Normonal 10mg Tablet CR

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Normonal 10mg Tablet CR is used to treat various menstrual problems including painful, heavy, or irregular periods, premenstrual syndrome (PMS) and a condition called endometriosis. It is a man-made version of the natural female sex hormone progesterone.

Normonal 10mg Tablet CR may be taken with or without food, but it is better to take it at the same time each day. The dose and how often you take it depends on what you are taking it for. Your doctor will decide how much you need so as to improve your symptoms. Swallow the tablets whole with a drink of water. You should take this medicine for as long as it is prescribed to you.

The most common side effects of this medicine include headache, nausea, abdominal pain, vaginal spotting, dizziness, and breast tenderness. Let your doctor know if these bother you or appear serious, as there may be ways of reducing or preventing them. Some side effects may mean you should stop taking this medicine, including if you develop jaundice, migraine, or changes to your speech or senses (eyesight, hearing, smell, taste, and touch). You should also stop taking it if you become pregnant or if your blood pressure becomes too high.

Before taking this medicine, tell your doctor if you are pregnant or breastfeeding, have diabetes, have a migraine, or any liver disease or ever had any problems with your blood circulation. Your doctor should also know about all other medicines you are taking as many of these may make this medicine less effective or change the way it works. This medicine can affect the results of some blood and urine tests so make sure any doctor treating you knows that you are taking it.

Normonal Tablet CR க்கான பயன்கள் (Uses of Normonal Tablet CR in Tamil)

 • மென்னோராகியா (அதிகமான மாதவிடாய் இரத்தப் போக்கு)
 • மாதவிடாயின் போதான வலி

Normonal Tablet CR இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Normonal Tablet CR in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Normonal

 • குமட்டல்
 • தூக்க கலக்கம்
 • தலைவலி
 • மார்பகத் தொடுவலி
 • கருப்பைக் கட்டி
 • சீரற்ற மாதவிடாய் சுழற்சிகள்

Normonal Tablet CR யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Normonal Tablet CR in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Normonal 10mg Tablet CR -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Normonal Tablet CR எப்படி செயல்படுகிறது (How Normonal Tablet CR works in Tamil)

நாரேதிஸ்டெரோன் கருப்பையின் உள்ளறையை மாற்றுவதன் மூலம் செயல்படுகிறது. குறைந்த அளவு கருத்தடை கருப்பையின் உள்ளறையில் மாறற்ங்களைக் கொண்டிருக்கிறது, அதனால் அது கருப்பை உள்ளறயைில் இசென்டைத் தடுக்கிறது, உள்ளறையை நிலைப்படுத்துக்கிறது, வலி ம்றறும் இரத்தப்போக்கினை மாதவிடாய் போதும் அல்லது தாமதமான மாதவிடாய்கிள்ன போதும் குறைக்கிறது நாரெதிஸ்டெரோனுக்கு தொடர்ச்சியாக வெளிப்படுது மார்பகப்புற்று நோய் செல்களின் வளர்ச்சியைக் குறைக்கிறது.
நாரேதிஸ்டெரோன் கருப்பையின் உள்ளறையை மாற்றுவதன் மூலம் செயல்படுகிறது. குறைந்த அளவு கருத்தடை கருப்பையின் உள்ளறையில் மாறற்ங்களைக் கொண்டிருக்கிறது, அதனால் அது கருப்பை உள்ளறயைில் இசென்டைத் தடுக்கிறது, உள்ளறையை நிலைப்படுத்துக்கிறது, வலி ம்றறும் இரத்தப்போக்கினை மாதவிடாய் போதும் அல்லது தாமதமான மாதவிடாய்கிள்ன போதும் குறைக்கிறது நாரெதிஸ்டெரோனுக்கு தொடர்ச்சியாக வெளிப்படுது மார்பகப்புற்று நோய் செல்களின் வளர்ச்சியைக் குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
பாதுகாப்பற்றது
Normonal 10mg Tablet CR கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு அதிக பாதுகாப்பற்றது.
மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் கருவின் மீது சாத்தியமான பாதக விளைவுகளை காண்பித்துள்ளது. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Normonal 10mg Tablet CR தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Normonal 10mg Tablet CR உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Normonal 10mg Tablet CR பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Normonal 10mg Tablet CR எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Normonal 10mg Tablet CRக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Normonal 10mg Tablet CR
₹18.15/Tablet CR
Sysron-NCR Tablet
Systopic Laboratories Pvt Ltd
₹15/Tablet CR
save 17%
Nortas CR Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹15/Tablet CR
save 17%
Crina-NCR 10mg Tablet
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹21.56/Tablet CR
19% costlier
Mendate 10 Tablet CR
Koye Pharmaceuticals Pvt ltd
₹21.56/Tablet CR
19% costlier
₹26.53/Tablet CR
46% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Normonal 10mg Tablet CR regulates menstrual cycles and treats a wide range of menstrual disorders such as heavy, painful periods and endometriosis.
 • It may cause bleeding or spotting in between menstrual periods. Let your doctor know if this occurs frequently.
 • Stop taking Normonal 10mg Tablet CR and inform your doctor immediately if you get severe headaches, stabbing pains or swelling in one leg, pain while breathing, yellowing of your skin or sudden changes in your vision or hearing.
 • Do not take Normonal 10mg Tablet CR if you are pregnant. Use a non-hormonal method of contraception such as condoms to prevent pregnancy while you are taking this medication, as it is not a contraceptive.

