Dinace 5 Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Dinace 5 Tablet is a prescription medicine used in the treatment of Parkinson's disease and drug induced abnormal movements. It helps by improving muscle control and reducing the stiffness of the muscle, so that they can move easily.

Dinace 5 Tablet should be taken with food as it reduces the side effects with this medicine. It should be taken at the same time each day, this helps to maintain a consistent level of medicine in the body. Take this medicine in the dose and duration as advised by your doctor and if you have missed a dose, take it as soon as you remember. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. It is important that this medication is not stopped suddenly without talking to the doctor as it may result in a worsening of symptoms.

Some common side effects of this medicine include dilation of the pupil, blurring of vision, lightheadedness, nausea, vomiting, epigastric pain, and constipation. It also causes dizziness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Dry mouth may occur commonly while using this medicine so, try to do frequent mouth rinses, maintain good oral hygiene, and increase water intake. Avoid wearing contact lenses as it may cause dry eyes as well. It is important to inform your doctor if you suffer from glaucoma or have trouble passing urine.

Before using Dinace 5 Tablet, you should tell your doctor if you've ever had heart problems, problems with passing urine, liver or kidney disease. It may also affect, or be affected by, some other drugs you are using so let your doctor know what these are to be safe. Pregnant or breastfeeding mothers should consult their doctor before starting treatment with this medicine.

Dinace Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Dinace Tablet in Tamil)

 • பார்கின்சன் நோய் (அசைத்தல் மற்றும் நிலைப்படத்துதலுடன் சிரமங்கள் உண்டாக்ற நரம்பு அமைப்புகளுக்கான குறைபாடு)
 • போதை மருந்தினால் தூண்டப்பட்ட அசாதாரண அசைவுகள்

Dinace Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Dinace Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Dinace

 • வாய் உலர்வு
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • மலச்சிக்கல்
 • மங்கலான பார்வை

Dinace Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Dinace Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Dinace 5 Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Dinace Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Dinace Tablet works in Tamil)

Dinace 5 Tablet மூளையில் அதிகப்படியான அசெட்டோகோலைனின் செயல்பாட்டினைக் குறைப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது. இது தசைக்கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்தி இறுக்கத்தைக் குறைக்கிறது. ப்ரோசைக்ளிடின் என்பது இசிவுக்கு எதிரான மருந்து என்று அழைக்கப்படும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது திடீரென்று தசைகள் இறுகுவதைத் தடுப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது, அதன்மூலம் தசை ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துகிறது, மற்றும் பார்சின்சன் நோயுடன் தொடர்புடைய அதிகப்படியான உமிழ்நீர் ஊறுதலில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. ப்ரோசைக்ளிடின் என்பது இசிவுக்கு எதிரான மருந்து என்று அழைக்கப்படும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது திடீரென்று தசைகள் இறுகுவதைத் தடுப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது, அதன்மூலம் தசை ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துகிறது, மற்றும் பார்சின்சன் நோயுடன் தொடர்புடைய அதிகப்படியான உமிழ்நீர் ஊறுதலில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Dinace 5 Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Dinace 5 Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
எச்சரிக்கை
Dinace 5 Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தாயின் சிகிச்சை முடியும் வரை மற்றும் மருந்து அவரது உடலில் இருந்து நீங்கும் வரை தாய்ப்பாலூட்டுவது நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Dinace 5 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Dinace 5 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Dinace 5 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Dinace 5 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Dinace 5 Tablet
₹9.9/Tablet
Parklid 5mg Tablet
Gentech Healthcare Pvt Ltd
₹3.45/Tablet
save 65%
Dine 5mg Tablet
Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
₹3.48/Tablet
save 65%
Procydin 5 Tablet
D D Pharmaceuticals
₹3.63/Tablet
save 63%
Axeps 5 Tablet
Consern Pharma Limited
₹7/Tablet
save 29%
Modin 5 Tablet
Mova Pharmaceutical Pvt Ltd
₹7.68/Tablet
save 22%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Dinace 5 Tablet helps treat Parkinson's disease and drug-induced abnormal movements.
 • Dry mouth may occur as a side effect. Frequent mouth rinses, good oral hygiene, increased water intake and sugarless candy may help.
 • It may cause dry eyes. Avoid wearing contact lenses and inform your doctor if it bothers you.
 • It may cause dizziness and sleepiness. Do not drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you.
 • Inform your doctor if you suffer from  glaucoma or if you have trouble passing urine.
 • Do not stop taking Dinace 5 Tablet without talking  to your doctor first as that may cause worsening of symptoms.
 • Monitoring of intraocular pressure is required while taking this medicine, as an increase in eye pressure may cause blurry vision.
 • You may be asked for regular monitoring of hypotension,  kidney, liver, and cardiac disorder while taking this medicine. 

