Panopaz IV Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C
arrow
arrow

Introduction

Panopaz IV Injection is a medicine that reduces the amount of acid produced in your stomach. It is used for treating acid-related diseases of the stomach and intestine such as acid reflux, indigestion, peptic ulcer disease, and some other stomach conditions associated with excessive acid production.

Panopaz IV Injection is also used to prevent stress ulcers in seriously ill patients and is administered before anesthetic medication to help prevent aspiration-related complications. It belongs to a class of medicines known as proton pump inhibitors (PPIs). This medicine is administered into a vein by a healthcare professional and will only be given to you if your doctor thinks that an injection is more suitable for you at the moment than a tablet. The dose will depend on your underlying condition and how you respond to the medicine. Your doctor will decide the duration of treatment but you should keep on taking it as prescribed, even if your symptoms disappear quickly. You can increase the efficiency of the treatment by eating smaller meals more often and avoiding caffeinated drinks (like tea and coffee), and spicy or fatty foods.

The most common side effects observed with this medicine include nausea, vomiting, headache, dizziness, flatulence, diarrhea, stomach pain, and thrombophlebitis (pain, redness, and swelling of the vein). These symptoms are generally mild but if they bother you or do not go away, consult your doctor. Long-term use of this medicine may lead to an increased risk of side effects. For instance, using this medicine for more than 1 year may increase your risk for bone fractures, especially with higher doses. Talk to your doctor about ways to prevent bone loss (osteoporosis), like taking calcium and vitamin D supplements.

Panopaz IV Injection is not suitable for some people. Before taking this medicine, you need to tell your doctor if you have severe liver problems, are taking medicines for HIV, have ever had an allergic reaction to similar medicines in the past, or suffer from bone loss (osteoporosis). Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor before taking it. Avoid drinking alcohol as it makes your stomach produce excessive acid and can worsen your symptoms. Do not drive or use machinery or tools, if this medicine makes you feel dizzy or sleepy.

Panopaz Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Panopaz Injection in Tamil)


Panopaz Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Panopaz Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Panopaz

 • குமட்டல்
 • தலைவலி
 • வயிற்றுப்பொருமல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வயிற்று வலி
 • வாந்தி

Panopaz Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Panopaz Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Panopaz Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Panopaz Injection works in Tamil)

Panopaz IV Injection வயிற்றில் அமில உற்பத்தியைக் குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Panopaz IV Injection -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Panopaz IV Injection பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
எச்சரிக்கை
Panopaz IV Injection தாய்ப்பாலூட்டும் போது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தாயின் சிகிச்சை முடியும் வரை மற்றும் மருந்து அவரது உடலில் இருந்து நீங்கும் வரை தாய்ப்பாலூட்டுவது நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Panopaz IV Injection உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Panopaz IV Injection சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Panopaz IV Injection க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Panopaz IV Injection பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Panopaz IV Injection க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Panopaz இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Panopaz IV Injection, please consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Panopaz IV Injection
₹45.25/Injection
Panfirst 40mg Injection
Zyphar's Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹43.59/injection
4% cheaper
Zepoxin 40mg Injection
Neon Laboratories Ltd
₹44.5/injection
2% cheaper
Ulpan 40mg Injection
Corona Remedies Pvt Ltd
₹45.15/injection
same price
Troypanto 40mg Injection
Troikaa Pharmaceuticals Ltd
₹45.21/injection
same price
Topraz Injection
Veritaz Healthcare Ltd
₹45.25/injection
same price

வல்லுநர் அறிவுரை

 • It is given as an injection into the veins under the supervision of the doctor.
 • It is a well-tolerated medicine and provides relief for a long time.
 • Some healthy tips to prevent acidity from happening:
  • Avoid excessive intake of carbonated beverages/soft drinks, citrus juices, fried food, caffeinated beverages like tea and coffee.
  • Avoid alcohol and smoking.
  • Avoid eating late at night or before bedtime.
 • Inform your doctor if you get watery diarrhea, fever or stomach pain that does not go away.
 • Long-term use of Panopaz IV Injection can cause weak bones and a deficiency of minerals such as magnesium. Take adequate dietary intake of calcium and magnesium or their supplements as prescribed by your doctor.
 • Consult your doctor right away if you develop decreased urination, edema (swelling due to fluid retention), lower back pain, nausea, fatigue, and rash or fever. These could be signs of a kidney problem.

