Domper 10mg Tablet DT

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Domper 10mg Tablet DT is a prescription medicine used in the treatment of indigestion, nausea and vomiting. It blocks the substance on the brain that triggers nausea or vomiting and it also increases the movement of food in the stomach, thereby improves digestion.

Domper 10mg Tablet DT is taken before meals in a dose and duration as advised by the doctor. The dose you are given will depend on your condition and how you respond to the medicine. You should take this medicine until your doctor tells you to stop. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

The most common side effects are headache, dry mouth, and stomach pain. Most of these are temporary and usually resolve with time. Contact your doctor straight away if you are at all concerned about any of these side effects. It also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can worsen your sleepiness. This medicine may also cause diarrhea, so it is better to take plenty of fluids while taking this medicine as it may help to prevent dehydration.

Before taking this medicine you should let your doctor know if you have liver or kidney problems. You shouldn't take it at the same time as an antacid. Pregnant women should also consult their doctor. You should avoid this medicine if suffering from bleeding ulcers of stomach.

Domper Tablet DT க்கான பயன்கள் (Uses of Domper Tablet DT in Tamil)

 • வாந்தி

Domper Tablet DT இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Domper Tablet DT in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Domper

 • தலைவலி
 • வாய் உலர்வு
 • வயிற்று வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு

Domper Tablet DT யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Domper Tablet DT in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். ஒரு அதை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னால் கிளாஸ் நீரில் அதைக் கரைக்கவும். Domper 10mg Tablet DT -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Domper Tablet DT எப்படி செயல்படுகிறது (How Domper Tablet DT works in Tamil)

Domper 10mg Tablet DT குடல் இயக்கத்தினை அதிகரிக்கிற ஒரு இரசாயனமான அசிடைல்கோலைனை விடுவிக்கப்படுவதை மறைமுகமாகத் தூண்டுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Domper 10mg Tablet DT கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Domper 10mg Tablet DT தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Domper 10mg Tablet DT எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Domper 10mg Tablet DT எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Domper 10mg Tablet DTக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Domper 10mg Tablet DT எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Domper 10mg Tablet DTக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Domper இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Domper 10mg Tablet DT, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Domper 10mg Tablet DT
₹2.16/Tablet DT
Necdom Tablet DT
Nectar Remedies Ltd
₹2.5/Tablet DT
16% costlier
Nirdom 10mg Tablet DT
Nirlife Healthcare
₹2.52/Tablet DT
16% costlier
Domstal MT 10 Tablet DT
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹2.53/Tablet DT
17% costlier
Dom-DT 10 Rapitab
Morepen Laboratories Ltd
₹2.6/Tablet DT
20% costlier
Gerdon 10mg Tablet DT
Apostle Remedies
₹2.88/Tablet DT
33% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Domper 10mg Tablet DT helps relieve nausea, vomiting and indigestion.
 • It should be taken before meals as per the dose and duration prescribed by your doctor.
 • It may cause dizziness and sleepiness. Do not drive or do anything that requires mental focus until you know how it affects you.
 • Avoid consuming alcohol when taking Domper 10mg Tablet DT as it may cause excessive drowsiness.
 • Dry mouth may occur as a side effect. Frequent mouth rinses, good oral hygiene, increased water intake and sugarless candy may help.
 • Inform your doctor if you get watery diarrhea, fever, or stomach pain that does not go away.
 • Do not take it for longer than 7 days without consulting your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Benzimidazole Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Some time pain in my right side teeth please precap the fast relief medicine
Dr. Rohan Bhatt
Dental Surgery
Tab kertrol dt 10mg for painTab ketorol dt 10mg for painVisit to dentist for x ray of teeth
I am having sever toothache. Please prescribe a painkiller so that I can sleep in relief tonight. I will go to dentist tomorrow.
Dr. Rohan Bhatt
Dental Surgery
TAb Ketorol dt 10mg for pain
arrow
Domper 10mg Tablet DT குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Domper 10mg Tablet DT used for?

Domper 10mg Tablet DT is used for the treatment of nausea (feeling sick) and vomiting as and when recommended by your doctor.

Q. Is Domper 10mg Tablet DT an over the counter drug?

Domper 10mg Tablet DT is not an over the counter (OTC) medicine and it is not advisable to take it without a prescription.

Q. Does Domper 10mg Tablet DT cause weight gain?

Weight gain has not been reported with the use of Domper 10mg Tablet DT. If you notice any abnormal weight gain while using Domper 10mg Tablet DT, please talk to your doctor.

Q. Does Domper 10mg Tablet DT raise the blood pressure?

The increase in blood pressure is generally not seen with the use of Domper 10mg Tablet DT. But if you experience an increase in blood pressure while using Domper 10mg Tablet DT, please consult your doctor.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT for morning sickness?

Domper 10mg Tablet DT is not indicated or recommended for treating morning sickness. Please consult your doctor if you plan to take any medicine for treating morning sickness.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with antibiotics?

