoratame 10mg Capsule?

Zoratame 10mg Capsule can cause serious birth defects in your unborn child. Therefore, you should not take Zoratame 10mg Capsule if you are pregnant or plan to become pregnant within the next 3 years. Zoratame 10mg Capsule may also cause liver damage. Therefore, contact your doctor immediately if you experience nausea, vomiting, loss of appetite, pain in the upper right part of the stomach, yellowing of the skin or eyes, or dark urine.

Q. Does Zoratame 10mg Capsule affect sperm?

No, Zoratame 10mg Capsule does not affect the sperm. However, it has been seen that small amounts of this medicine may pass into the semen. But, this small amount does not pose a risk to an unborn child.

Q. How should I take Zoratame 10mg Capsule?

It is generally recommended to take Zoratame 10mg Capsule once daily with meals or milk. The dosage varies from person to person and is decided by your doctor. Swallow the medicine whole and do not crush or cut it.

Q. Can I donate blood while on Zoratame 10mg Capsule?

No, you should not donate blood while on Zoratame 10mg Capsule. Moreover, do not donate blood 3 years after stopping the treatment with Zoratame 10mg Capsule. The medicine present in your blood can harm an unborn child if your blood is given to a pregnant mother. However, Zoratame 10mg Capsule does not affect your ability to receive a blood transfusion.

Q. What should I avoid while taking Zoratame 10mg Capsule?

Zoratame 10mg Capsule may affect your night vision. Therefore, you should avoid driving at night. Avoid supplemental foods containing vitamin A while taking this medicine since it may add to the side effects. Also, avoid sunlight and sun lamps as Zoratame 10mg Capsule can make your skin more sensitive to ultraviolet light.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை சருமநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Burkhart C, Morrell D, Goldsmith L. Dermatological Pharmacology. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1812.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 15-17.
 3. Acitretin. Huddersfield, UK: Genus Pharmaceuticals; 2015 [revised 12 Dec. 2016]. [Accessed 28 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Acitretin. Palo Alto, CA: Connetics Corporation; Mar. 2004. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
MRP
350
Inclusive of all taxes
10 capsules in 1 strip
விற்றுவிட்டது
எனக்கு தெரிவிக்கவும்
Available substitutes
Available substitutes
Contains the same salt composition as
Zoratame 10mg Capsule
Verified by experts
Top & trusted brands

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.