Inzu 1.5mg Tablet SR

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Inzu 1.5mg Tablet SR is a diuretic (water pill) medicine used to treat hypertension (high blood pressure). This medicine reduces excess fluid levels in the body and treats edema (fluid overload) associated with heart, liver, kidney, or lung disease.

Inzu 1.5mg Tablet SR makes you lose excess water through urine. It may be used alone or in combination with other medicines. This medicine should be taken only during day time to avoid frequent urination at night. You must take this medicine in the dose and duration as advised by the doctor and never stop it abruptly without consulting the doctor. Most people with high blood pressure do not feel ill, but if you stop taking this medicine, your condition could get worse. This may lead to your blood pressure rising up again and increase your risk of heart disease and stroke.

It is important to have your blood pressure checked regularly. This medicine is only one part of a treatment program which should also include a healthy diet, regular exercise, smoking cessation, moderation of alcohol intake and weight reduction. You can eat normally while taking this medicine, but try to reduce your salt intake.

Common side effects of this medicine include headache, nausea, and dizziness. Consult your doctor if these side effects bother you. Before taking this medicine, its better to let your doctor know if you are suffering from any kidney or liver disease. Also, pregnant women and breastfeeding mothers should consult doctor before taking it. You must inform doctor about all the other medicines that you are taking apart from this medicine. Regular monitoring of kidney function and electrolytes is important while using this medicine.

Inzu Tablet SR க்கான பயன்கள் (Uses of Inzu Tablet SR in Tamil)

 • இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல்
 • இதய செயலிழப்பு

Inzu Tablet SR இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Inzu Tablet SR in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Inzu

 • தூக்க கலக்கம்
 • தலைவலி
 • களைப்பு
 • குமட்டல்
 • இரையகக் குடலிய அறிகுறிகள்
 • தசைப்பிடிப்பு

Inzu Tablet SR யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Inzu Tablet SR in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Inzu 1.5mg Tablet SR -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Inzu Tablet SR எப்படி செயல்படுகிறது (How Inzu Tablet SR works in Tamil)

Inzu 1.5mg Tablet SR is a thiazide diuretic. It lowers blood pressure by removing the extra water and certain electrolytes from the body. Over time it also works by relaxing blood vessels and improving blood flow.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Inzu 1.5mg Tablet SR -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Inzu 1.5mg Tablet SR பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Inzu 1.5mg Tablet SR தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
பால் சுரப்பது குறையலாம்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Inzu 1.5mg Tablet SR எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Inzu 1.5mg Tablet SR எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Inzu 1.5mg Tablet SRக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Inzu 1.5mg Tablet SR எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Inzu 1.5mg Tablet SRக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Inzu இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Inzu 1.5mg Tablet SR, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Inzu 1.5mg Tablet SR
₹8.32/Tablet SR
IN 1.5mg Tablet SR
Systopic Laboratories Pvt Ltd
₹3.75/Tablet SR
55% cheaper
Natritor 1.5mg Tablet SR
Ipca Laboratories Ltd
₹3.99/Tablet SR
52% cheaper
₹4.9/Tablet SR
41% cheaper
Excrete 1.5mg Tablet SR
Cardia Life Care Pvt Ltd
₹5/Tablet SR
40% cheaper
Inmide 1.5mg Tablet SR
East West Pharma
₹6/Tablet SR
28% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • It makes you feel dizzy. Avoid driving and attention requiring activity until you know how it affects you.
 • Avoid alcohol intake while taking Inzu 1.5mg Tablet SR as it may increase the dizziness. 
 • It may cause a sudden drop of sodium level in blood. Avoid low sodium diet while you are taking this medication.
 • Monitor your blood pressure after starting Inzu 1.5mg Tablet SR, and notify your doctor if it does not lower down.
 • Notify your doctor if you experience dizziness, tiredness, or muscle weakness that does not go away.
 • Inform your doctor if you are pregnant, planning pregnancy or breastfeeding. 

