હોમ>drugs by ailments>Hair loss>minoxidil + azelaic acid + tretinoin

Minoxidil + Azelaic Acid + Tretinoin

Minoxidil + Azelaic Acid + Tretinoin વિશેની માહિતી

Minoxidil + Azelaic Acid + Tretinoin ઉપયોગ

વાળ ખરવા ની સારવારમાં Minoxidil+Azelaic Acid+Tretinoin નો ઉપયોગ કરાય છે

Common side effects of Minoxidil + Azelaic Acid + Tretinoin

ઉપયોગી જગ્યામાં બળતરા, ખંજવાળ, માથાનો દુખાવો

Minoxidil + Azelaic Acid + Tretinoin માટે ઉપલબ્ધ દવા

Minokem-NAlkem Laboratories Ltd
480 to ₹15304 variant(s)
Shaltop AMenarini India Pvt Ltd
3091 variant(s)
Minch-ATAamorb Pharmaceuticals Pvt Ltd
7641 variant(s)
AloatmIntas Pharmaceuticals Ltd
6901 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.