Fact Box

Chemical Class
Progesterone Congeners
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GYNAECOLOGICAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I am taking Normonal CR tablets to delay my periods for a function. If I stop taking it, after how many days will I get my periods
Dr. Megha Tuli
Obstetrics and Gynaecology
Hi PATIENT women get their periods within 4-5 days of stopping the medicines. But sometimes it may take as long as 2 weeks
Which is more strong zolfresh or zolfresh cr ?? It doesnt matter on the duration but which has more effect for the time it stays. Can i take it and sleep properly even if there is some noise around me or someone tries to wake me up.
Dr. Vikas Sharma
Neurology
Cr is strong as dose is more
arrow
Normonal 10mg Tablet CR குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Does Normonal 10mg Tablet CR reset your cycle?

Yes, Normonal 10mg Tablet CR may reset your cycle. It is usually given for about 10 days to help manage heavy periods. Usually, your periods will resume within 3 days after stopping the medication. Your body may correct itself after 3-4 cycles and your period cycle may resume as before.

Q. Can you bleed while taking Normonal 10mg Tablet CR?

Yes, Normonal 10mg Tablet CR may cause breakthrough bleeding or spotting in some cases. This more likely occurs if the medicine is not taken as prescribed, such as taking lower than prescribed dose or not taking it 3 days before your periods start. It is, therefore, very important that you take Normonal 10mg Tablet CR as prescribed.

Q. How quickly does Normonal 10mg Tablet CR stop bleeding?

Normonal 10mg Tablet CR is advised to patients having heavy periods or prolonged periods. The usual dose is prescribed to be taken 3 times a day for 10 days. The bleeding will stop usually within 48 hours of taking it. However, consult your doctor if the bleeding continues.

Q. Can I get pregnant while taking Normonal 10mg Tablet CR?

Yes, you can get pregnant even if you are taking Normonal 10mg Tablet CR. It is not a birth control pill. Therefore, you should use contraceptives or other birth control methods while you are on Normonal 10mg Tablet CR. Consult the doctor if you have any other related concerns.

Q. For how long do I need to take Normonal 10mg Tablet CR?

The dose and the number of days for which you need to take Normonal 10mg Tablet CR will depend on the condition for which you are being treated and how well the medicine works for that condition. For example, when taken for endometriosis it is usually prescribed once daily for 6 to 9 months or until breakthrough bleeding becomes bothersome. When Normonal 10mg Tablet CR is used to bring on a normal cycle in women who have stopped menstruating, it is usually supposed to be taken once a day for 5 to 10 days during the second half of the planned menstrual cycle. Always take the medicine exactly as advised by your doctor.