Fact Box

Chemical Class
Sulfinylbenzimidazole Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL
Action Class
Proton pump inhibitors

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Panopaz இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Atazor, Atavir, Virataz
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pencil, Cilobact, Vascilol
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Inbec, Indease, Indivan
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Nel
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Use of methylocoblamin in old age
Dr. Sunil Sekhri
Diabetology
I am here to guide you regarding your symptoms and medical problems
I have pimples provlem in my face what am i do?
Dr. Atula Gupta
Dermatology
Face clin gel for application twice daily . Saslic DS wash or rejuglow face wash . Peels to clear acne and marks . Chemical peels . 9XXXXXX . SkinAid Clinic Gurgaon
arrow
Panopaz IV Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Panopaz IV Injection used for?

Panopaz IV Injection is used for the treatment of peptic ulcer disease, reflux esophagitis or gastroesophageal reflux disease (GERD). Panopaz IV Injection prevents acidity associated with use of painkillers. It is also used to treat a disease associated with excessive acid production in the stomach known as Zollinger Ellison syndrome (ZES). It works by reducing the amount of acid made by your stomach and thus relieves your symptoms.

Q. Can I take antacids along with Panopaz IV Injection?

Yes, you can take antacids along with Panopaz IV Injection. Take it 2 hours before or after you take Panopaz IV Injection.

Q. How long does it take for Panopaz IV Injection to work?

You should start to feel better within 2 to 3 days. It may take up to 4 weeks for Panopaz IV Injection to work properly so you may still have some symptoms during this time.

Q. Does Panopaz IV Injection cause weight gain?

Although rare but long-term treatment with Panopaz IV Injection may cause weight gain. The reason could be the relief from reflux symptoms which could make you eat more. Consult your doctor for any weight-related concern.

Q. Can I take alcohol with Panopaz IV Injection?

No, alcohol intake is not advised with Panopaz IV Injection. Alcohol itself does not affect the working of Panopaz IV Injection, but it can increase the acid production. This may further cause worsening of your symptoms.

Q. What dietary changes should I make to get relief from acidity?

Panopaz IV Injection is best taken 1 hour before a meal. You should avoid spicy and fatty foods while taking this medicine. You must refrain from caffeinated drinks such as tea, coffee and cola. Alcohol intake should also be avoided as it may worsen your symptoms.

Q. Can I take Panopaz IV Injection for a long term?

Panopaz IV Injection is usually prescribed for short term use only. However, if need arises, such as for treating peptic ulcer disease and Zollinger Ellison syndrome (ZES), Panopaz IV Injection may be prescribed for a long term duration as well. Long term use may carry an increased risk for side effects and must be discussed with the doctor. Please use Panopaz IV Injection as advised by your doctor and under their supervision.

Q. Are painkillers safe to take along with Panopaz IV Injection?

Yes, it is safe to take painkillers along with Panopaz IV Injection. Panopaz IV Injection prevents acidity and stomach ulcers associated with the intake of painkillers. Panopaz IV Injection is taken 1 hour before a meal. On the other hand, painkillers are usually taken with, or after a meal to avoid stomach upset.

Q. Is a single dose of Panopaz IV Injection sufficient?

No, a single dose may not be sufficient. However, with only a few doses of Panopaz IV Injection you may get relief with the symptoms. Panopaz IV Injection is usually needed only for a short term or upto 2 weeks for heartburn, indigestion, acid reflux. However, if need arises, such as for treating peptic ulcer disease and Zollinger Ellison syndrome (ZES), Panopaz IV Injection may be prescribed for a long term duration as well. Please consult your doctor if you do not feel better even after taking Panopaz IV Injection regularly for 2 weeks as prescribed.

Q. What are the long term side effects of Panopaz IV Injection?

If Panopaz IV Injection is used for more than 3 months, certain long term side effects may be seen. The most important of these is low magnesium levels in your blood which may make you feel tired, confused, dizzy, shaky or dizzy. You may also have muscle twitches or irregular heartbeat. If the use is further prolonged for more than a year, you may have an increased risk of bone fractures, stomach infections and vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 deficiency can make you anemic, as a result of which you may feel more tired, weak, or pale. Additionally you may have palpitations, shortness of breath, lightheadedness, indigestion, loss of appetite, flatulence (gas) or nerve problems such as numbness, tingling and problem in walking.

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Wallace JL, Sharkey KA. Pharmacotherapy of Gastric Acidity, Peptic Ulcers, and Gastroesophageal Reflux Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2011. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Pantoprazole. Philadelphia, PA: Wyeth Laboratories; [Accessed on 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

702 - A, Poonam Chambers, Worli, Mumbai - 400 018 India
Country of origin: India

Expires on or after: November, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Panopaz IV Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
33.9445.25Get 25% OFF
33.03+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more. Starting at Rs.149
Inclusive of all taxes
Get maximum discount on orders above ₹1299
1 Injection in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Online payment only

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹600 with an assured cashback of ₹10. Minimum order value is ₹100. Valid once per user till 31st August 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.