HUCOG 10000 HP Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store in a refrigerator (2 - 8°C). Do not freeze.
arrow
arrow

Introduction

HUCOG 10000 HP Injection is used in the treatment of infertility in women. It is also helpful in the treatment of male hypogonadism (delayed puberty, and low sperm count). It works by releasing the eggs from the ovary in women and by increasing the testosterone level in men.

HUCOG 10000 HP Injection is given as an injection under the supervision of a doctor. Your doctor will decide the right time to take the injection, so always follow your doctor's advice. The dose and how often you take it depends on what you are taking it for. You should take this medicine for as long as it is prescribed for you.

The most common side effects of this medicine include injection site pain, headache, fatigue, and depression. If these bother you or appear serious, let your doctor know. There may be ways of reducing or preventing them. Male might notice acne, or sweating and deepening of the voice. If you experience dizziness, faint, abdominal pain, and vomiting after getting the injection, inform your doctor immediately.

Before taking this medicine, tell your doctor if you have ever had heart disease, or had an ovarian cyst, or had thyroid gland disorder. Your doctor should also know about all other medicines you are taking as many of these may make this medicine less effective or change the way it works. Tell your doctor if you are pregnant or breastfeeding. You should avoid alcohol or have to follow doctor advice related to diet while taking this medicine.

HUCOG Injection க்கான பயன்கள் (Uses of HUCOG Injection in Tamil)

 • பெண் மலட்டுத்தன்மை (கருவுற இயலாமை)
 • ஆண் பாலணுவாக்கம் குறைதல் (ஆண் ஹார்மோன் குறைபாடு)

HUCOG Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of HUCOG Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of HUCOG

 • தலைவலி
 • ஊசிப் போடும் இடத்தில் வலி
 • Irritability
 • அமைதியின்மை
 • களைப்பு
 • மனசோர்வு

HUCOG Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use HUCOG Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

HUCOG Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How HUCOG Injection works in Tamil)

ஹ்யூமன் கொரியோனிக் கானாடோட்ராஃபின் என்பது ஆன்ட்ரோஜன்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக விரைப்பையின் இடைத்திசு செல்களை (லெய்டிக் செல்கள்) மற்றும் ப்ராகெஸ்ட்ரான் உற்பத்திக்காக சினைப்பையில் கார்பஸ் லியூடியத்தை தூண்டுவதன் மூலம் கொனாடல் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்களின் உற்பத்தியை தூண்டுகிறது. ஹ்யூமன் கொரியோனிக் கானாடோட்ராஃபின் என்பது ஆன்ட்ரோஜன்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக விரைப்பையின் இடைத்திசு செல்களை (லெய்டிக் செல்கள்) மற்றும் ப்ராகெஸ்ட்ரான் உற்பத்திக்காக சினைப்பையில் கார்பஸ் லியூடியத்தை தூண்டுவதன் மூலம் கொனாடல் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்களின் உற்பத்தியை தூண்டுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
பாதுகாப்பற்றது
HUCOG 10000 HP Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு அதிக பாதுகாப்பற்றது.
மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் கருவின் மீது சாத்தியமான பாதக விளைவுகளை காண்பித்துள்ளது. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது HUCOG 10000 HP Injection பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
HUCOG 10000 HP Injection வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் HUCOG 10000 HP Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் HUCOG 10000 HP Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் HUCOG இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of HUCOG 10000 HP Injection, please consult your doctor.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
HUCOG 10000 HP Injection
₹1289.0/Injection
₹500/injection
61% cheaper
₹765/injection
41% cheaper
Ovumax HP 10000IU Injection
Vhb Life Sciences Inc
₹790/injection
39% cheaper
Htrop 10000IU Injection
Shreya Life Sciences Pvt Ltd
₹806.82/injection
37% cheaper
Choriotec 10000IU Injection
United Biotech Pvt Ltd
₹856.87/injection
34% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • HUCOG 10000 HP Injection is used together with another hormone called follicle stimulating hormone (FSH) for the treatment of infertility in women.
 • In men, it is used to help treat delayed puberty, undescended testes or oligospermia (low sperm count).
 • It is given as an injection into a muscle or under the skin.
 • Inform your doctor immediately if you have severe pelvic pain, nausea, vomiting, diarrhea, sudden weight gain, trouble breathing, or decreased or no urination during treatment, as these could be symptoms of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS).
 • If your ovaries are overstimulated you should not have sex, or use barrier contraception for at least four days.

