Azid 100mg/5ml Syrup

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Your Child’s Medicine At a Glance

Azid 100mg/5ml Syrup is an antibiotic medication. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections targeting the ear, eyes, nose, throat, lungs, skin, and gastrointestinal tract.

Azid 100mg/5ml Syrup works by inhibiting the growth of the infection-causing bacteria and stopping it from multiplying. As a result of this, the spread of the infection is disabled. Azid 100mg/5ml Syrup is usually given once a day, preferably in the morning. However, in the case of typhoid, it is to be given twice. Give it with or without food at about the same time each day. However, it is best given with food since children often have a sensitive stomach and could easily get a stomach upset.

Medicine dose depends on the type of infection your child has, its severity, and your child’s age and body weight. So stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor. In case your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, give the same dose again.

Your child may start to feel better within 2 days of regular dosing. However, you must still complete the full prescribed course of the medicine and never stop it abruptly as that may worsen your child’s condition or increase the risk of reinfection. Some of the minor and temporary side effects of this medicine include vomiting, diarrhea, nausea, and stomach pain. Usually, these episodes subside once your child’s body adapts to the medicine. However, in case these effects persist or become bothersome for your child, consult your child’s doctor without any delay.

Inform your child’s doctor about any previous episode of any allergy, heart problem, liver impairment, and kidney malfunction. Knowing the child’s medical history is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Azid 100mg/5ml Syrup in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்
 • டைஃபாய்டு காய்ச்சல்
 • கர்ப்பத்தின் போது டாக்ஸோப்ளாஸ்மோசிஸ் (பூனைகளில் இருந்து ஏற்படும் தொற்று)
 • வெண்படலம்

Side effects of Azid 100mg/5ml Syrup in Children

Azid 100mg/5ml Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Azid

 • வயிற்றுப்போக்கு
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றில் வலி

How can I give Azid 100mg/5ml Syrup to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Azid 100mg/5ml Syrup -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Azid Syrup எப்படி செயல்படுகிறது (How Azid Syrup works in Tamil)

Azid 100mg/5ml Syrup ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Azid 100mg/5ml Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Azid 100mg/5ml Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Azid 100mg/5ml Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Azid 100mg/5ml Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Azid 100mg/5ml Syrup to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember, but at least 12 hours before the next dose is due.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Azid 100mg/5ml Syrup
₹26.1/Syrup
Azibold 100mg/5ml Syrup
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹20/syrup
23% cheaper
Azipar 100mg/5ml Syrup
Molekule India Pvt Ltd
₹23.25/syrup
11% cheaper
Zithropon 100mg/5ml Syrup
Nippon Seiyaku Pvt Ltd
₹24.13/syrup
8% cheaper
Azam 100mg/5ml Syrup
Mcastro Pharma
₹24.4/syrup
7% cheaper
Aziwar 100mg/5ml Syrup
Bio Warriors Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹24.41/syrup
6% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your child must complete the entire course of this medicine. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Give Azid 100mg/5ml Syrup with food to avoid an upset stomach.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Azid 100mg/5ml Syrup will not be effective for viral infections. However, the doctor may prescribe this medicine in case of a secondary bacterial infection. So make sure to speak to your child’s doctor first.
 • Only give Azid 100mg/5ml Syrup to your child for their current infection. Never save medicine for future illnesses.
 • Stop the medicine and contact the doctor immediately if your child develops an itchy rash, facial swelling, and breathing difficulties soon after the intake.

Fact Box

Chemical Class
Macrolides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Macrolides

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Azid இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Alestol, Astelong, Astem
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Qubast, Basbat, Ebaler
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zehist
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Terfed
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I m suffering from sore throat nasal blockade and full body ache , i have been like this since Monday , i even completed amoxicillin course of Augmentin 625 but didn't help , i am having a green mucus kind of thing that comes from my throat when i cough , please advice.
Dr. Tapas Kumbhkar
Internal Medicine
Advise - x-ray chest Take TAB Azid 500mg IOD SYP Betadine 5ml with water (half glass,) - three times/dayTab sinarest 1BD Take Azid for 3 days And other medication for 7 days
Started with throat irritation, now have running nose, sneezing and slight headache along with sore throat.
Dr. Tapas Kumbhkar
Internal Medicine
Tab sinarest 1BD Betadine gargle with water three times a day For 7 daya Tab azid 500mg 1OD for 3 days
arrow

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I give too much of Azid 100mg/5ml Syrup by mistake?

Azid 100mg/5ml Syrup is unlikely to cause any harm if an extra dose is given by mistake. However, if you think you have given too much of Azid 100mg/5ml Syrup to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects and may even worsen your child’s condition.

