Nikoran OD 20 Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Nikoran OD 20 Tablet is a medicine used to prevent and treat heart-related chest pain (angina). It is usually prescribed when other heart medicines are not suitable or have not worked. It reduces the risk of an angina attack by widening blood vessels and improving blood flow to the heart.

Nikoran OD 20 Tablet may be taken with or without food. It should be swallowed whole with water at the same time(s) each day. Your doctor will decide the dose and how often you should take it. This may change from time to time depending on how well it is working. You should take this medicine regularly to get the most benefit, even if you feel fine. It is preventing future harm. If you stop taking it, your chest pain may come back. You can improve the health of your heart by making some lifestyle changes such as quitting smoking, cutting down on alcohol, eating well, exercising regularly and managing stress.

The most common side effect of this medicine is headache, especially during the first few days of treatment. You can reduce this by drinking plenty of fluids and avoiding alcohol, but it usually goes after a week. Other common side effects include feeling dizzy or weak, nausea and flushing (sense of warmth in the face, ears, neck and trunk). Talk to your doctor if these bother you or do not go away.

It is not suitable for some people. Tell your doctor if you have low blood pressure or heart failure. Also let your doctor know all other medications you are using as some may affect, or be affected by this medicine. You should not take any medicines for erectile dysfunction with this medicine. This medicine is not usually recommended during pregnancy or breastfeeding. Avoid drinking alcohol, as it can increase the blood pressure lowering effect of this medicine. Your doctor may ask you to avoid salt substitutes.

Nikoran Tablet PR க்கான பயன்கள் (Uses of Nikoran Tablet PR in Tamil)

 • அஞ்சினா (நெஞ்சு வலி)

Nikoran Tablet PR இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Nikoran Tablet PR in Tamil)

Common
 • தலைவலி
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • பலவீனம்
 • தூக்க கலக்கம்
 • சிவத்தல்

Nikoran Tablet PR யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Nikoran Tablet PR in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்தியபடி இதைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். Nikoran OD 20 Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Nikoran Tablet PR எப்படி செயல்படுகிறது (How Nikoran Tablet PR works in Tamil)

Nikoran OD 20 Tablet is a vasodilator. It works by reducing the workload of the heart. As a result, heart muscle does not need as much blood and oxygen supply. This reduces the frequency and severity of angina attacks.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Nikoran OD 20 Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Nikoran OD 20 Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Nikoran OD 20 Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Nikoran OD 20 Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Nikoran OD 20 Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Nikoran OD 20 Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Nikoran OD 20 Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Nikoran இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Nikoran OD 20 Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
இந்த மருந்திற்கான மாற்றீடு இல்லை

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You must continue to take it as advised, usually for a long time.
 • Nikoran OD 20 Tablet may cause headaches. Drink plenty of water and take a suitable painkiller. Inform your doctor if it does not go away.
 • Nikoran OD 20 Tablet may cause dizziness or sleepiness. Do not drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you.
 • Do not consume alcohol while taking Nikoran OD 20 Tablet as that may cause increased dizziness.
 • Do not take sildenafil or tadalafil like medication (prescribed for erectile dysfunction) while on treatment with Nikoran OD 20 Tablet as it may cause low blood pressure.
 • Inform your doctor if you notice any bleeding from the anal passage, blood in vomit or black stools.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Nikoran இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Joy On, One Up, Yuvagra
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Suvida Force, Tadagra, Tadafun
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Udzire
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Edafil
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Please check the reports and advise what to do? I am a heart patient for last 12 years I am taking medicines Nitroglycerin 2.6 BD NIKORAN 10 OD Clopidogrel 75 OD Ecosprin 75 OD Atorvastin 10 OD Metacard 50 xl OD Flavedon 20 BD Shelcal for calcium OD Above all medicines are prescribed and I am taking this medicines
Dr. Aanchal Maheshwari
Ayurveda
As you are a chronic heart patient , so your Allopathic Medicine can be withdrawn as such or suddenly without seeing you. You along with Allopathic Medicine start with Arjun kwath 20 ml twice after meal with water
Please check the reports and advise what to do? I am a heart patient for last 12 years I am taking medicines Nitroglycerin 2.6 BD NIKORAN 10 OD Clopidogrel 75 OD Ecosprin 75 OD Atorvastin 10 OD Metacard 50 xl OD Flavedon 20 BD Shelcal for calcium OD Above all medicines are prescribed and I am taking this medicines
Dr. Manju Singh
Psychiatrist
Your cholesterol levels are high. start exercise in morning and evening for atleast 20 to 30 minutes per day. Include fresh vegetables and fruits in your diet. Increase water intake atleast 2 to 3 lites per day. Take small meals, don't take heavy meals. Avoid fried food or junk food.With this you can start taking: SBL CHOLESTERINUM TRITURATION TABLET 3X2 tablets 2 times a day.
arrow
Nikoran OD 20 Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What class of drug is Nikoran and what is it used for?