Fact Box

Chemical Class
Thiazide (Related heterocyclics)
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC
Action Class
Low-ceiling Diuretics (Inhibitors of Na+Cl symport)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Inzu இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Diadose, Abacus, Disorb
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Amom, Samlodon, Amodep
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Hospicin B, Amfocare, Amphocil
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Becoride
கடுமையான

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can Inzu 1.5mg Tablet SR cause gout?

Use of Inzu 1.5mg Tablet SR may impact the patients already diagnosed with gout. Inform your doctor if you have gout before starting Inzu 1.5mg Tablet SR. The reason being, this medicine can increase the levels of uric acid in blood in these patients. Such patients may experience episodes of gout while on Inzu 1.5mg Tablet SR. Your doctor may advise regular monitoring of uric acid.

Q. Can Inzu 1.5mg Tablet SR increase blood sugar?

Inzu 1.5mg Tablet SR may increase blood sugar levels in diabetic patients. Tell your doctor if you have diabetes as your insulin requirements may change or the dose of your antidiabetic medicines may need modification. Regular monitoring of blood sugar levels is important in diabetes patients taking Inzu 1.5mg Tablet SR.

Q. Does Inzu 1.5mg Tablet SR make you sleepy?

No, Inzu 1.5mg Tablet SR does not make you sleepy. But, if there is excessive loss of salts (hyponatremia, hypokalaemia, or electrolyte imbalance), then it may make you drowsy. Other warning signals of electrolyte imbalance include dry mouth, thirst, weakness, fatigue, lethargy, restlessness, muscle pain or cramps. Electrolyte imbalance may also lead to decreased urine output, increased heart beat and decreased blood pressure. In case you notice any of these symptoms, contact your doctor immediately.

Q. Does Inzu 1.5mg Tablet SR make you urinate more?

Use of Inzu 1.5mg Tablet SR tend to increase the frequency of urination in some patients. Inzu 1.5mg Tablet SR belongs to thiazide class of medicines which are diuretics. These medicines make your body get rid of extra fluid through your kidneys. This also increases the amount of salts (sodium and potassium) and water that you get rid off from the body, helping in decreasing the blood pressure.

Q. How long does it take Inzu 1.5mg Tablet SR to start working?

The action of Inzu 1.5mg Tablet SR is gradual. While the initial effects may be seen within a week, it may take several months to experience the full benefits.

Q. Can I take Inzu 1.5mg Tablet SR for weight loss?

No, Inzu 1.5mg Tablet SR is not a medicine for weight loss. This medicine is used to lower high blood pressure and to reduce fluid overload in cases of heart failure. In case you experience weight loss while taking Inzu 1.5mg Tablet SR, it may be due to fluid loss and not due to body fat.

Q. Is it safe to take Inzu 1.5mg Tablet SR if I am ill?

If you are sick or have fever with sweating or are experiencing vomiting or diarrhea, you should contact your doctor. To cope up with these, you may be advised to stop Inzu 1.5mg Tablet SR for 2-3 days and continue it after you are well. The reason being, if you are sick, then there can be electrolyte imbalance. Taking Inzu 1.5mg Tablet SR may enhance this imbalance. Therefore, it should be stopped for 2-3 days.

Q. How much fluid should I drink while taking Inzu 1.5mg Tablet SR?

It is usually best to drink normal amounts of fluids while taking Inzu 1.5mg Tablet SR. It is important not to remain thirsty for long periods and to keep yourself hydrated. If you have heart failure or kidney failure, then you need to restrict your fluid intake after discussing with your doctor.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Opie LH, Victor RG, Kaplan NM. Diuretics. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. p. 103.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 703-704.
 3. Drugs.com. Indapamide Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 19 Feb. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Indapamide. [Updated 2019 Feb 7]. [Accessed 19 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Feb. 2019] (online) Available from:External Link
Country of Origin: India

Best Price
₹70.68
MRP83.15  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablet sr in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.