Cyclopam 10mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Cyclopam 10mg Injection is used in the treatment of abdominal pain and functional irritable bowel syndrome (symptoms include abdominal pain, cramping, bloating, and diarrhea or constipation). It helps to control sudden muscle contractions (spasms), thereby reduces abdominal cramps.

Cyclopam 10mg Injection is given by your doctor or nurse. You should keep taking this medicine for as long as your doctor recommends. If you stop treatment too early your symptoms may come back and your condition may worsen. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

The most common side effects are dry mouth, blurred vision, nausea, weakness and nervousness. Most of these are temporary and usually resolve with time. Contact your doctor straight away if you are at all concerned about any of these side effects. It may cause dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can worsen your sleepiness. This medicine may also cause diarrhea, so its better to take plenty of fluids while taking this medicine as it may help to prevent dehydration.

Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor before taking this medicine. Cyclopam 10mg Injection should be used with caution in patients with liver and kidney disease or alcohol abuse. It should not be used in infants less than six months of age.

Cyclopam Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Cyclopam Injection in Tamil)

 • வயிற்றுவலி

Cyclopam Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Cyclopam Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Cyclopam

 • குமட்டல்
 • தூக்க கலக்கம்
 • மங்கலான பார்வை
 • வாய் உலர்வு
 • பதட்டம்
 • பலவீனம்

Cyclopam Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Cyclopam Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Cyclopam Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Cyclopam Injection works in Tamil)

Cyclopam 10mg Injection இரசாயனங்களைக் குறைத்து உடலில் தசைகளைத் தளர்த்துகிறது
டைக்ளோமைன் என்பது தசை சுருக்கத் தடுப்பி மற்றும் கோலனர்ஜி எதிர்ப்பு (மஸ்கரின் எதிர்ப்பு) மருந்துகள் வகையை சார்ந்தது, அது சீரான தசை இறுக்கத்தை (சுருக்கம்) இரைக்குடலில் இரண்டு வகைகளில் தடுக்கிறது (i)தசை சுருக்கத்தைக் குறைக்கும் குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் (கோலினர்ஜிக் எதிர்ப்பு) மற்றும் (ii) வயிறு மற்றும் குடலின் தசைகளின் மேல் (தசைநலிவு) சுருக்கத்தையும் வலியையும் குறைக்கிறது.
டைக்ளோமைன் என்பது தசை சுருக்கத் தடுப்பி மற்றும் கோலனர்ஜி எதிர்ப்பு (மஸ்கரின் எதிர்ப்பு) மருந்துகள் வகையை சார்ந்தது, அது சீரான தசை இறுக்கத்தை (சுருக்கம்) இரைக்குடலில் இரண்டு வகைகளில் தடுக்கிறது (i)தசை சுருக்கத்தைக் குறைக்கும் குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் (கோலினர்ஜிக் எதிர்ப்பு) மற்றும் (ii) வயிறு மற்றும் குடலின் தசைகளின் மேல் (தசைநலிவு) சுருக்கத்தையும் வலியையும் குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Cyclopam 10mg Injection மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும்.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Cyclopam 10mg Injection பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Cyclopam 10mg Injection தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Cyclopam 10mg Injection மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Cyclopam 10mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Cyclopam 10mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Cyclopam 10mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Cyclopam 10mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Cyclopam இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Cyclopam 10mg Injection, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Cyclopam 10mg Injection
₹3.56/ml of Injection
NT Spas 10mg Injection
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹0.33/ml of Injection
save 91%
Spas Injection
Torque Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹1.75/ml of Injection
save 51%
Coliza 10mg Injection
DWD Pharmaceuticals Ltd
₹2.54/ml of Injection
save 29%
Meftal-Spas Injection
Blue Cross Laboratories Ltd
₹2.88/ml of Injection
save 19%
Delcolic 10mg Injection
Kontest Chemicals Ltd
₹5.78/ml of Injection
62% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Cyclopam 10mg Injection is given as an injection into muscles by your doctor only.
 • It may cause dizziness or drowsiness. Use caution while driving or doing anything that requires concentration.
 • Dry mouth may occur as a side effect. Frequent mouth rinses, good oral hygiene, increased water intake and sugarless candy may help.
 • It may make you sweat less. Avoid doing things that may cause you to overheat such as exercise.
 • Avoid consuming alcohol while taking Cyclopam 10mg Injection as it can cause excessive drowsiness and increase your risk of stomach problems.
 • Inform your doctor if you experience severe or long-lasting pain in your stomach.

Fact Box

Chemical Class
Tertiary Amines
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Left abdomen pain especially after food intake
Dr. Ravi Kamble
Physician
Tab Pan 40 1-0-0 Digene gel Cyclopam
Suffering from diarrhea, with stomach ache
Dr. Sunil Sekhri
Diabetology
Tab Cyclopam 1 tab SOS, Tab Ornof 1 tab BD x 3 days. ORS
arrow
Cyclopam 10mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Dicyclomine safe?

Dicyclomine is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by your doctor

Q. Is Dicyclomine gluten free?

Dicyclomine active drug does not contain gluten. Read the label instruction of the brands your doctor prescribes you, for gluten content

Q. Does dicyclomine help nausea?

Dicyclomine is not known to relieve nausea. Nausea is a common side effect of dicyclomine.

Q. Does dicyclomine help constipation or trigger constipation?

Dicyclomine may cause constipation

Q. Is dicyclomine an opiate/steroid/antacid/NSAID/benzodiazepine?

Dicyclomine is not an opiate, steroid, or an antacid. It is neither a NSAID not a benzodiazepine

Q. Is dicyclomine a muscle relaxer?

Yes, dicyclomine is a smooth muscle relaxant. It has a direct effect on muscles of the stomach and intestine. It does not relax the skeletal/voluntary muscles

Q. Can I take dicyclomine for diarrhea?

Dicyclomine has no known effects in treating diarrhea

Q. Can I take dicyclomine for menstrual cramps?

Dicyclomine mainly acts on the smooth muscles of the intestine. Hence, it is used to relieve cramps or spasms of the stomach and intestines (gut). It is not known whether it can be used for menstrual cramps

Q. Does dicyclomine cause constipation?

Dicyclomine may cause constipation

Q. Does dicyclomine make you drowsy?

Dicyclomine may cause drowsiness and make you feel sleepy

Q. Does dicyclomine cause hair loss?

Dicyclomine does not have hair loss as a known side-effect

Q. Can I take dicyclomine with Advil (ibuprofen)/ amoxicillin/ Pepto (bismuth subsalicylate)/ tramadol/ Vicodin (acetaminophen and hydrocodone)/ oxycodone/ Tylenol (paracetamol)?

There are no known serious drug interactions between dicyclomine and Advil (ibuprofen)/ amoxicillin/ Pepto (bismuth subsalicylate)/ Tramadol/ Vicodin (acetaminophen and hydrocodone)/ oxycodone/ Tylenol (paracetamol). Dicyclomine is often available in combination with pain killers like paracetamol Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on dicyclomine.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. McQuaid KR. Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1082.
 2. Dicyclomine. Birmingham, Alabama: Axcan Pharma US, Inc.; 1950 [revised Jul. 2011]. [Accessed 27 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Dicyclomine. Birmingham, Alabama: Axcan Scandipharm Inc.; 2005. [Accessed 27 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Dicyclomine. [Updated 2018 Oct 31]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Indoco Remedies Limited, Indoco House, 166 CST Road, Santacruz (E), Mumbai 400 098, INDIA
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Cyclopam 10mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP7.12  Get 15% OFF
Best Price
₹6.05
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
2 ml in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.