Clobetasol + Miconazole

Clobetasol + Miconazole વિશેની માહિતી

Clobetasol + Miconazole ઉપયોગ

ત્વચાનો ચેપ ની સારવારમાં Clobetasol+Miconazole નો ઉપયોગ કરાય છે

Common side effects of Clobetasol + Miconazole

ઉપયોગી જગ્યાની પ્રતિક્રિયા, ત્વચા પાતળી થવી

Clobetasol + Miconazole માટે ઉપલબ્ધ દવા

Tenovate-MGlaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd
901 variant(s)
Lobate MAbbott
1091 variant(s)
Exel MSun Pharmaceutical Industries Ltd
981 variant(s)
Clop-MZydus Cadila
1251 variant(s)
Enderm gmLeben Life Sciences Pvt Ltd
271 variant(s)
Zincoderm MApex Laboratories Pvt Ltd
821 variant(s)
Plosat MWinsome Laboratories Pvt Ltd
371 variant(s)
MizocTetramed Biotek Pvt Ltd
641 variant(s)
Sonaderm MBlue Cross Laboratories Ltd
541 variant(s)
Viclob MKivi Labs Ltd
621 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.