Fact Box

Chemical Class
Luteinizing Hormone {LH}Analog
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GYNAECOLOGICAL
Action Class
Gonadotropins

நோயாளி கவலைகள்

arrow
After giving hucog 5000 injection which time have to sex
Dr. Megha Tuli
Obstetrics and Gynaecology
Please consult your treating gynaecologist for the best time for conception in your case.in general the middle 2weeks are best for conception or 48 hrs soon after HuCog injection
After giving hucog 5000 injection which time have to sex
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
24 hrs later and again 48 hrs later just dont have sex from 2 days before taking the injection
arrow

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is HUCOG 10000 HP Injection and what is it used for?

HUCOG 10000 HP Injection contains a hormone called Human Chorionic Gonadotropin (HCG), which is also produced naturally by the body. It is used in women, who have a problem with ovulation (release of an egg). It is also used along with other fertility medicines, to help produce eggs in women who are undergoing assisted reproductive technology (ART) procedures such as in-vitro fertilization (IVF). In males, it is used to treat conditions like delayed puberty, and low sperm cell count.

Q. Is HUCOG 10000 HP Injection painful?

Usually any injection can cause pain. There are reports that HUCOG 10000 HP Injection can cause mild tenderness or tingling at the site of injection. This is quite normal for an injection procedure. However, if you experience unbearable pain after the injection, seek immediate medical advice.

Q. Where do you inject HUCOG 10000 HP Injection?

This medicine is injected in the supervision of medical healthcare professional only. When HUCOG 10000 HP Injection injections are to be given in the muscles, it is preferred to inject it into the buttocks or the arms. If it is to be injected beneath the skin, then it is advised to pinch a part of the skin from the abdomen or front of thigh, and then inject the medicine.

Q. Are there any chances of twins when treated with HUCOG 10000 HP Injection?

Yes, being treated for infertility with HUCOG 10000 HP Injection may increase the chances of getting pregnant with more than one child at the same time. In fact, it has been very commonly noticed that women develop twin pregnancy if being treated with this medicine. Consult your doctor for any such queries and follow the advice as directed.

Q. Why do doctors suggest HUCOG 10000 HP Injection injections for pregnancy?

HUCOG 10000 HP Injection is a hormone that helps in pregnancy. It is responsible for the normal development of the egg in a woman's ovary. It also helps in ovulation by stimulating the release of the egg. While HUCOG 10000 HP Injection is used in women to treat infertility, in men it is used to increase sperm count. It is usually not given if you are already pregnant. Consult your doctor and give a proper history before you start this medication.

Q. Do HUCOG 10000 HP Injection injections cause breast tenderness?

Yes, HUCOG 10000 HP Injection injections can sometimes lead to breast pain and enlargement of breasts, but the chances are uncommon. Do contact your doctor in case you experience any uneasiness or side effect of this medication and follow the advice given.

Q. What is HUCOG 10000 HP Injection and what is it used for?

HUCOG 10000 HP Injection contains a hormone called Human Chorionic Gonadotropin (HCG), which is also produced naturally by the body. It is used in women, who have a problem with ovulation (release of an egg). It is also used along with other fertility medicines, to help produce eggs in women who are undergoing assisted reproductive technology (ART) procedures such as in-vitro fertilization (IVF). In males, it is used to treat conditions like delayed puberty, and low sperm cell count.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Parker KL, Schimmer BP. Introduction To Endocrinology: The Hypothalamic-Pituitary Axis. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1117-120.
 2. Masters SB. Hypothalamic & Pituitary Hormones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 650-53.
 3. Human chorionic gonadotropin. Schaumburg, Illinois: APP Pharmaceuticals; 2011. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Human Chorionic gonadotropin. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra, India.
Country of origin: India

Expires on or after: January, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver HUCOG 10000 HP Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
966.751289Get 25% OFF
940.97+ free shipping and 5% cashback with
Care plan members get extra discounts, free shipping, free health screening, premium doctor consultation and more.
Inclusive of all taxes
This offer price is valid on orders above ₹1299. Apply coupon SAVE25 on the cart.
1 Injection in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Online payment only
Not returnable Read policy

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm wallet or UPI on Tata 1mg for ₹999 or more and get 5000 cashback points. Offer ends 5th November 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.