Domperon 5mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Domperon 5mg Tablet is a prescription medicine used in the treatment of indigestion, nausea and vomiting. It blocks the substance on the brain that triggers nausea or vomiting and it also increases the movement of food in the stomach, thereby improves digestion.

Domperon 5mg Tablet is taken before meals in a dose and duration as advised by the doctor. The dose you are given will depend on your condition and how you respond to the medicine. You should take this medicine until your doctor tells you to stop. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

The most common side effects are headache, dry mouth, and stomach pain. Most of these are temporary and usually resolve with time. Contact your doctor straight away if you are at all concerned about any of these side effects. It also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can worsen your sleepiness. This medicine may also cause diarrhea, so it is better to take plenty of fluids while taking this medicine as it may help to prevent dehydration.

Before taking this medicine you should let your doctor know if you have liver or kidney problems. You shouldn't take it at the same time as an antacid. Pregnant women should also consult their doctor. You should avoid this medicine if suffering from bleeding ulcers of stomach.

Domperon Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Domperon Tablet in Tamil)

 • வாந்தி

Domperon Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Domperon Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Domperon

 • தலைவலி
 • வாய் உலர்வு
 • வயிற்று வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு

Domperon Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Domperon Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Domperon 5mg Tablet -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Domperon Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Domperon Tablet works in Tamil)

Domperon 5mg Tablet குடல் இயக்கத்தினை அதிகரிக்கிற ஒரு இரசாயனமான அசிடைல்கோலைனை விடுவிக்கப்படுவதை மறைமுகமாகத் தூண்டுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Domperon 5mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Domperon 5mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Domperon 5mg Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Domperon 5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Domperon 5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Domperon 5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Domperon 5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Domperon இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Domperon 5mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Domperon 5mg Tablet
₹1.29/Tablet
Emstal 5mg Tablet
Mars Life Sciences Ltd
₹1.1/Tablet
save 14%
Dmp 5mg Tablet
Glorious Biotech
₹1.2/Tablet
save 7%
Domi 5mg Tablet
Lincoln Pharmaceuticals Ltd
₹2.13/Tablet
66% costlier
DOMSTAL MT 5 MG TABLET
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹2.24/Tablet
74% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Domperon 5mg Tablet helps relieve nausea, vomiting and indigestion.
 • It should be taken before meals as per the dose and duration prescribed by your doctor.
 • It may cause dizziness and sleepiness. Do not drive or do anything that requires mental focus until you know how it affects you.
 • Avoid consuming alcohol when taking Domperon 5mg Tablet as it may cause excessive drowsiness.
 • Dry mouth may occur as a side effect. Frequent mouth rinses, good oral hygiene, increased water intake and sugarless candy may help.
 • Inform your doctor if you get watery diarrhea, fever, or stomach pain that does not go away.
 • Do not take it for longer than 7 days without consulting your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Benzimidazole Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
require medical prescription for Domperon paediatric suspension . Order id PO717491995296 dated 8th January 2017
Dr. Pushkar Mani
Physician
we cant give prescription
Many times feel itching under my penis Is there any way reduce the itching
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
take tablet levocet 5mg od for 5 days. keep it clean
arrow
Domperon 5mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Domperon 5mg Tablet used for?

Domperon 5mg Tablet is used for the treatment of nausea (feeling sick) and vomiting as and when recommended by your doctor.

Q. Is Domperon 5mg Tablet an over the counter drug?

Domperon 5mg Tablet is not an over the counter (OTC) medicine and it is not advisable to take it without a prescription.

Q. Does Domperon 5mg Tablet cause weight gain?

Weight gain has not been reported with the use of Domperon 5mg Tablet. If you notice any abnormal weight gain while using Domperon 5mg Tablet, please talk to your doctor.

Q. Does Domperon 5mg Tablet raise the blood pressure?

The increase in blood pressure is generally not seen with the use of Domperon 5mg Tablet. But if you experience an increase in blood pressure while using Domperon 5mg Tablet, please consult your doctor.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet for morning sickness?

Domperon 5mg Tablet is not indicated or recommended for treating morning sickness. Please consult your doctor if you plan to take any medicine for treating morning sickness.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with antibiotics?

The use of Domperon 5mg Tablet with antibiotics like erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, spiramycin, and some antifungals is not recommended. Please consult your doctor before using any antibiotics with Domperon 5mg Tablet.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with lansoprazole?

Yes, Domperon 5mg Tablet can be taken with lansoprazole as no drug-drug interactions have been clinically seen when they are taken together. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with doxycycline?

Yes, Domperon 5mg Tablet can be taken with doxycycline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domperon 5mg Tablet with doxycycline.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with omeprazole?