Q. What is Normonal 10mg Tablet CR used for?

Normonal 10mg Tablet CR is similar to the progesterone hormone naturally produced by the body. It helps in treating a variety of menstrual problems, such as heavy bleeding, amenorrhea (absence of periods) and irregular periods. Additionally, it is helpful in treating premenstrual syndrome where one experiences irritability, bloating, fatigue which occurs a few days before the period. Normonal 10mg Tablet CR is also used to delay periods. Consult your doctor before starting Normonal 10mg Tablet CR to avoid any complication.

Q. How and in what dose should I take Normonal 10mg Tablet CR?

For best results, take it strictly as per the advice of your doctor. The number of doses you take each day, and the number of days for which you take it depends on the medical problem being treated. However, it is recommended that you take it at the same time of each day. This will ensure consistent levels of medicine in your body.

Q. What if I forget to take Normonal 10mg Tablet CR?

If you forget a dose, take it as soon as you remember. You can continue taking the next scheduled tablets at their usual time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. However, if you miss your dose often, you may experience frequent bleeding and spotting. Consult your doctor about it.

Q. What are the common side effects which I can experience while taking Normonal 10mg Tablet CR?

The common side effects caused by Normonal 10mg Tablet CR are vaginal bleeding or spotting, headache, nausea (feeling sick) and weight gain. Normonal 10mg Tablet CR can also cause fluid retention, thereby causing swelling. Most of these symptoms are temporary and may resolve with time. However, if they persist, check with your doctor as soon as possible.

Q. Can Normonal 10mg Tablet CR be used as a birth control medicine?

No, Normonal 10mg Tablet CR cannot be used as a birth control medicine. You may need to use other contraceptive methods to avoid pregnancy. Consult with your doctor to seek options for contraceptives.

Q. Does Normonal 10mg Tablet CR cause miscarriage?

No, Normonal 10mg Tablet CR has not been reported to cause miscarriage. However, it is advisable to consult your doctor before using any medicine during pregnancy.

Q. Does Normonal 10mg Tablet CR disturb your cycle?

Yes, Normonal 10mg Tablet CR may disturb your cycle. It is usually given for about 10 days to help manage heavy periods. Usually, your periods will resume within 3 days after stopping the medication. Your body may correct itself after 3-4 cycles and your period cycle may resume as before.

Q. Can you bleed while taking Normonal 10mg Tablet CR?

Yes, Normonal 10mg Tablet CR may cause breakthrough bleeding or spotting in some cases. However, this usually happens in cases where the medicine is not taken as prescribed. Such cases include taking lower than prescribed dose or not taking it 3 days before your periods start. Therefore, it is advised to take Normonal 10mg Tablet CR strictly as prescribed.

Q. How quickly does Normonal 10mg Tablet CR stop bleeding?

Normonal 10mg Tablet CR is prescribed to patients who have heavy periods or prolonged periods. The usual dose is prescribed to be taken 3 times a day for 10 days. The bleeding will stop usually within 48 hours of taking it. However, consult your doctor if the bleeding continues.

Q. Can I get pregnant while taking Normonal 10mg Tablet CR?

Yes, you can get pregnant even if you are taking Normonal 10mg Tablet CR. It is not a birth control pill. Therefore, you should use contraceptives or other birth control methods while you are on Normonal 10mg Tablet CR. Consult the doctor if you have any other related concerns.

Q. For how long do I need to take Normonal 10mg Tablet CR?

The dose and the number of days for which you need to take Normonal 10mg Tablet CR will depend on the condition you are being treated for and how well the medicine works for that condition. For example, when taken for endometriosis, it is usually prescribed once daily for 6 to 9 months or until breakthrough bleeding becomes bothersome. On the other hand, when being used to bring on a normal cycle in women who have stopped menstruating, it is usually supposed to be taken once a day for 5 to 10 days during the second half of the planned menstrual cycle. Therefore, it is advised to consult your doctor and follow the instructions regarding the use of the medicine.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Norethisterone. Wrexham Industrial Estate, Wrexham: Wockhardt UK Ltd.; 1999 [revised 13 Feb. 2017]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Drugs.com. Norethisterone. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

6, Cathedral Road, Chennai - 600 086.
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Normonal 10mg Tablet CR. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP181.5  Get 15% OFF
Best Price
₹154.27
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablet cr in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.