Fact Box

Chemical Class
Aralkylamines Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Till how many days can we take Feliz s 5 tablet?
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Based on your clinical history, your doctor plans the type of medicine and it's dose and duration. For first episode of anxiety/ depression/ panic, the usual maintenance phase is 6 months of asymptomatic period, after which medicines can be gradually tapered. But treatment may need to continue longer depending on severity and frequency of episodes. To take any decision to change medication or stop them, several factors have to be taken in account for which regular follow up with your psychiatrist is important. For second opinion, seek a proper consultation with another psychiatrist and take along your previous prescriptions.
loses motion tablet reglaur going 4-5 time in one hours
Dr. Sunil Sekhri
Diabetology
Tab Zenflox Oz 1 BD x 3 days, ORS
arrow
Dinace 5 Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can I take Dinace 5 Tablet for excessive salivation?

Yes, Dinace 5 Tablet can be used as it is helpful in cases of excessive salivation and drooling which can be seen in Parkinson’s disease or due to medicines (neuroleptics). It should be taken only if prescribed by your doctor.

Q. Can Dinace 5 Tablet cause addiction?

Yes, Dinace 5 Tablet may cause addiction as it has abuse potential though it occurs rarely. The doctors are usually cautious while prescribing this medicine and do not prescribe this medicine to patients whose symptoms are not genuine.

Q. What should I avoid while taking Dinace 5 Tablet?

Avoid driving or operating machines if Dinace 5 Tablet causes blurred vision or makes you feel dizzy, confused or disorientated. You should also avoid taking alcohol as it may increase your drowsiness. Taking this medicine may affect your body’s ability to regulate its temperature. As a result, your body temperature may rise more than normal. So, you should also avoid areas with high humidity and high temperature.

Q. Who should not take Dinace 5 Tablet?

Patients who are allergic to Dinace 5 Tablet or any of the other ingredients of this medicine should not take Dinace 5 Tablet. This medicine should be avoided in cases of glaucoma (increased pressure in the eye) in patients who have a blockage in the intestine (gut). In addition, patients who are facing difficulty, or are unable to, pass urine and are not currently receiving any form of treatment for this, should avoid taking Dinace 5 Tablet.

Q. How can I identify overdose symptoms?

In case of an overdose, you may experience fast heartbeat, agitation, restlessness, confusion, insomnia (severe inability to sleep), excitement (although occasionally people may feel anxious and aggressive), and disorientation. If eyes are exposed to light then the pupils in the eye may not open or close and hallucinations (seeing or hearing things that are not real) may also occur. In severe cases, you may feel very sleepy, fall into unconsciousness, or into a coma. If you experience any such symptoms contact your doctor or seek immediate help from the nearest hospital emergency department.

Q. How long does Dinace 5 Tablet take to work?

After an hour of starting Dinace 5 Tablet most people start experiencing the effects. However, the medicine may take some time for showing full benefits. Consult your doctor if you do not see improvement.

Q. Can I stop taking Dinace 5 Tablet?

No, you should not stop taking Dinace 5 Tablet suddenly as rebound parkinsonian symptoms may occur. Take the medicine as long as symptoms are there. Your doctor will decide the probable duration required for the medicine.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Procyclidine.Greenville, NC: DSM Pharmaceuticals, Inc.; 2003. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Procyclidine. Hatfield, Hertfordshire: Generics UK T/A Mylan; 1999 [revised 22 Jun. 2014]. [Accessed 22 Mar. 2019]. (online) Available from:External Link
 3. Mersey Care: NHS Trust. Information on Procyclidine for Service Users and their Families; 2013. [Accessed 20 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Procyclidine. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

A-11/202, Happy Valley, Tiku Gini Wadi Road, man Pada,Thane(W), - 400 610
Best Price
₹84.15
MRP99  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.