Yes, Domperon 5mg Tablet can be taken with omeprazole. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with citalopram?

The use of Domperon 5mg Tablet with citalopram is not recommended as it may increase the underlying heart problems like prolonged QTc interval. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with amitriptyline?

Yes, Domperon 5mg Tablet can be taken with amitriptyline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domperon 5mg Tablet with amitriptyline.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with amoxicillin?

Yes, Domperon 5mg Tablet can be taken with amoxicillin. No drug-drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domperon 5mg Tablet with amoxicillin.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with paracetamol?

Yes, Domperon 5mg Tablet can be taken with paracetamol. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with tramadol?

Yes, Domperon 5mg Tablet can be taken with tramadol as no drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domperon 5mg Tablet with tramadol.

Q. Is Domperon 5mg Tablet safe?

Yes. Domperon 5mg Tablet is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by the physician/ doctor.

Q. Is Domperon 5mg Tablet used for motion sickness?

Domperon 5mg Tablet is indicated for use in motion sickness. Please consult your doctor before using Domperon 5mg Tablet for motion sickness as it must be used in the dose and duration as advised by your doctor.

Q. Is Domperon 5mg Tablet an antibiotic?

No, Domperon 5mg Tablet is not an antibiotic. Domperon 5mg Tablet is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick).

Q. Does Domperon 5mg Tablet cause drowsiness?

Drowsiness has been reported as one of the rare side effects with Domperon 5mg Tablet. Please talk to your doctor if you experience excessive drowsiness while taking Domperon 5mg Tablet.

Q. Does Domperon 5mg Tablet increase milk secretion?

Yes, Domperon 5mg Tablet can increase milk secretion also known as galactorrhea. This is an uncommon side effect of Domperon 5mg Tablet. Talk to your doctor if you are experiencing this side effect while taking this medicine.

Q. Does Domperon 5mg Tablet cause bloating (gas)?

Domperon 5mg Tablet can cause some uncommon gastrointestinal side effects like regurgitation, appetite disorder, and heartburn, diarrhoea. However, bloating (gas) has not been reported as a side effect with Domperon 5mg Tablet.

Q. Does Domperon 5mg Tablet cause hair loss?

Domperon 5mg Tablet has not been reported to cause hair loss. Please consult your doctor in case you experience excessive hair loss while taking Domperon 5mg Tablet.

Q. Does Domperon 5mg Tablet help to treat constipation?

Domperon 5mg Tablet is not indicated to treat constipation. Please talk to your doctor regarding its use.

Q. Does Domperon 5mg Tablet cause heart problems?

Domperon 5mg Tablet may be associated with an increased risk of heartbeat problem and heart attack. This risk may be more likely in those over 60 years old or taking higher doses. The risk also increases when Domperon 5mg Tablet is given together with other medicines. Please share your medical history with your doctor if you are prescribed Domperon 5mg Tablet.

Q. Does Domperon 5mg Tablet cause constipation?

Yes, Domperon 5mg Tablet has been seen to cause constipation as a side effect.Consult your doctor if you experience excessive constipation while using Domperon 5mg Tablet.

Q. Does Domperon 5mg Tablet help to relieve bloating (gas)?

Domperon 5mg Tablet is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick). It is not indicated to treat bloating (gas). Please consult your doctor before using this medicine.

Q. Can I take Domperon 5mg Tablet with rabeprazole?

Domperon 5mg Tablet can be safely taken with Rabeprazole as no harmful effects have been reported clinically. A fixed-dose combination of these two medicines is also available. Domperon 5mg Tablet increases gut motility and Rabeprazole decreases the acid production in the stomach. So, this combination is very effective in the treatment of reflux esophagitis associated with acidity, heartburn, intestinal and stomach ulcers.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. McQuaid KR. Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1078.
 2. Domperidone and domperidone maleate. South Ruislip, Middlesex: Aurobindo Pharma - Milpharm Ltd.; 2003 [revised 14 Nov. 2017]. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 3. ScienceDirect. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. International BreastFeeding Center. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Sarkhej-Dholka Road, Bhat, Ahmedabad-382 210, INDIA.
Country of Origin: India

Expires on or after: April, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Domperon 5mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP12.86  Get 15% OFF
Best Price
₹10.93
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Price for Care Plan Members:
₹10.67
arrow
Additional offers
Mobikwik: Pay with Mobikwik and get up to ₹500 instant cashback. Minimum cashback to be won is ₹50. Valid once per user only with minimum order value of ₹300. Valid from 26th Jan to 31st Jan, 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.