Nikoran belongs to a class of medicines known as “potassium channel openers”. It helps in the removal of potassium from the walls of arteries resulting in widening of the arteries. This decreases the workload of the heart to pump the blood. It also improves the blood and oxygen supply to your heart muscle. It is prescribed to patients of stable angina (heart-related chest pain) who cannot take other medicines (beta blockers, calcium channel antagonist) meant for angina.

Q. Can I stop taking Nikoran?

No, you should not stop taking Nikoran without speaking to your doctor first. If you stop Nikoran suddenly, your anginal pain may recur. Talk to your doctor if you are experiencing any side effects.

Q. How long does it take Nikoran to start working?

Nikoran starts working after about an hour, but full benefits may be seen only after 4 to 5 days.

Q. For how long do I need to continue Nikoran?

Continue taking your medicine for as long as your doctor tells you. Nikoran is generally prescribed for a long term. You may even need to take it for the rest of your life.

Q. What if somebody accidentally takes excess of Nikoran?

He or she should be taken to the hospital immediately. The person may experience signs of low blood pressure, which include feeling weak or dizzy. He or she may also experience irregular or fast heart beat.

Q. Can I take Nikoran if I am taking aspirin?

You should avoid taking Nikoran and aspirin together. Taking the two medicines together increases the risk of ulcer or bleeding in mouth, stomach, or intestine. If you notice blood in your stool or vomit while using Nikoran, consult your doctor immediately.

Q. Who should not use Nikoran?

People who are allergic to Nikoran or any of its ingredients should avoid using this medicine. Also, patients who have heart problems such as cardiogenic shock or left ventricular failure with low filling pressure or cardiac decompensation or have a build-up of fluid in the lungs (pulmonary edema) should not use Nikoran. Additionally, patients taking medicines to treat erectile dysfunction (such as sildenafil, tadalafil, and vardenafil) or medicines to treat pulmonary hypertension (such as riociguat) should not use the medication. Your blood pressure may be affected if these medicines are taken with Nikoran or if you have low blood volume.

Q. Can Nikoran affect my sex life?

No, Nikoran does not affect your sex life. However, it is not recommended to take medicines used to treat erectile dysfunction (such as sildenafil or tadalafil) or premature ejaculation (such as vardenafil or dapoxetine) while taking Nikoran. Taking them together can lead to a serious drop in your blood pressure.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Opie LH, Horowitz JD. Nitrates and Newer Antianginals β-Blocking Agents. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. p. 57.
 2. Katzung BG, Chatterjee K. Vasodilator & the Treatment of Angina Pectoris. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 198.
 3. Nicorandil. Guildford, Surrey: SANOFI; 2009 [revised 16 Mar. 2018]. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Nicorandil. Coimbra, Portugal: Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A; 2014. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Nicorandil. Macquarie Park, New South Wales: Sanofi-Aventis Australia Pty Ltd.; 2017. [Accessed 18 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 7. National Health Service. Nicorandil; 2019. [Accessed 18 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
Off. Ashram Road, Ahmedabad - 380 009., Gujarat, India
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Nikoran OD 20 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹381.28
MRP476.6  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 Tablet pr in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Not returnable Read policy
Additional offers
PayPal: Get up to ₹500 instant cashback voucher on orders above ₹50 on your first transaction via PayPal. Offer valid till 31st Dec.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.