The use of Domper 10mg Tablet DT with antibiotics like erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, spiramycin, and some antifungals is not recommended. Please consult your doctor before using any antibiotics with Domper 10mg Tablet DT.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with lansoprazole?

Yes, Domper 10mg Tablet DT can be taken with lansoprazole as no drug-drug interactions have been clinically seen when they are taken together. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with doxycycline?

Yes, Domper 10mg Tablet DT can be taken with doxycycline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domper 10mg Tablet DT with doxycycline.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with omeprazole?

Yes, Domper 10mg Tablet DT can be taken with omeprazole. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with citalopram?

The use of Domper 10mg Tablet DT with citalopram is not recommended as it may increase the underlying heart problems like prolonged QTc interval. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with amitriptyline?

Yes, Domper 10mg Tablet DT can be taken with amitriptyline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domper 10mg Tablet DT with amitriptyline.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with amoxicillin?

Yes, Domper 10mg Tablet DT can be taken with amoxicillin. No drug-drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domper 10mg Tablet DT with amoxicillin.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with paracetamol?

Yes, Domper 10mg Tablet DT can be taken with paracetamol. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with tramadol?

Yes, Domper 10mg Tablet DT can be taken with tramadol as no drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domper 10mg Tablet DT with tramadol.

Q. Is Domper 10mg Tablet DT safe?

Yes. Domper 10mg Tablet DT is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by the physician/ doctor.

Q. Is Domper 10mg Tablet DT used for motion sickness?

Domper 10mg Tablet DT is indicated for use in motion sickness. Please consult your doctor before using Domper 10mg Tablet DT for motion sickness as it must be used in the dose and duration as advised by your doctor.

Q. Is Domper 10mg Tablet DT an antibiotic?

No, Domper 10mg Tablet DT is not an antibiotic. Domper 10mg Tablet DT is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick).

Q. Does Domper 10mg Tablet DT cause drowsiness?

Drowsiness has been reported as one of the rare side effects with Domper 10mg Tablet DT. Please talk to your doctor if you experience excessive drowsiness while taking Domper 10mg Tablet DT.

Q. Does Domper 10mg Tablet DT increase milk secretion?

Yes, Domper 10mg Tablet DT can increase milk secretion also known as galactorrhea. This is an uncommon side effect of Domper 10mg Tablet DT. Talk to your doctor if you are experiencing this side effect while taking this medicine.

Q. Does Domper 10mg Tablet DT cause bloating (gas)?

Domper 10mg Tablet DT can cause some uncommon gastrointestinal side effects like regurgitation, appetite disorder, and heartburn, diarrhoea. However, bloating (gas) has not been reported as a side effect with Domper 10mg Tablet DT.

Q. Does Domper 10mg Tablet DT cause hair loss?

Domper 10mg Tablet DT has not been reported to cause hair loss. Please consult your doctor in case you experience excessive hair loss while taking Domper 10mg Tablet DT.

Q. Does Domper 10mg Tablet DT help to treat constipation?

Domper 10mg Tablet DT is not indicated to treat constipation. Please talk to your doctor regarding its use.

Q. Does Domper 10mg Tablet DT cause heart problems?

Domper 10mg Tablet DT may be associated with an increased risk of heartbeat problem and heart attack. This risk may be more likely in those over 60 years old or taking higher doses. The risk also increases when Domper 10mg Tablet DT is given together with other medicines. Please share your medical history with your doctor if you are prescribed Domper 10mg Tablet DT.

Q. Does Domper 10mg Tablet DT cause constipation?

Yes, Domper 10mg Tablet DT has been seen to cause constipation as a side effect.Consult your doctor if you experience excessive constipation while using Domper 10mg Tablet DT.

Q. Does Domper 10mg Tablet DT help to relieve bloating (gas)?

Domper 10mg Tablet DT is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick). It is not indicated to treat bloating (gas). Please consult your doctor before using this medicine.

Q. Can I take Domper 10mg Tablet DT with rabeprazole?

Domper 10mg Tablet DT can be safely taken with Rabeprazole as no harmful effects have been reported clinically. A fixed-dose combination of these two medicines is also available. Domper 10mg Tablet DT increases gut motility and Rabeprazole decreases the acid production in the stomach. So, this combination is very effective in the treatment of reflux esophagitis associated with acidity, heartburn, intestinal and stomach ulcers.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. McQuaid KR. Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1078.
 2. Domperidone and domperidone maleate. South Ruislip, Middlesex: Aurobindo Pharma - Milpharm Ltd.; 2003 [revised 14 Nov. 2017]. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 3. ScienceDirect. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. International BreastFeeding Center. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

B-407 – Imperial Heights, Opp. Big Bazzar, 150ft Ring Road, Rajkot – 360005 (Gujarat, India)
Best Price
₹18.39
MRP21.63  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablet dt in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.