Q. Are there any possible serious side effects of Azid 100mg/5ml Syrup?

Some serious side effects of this medicine include persistent vomiting, kidney damage, allergy, diarrhea, and severe gastrointestinal infections. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. Can other medicines be given at the same time as Azid 100mg/5ml Syrup?

Azid 100mg/5ml Syrup can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Azid 100mg/5ml Syrup. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. Can I get my child vaccinated while on treatment with Azid 100mg/5ml Syrup?

Antibiotics usually do not interfere with the ingredients in vaccines or cause a bad reaction in a child who has just been vaccinated. However, children taking antibiotics should not get vaccinated until they recover from the illness. As soon as your child feels better, the vaccine can be given.

Q. Which all lab tests should my child undergo while taking Azid 100mg/5ml Syrup on a long term basis?

The doctor may prescribe getting kidney function tests and liver function tests periodically to keep a check on your child’s condition.

Q. Can Azid 100mg/5ml Syrup impact my child’s digestion?

Children often have a sensitive stomach and develop a stomach upset while taking medicines. When antibiotics are given, the good bacteria in their gastrointestinal tract may too get affected. Azid 100mg/5ml Syrup may kill off good bacteria along with the bad ones, increasing your child’s risk of developing other infections. So, in case your child is having diarrhea while on Azid 100mg/5ml Syrup, do not stop the medicine course. Instead, call your child’s doctor to ask the next steps. In some cases, the doctor may alter the dose.

Q. Why is Azid 100mg/5ml Syrup given for 3 days?

The duration of treatment depends on the type of infection being treated and the age of the patient. Azid 100mg/5ml Syrup is not necessarily given for 3 days. In most bacterial infections, a single dose of 500 mg is given for 3 days. Alternatively, it can be given as 500 mg once on day 1 and then 250 mg once from day 2 to day 5. In some cases of infection such as genital ulcer disease, it is given as a single 1 gram dose. Therefore, you must stick to the regime advised by your doctor.

Q. What should I avoid while taking Azid 100mg/5ml Syrup?

Generally, it is recommended that patients taking Azid 100mg/5ml Syrup should avoid taking any antacid with this medicine as this can affect the overall effectiveness of Azid 100mg/5ml Syrup. It is also recommended to avoid exposure to sunlight or tanning beds as Azid 100mg/5ml Syrup increases the risk of sunburn.

Q. Is Azid 100mg/5ml Syrup a strong antibiotic?

Azid 100mg/5ml Syrup is an effective antibiotic that is used for the treatment of many bacterial infections. Compared to other antibiotics, Azid 100mg/5ml Syrup has a longer half-life which means that it stays in the body for a long time because of which it is given once a day and for a short span of time. Other antibiotics comparatively have a shorter half-life and are usually given twice, thrice, or four times a day.

Q. Can you get a yeast infection from taking Azid 100mg/5ml Syrup?

Some people may get a fungal or yeast infection known as thrush after taking Azid 100mg/5ml Syrup. Antibiotics such as Azid 100mg/5ml Syrup can kill the normal or ‘good bacteria’ of your intestine responsible for preventing thrush. You should inform your doctor if you get a sore or vaginal itching or discharge. Also, inform your doctor if you get a white patch in the mouth or tongue after taking Azid 100mg/5ml Syrup or soon after stopping it.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 801.
 2. Medline Plus. Azithromycin. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. Royal College of Paediatrics and Child Health. Medicines for Children - information for parents and carers. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 4. Medicines for Children [Leaflet Information]. Azithromycin for bacterial infections. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 5. Children’s Health Queensland Hospital and Health Service. Emergency care of children: Medication guides for use in Queensland. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 6. Azithromycin monohydrate [EMC Label]. Surrey, UK: Sandoz Limited; 2007 [revised 08 Aug. 2020]. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 7. Healio. The role of azithromycin in pediatrics. [Updated 01 Jul. 2014]. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 8. Höffler D, Koeppe P, Paeske B. Pharmacokinetics of azithromycin in normal and impaired renal function. Infection. 1995;23(6):356-361. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 9. Ma TK, Chow KM, Choy AS, et al. Clinical manifestation of macrolide antibiotic toxicity in CKD and dialysis patients. Clin Kidney J. 2014;7(6):507-512. [Accessed 31 Dec. 2020] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

3rd Floor, Dempo Trade Centre Bldg., Patto Plaza, EDC Complex, Panaji 403001, Goa. India.
Country of origin: India

Expires on or after: March, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Azid 100mg/5ml Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
19.5726.1Get 25% OFF
19.04+ free shipping and 5% cashback with
Care plan members get extra discounts, free shipping, free health screening, premium doctor consultation and more.
Inclusive of all taxes
This offer price is valid on orders above ₹1999. Apply coupon FLAT25 on the cart.
15 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Cash on delivery available

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm on Tata 1mg for ₹999 or more and get 5000 cashback points. Offer ends 31st December 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.