Vomstil Kid Tablet

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

Introduction

Vomstil Kid Tablet is a prescription medicine used in the treatment of indigestion, nausea and vomiting. It blocks the substance on the brain that triggers nausea or vomiting and it also increases the movement of food in the stomach, thereby improves digestion.

Vomstil Kid Tablet is taken before meals in a dose and duration as advised by the doctor. The dose you are given will depend on your condition and how you respond to the medicine. You should take this medicine until your doctor tells you to stop. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

The most common side effects are headache, dry mouth, and stomach pain. Most of these are temporary and usually resolve with time. Contact your doctor straight away if you are at all concerned about any of these side effects. It also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can worsen your sleepiness. This medicine may also cause diarrhea, so it is better to take plenty of fluids while taking this medicine as it may help to prevent dehydration.

Before taking this medicine you should let your doctor know if you have liver or kidney problems. You shouldn't take it at the same time as an antacid. Pregnant women should also consult their doctor. You should avoid this medicine if suffering from bleeding ulcers of stomach.

ના ઉપયોગો (Uses of Vomstil Tablet in Gujarati)

 • ઊલટી

ની આડઅસરો (Side effects of Vomstil Tablet in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Vomstil

 • માથાનો દુખાવો
 • સૂકું મોં
 • પેટમાં દુઃખાવો
 • અતિસાર

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Vomstil Tablet in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. Vomstil Kid Tablet ખાલી પેટે લેવી વધારે સારું (ભોજન અગાઉ 1 કલાકે કે ભોજન પછી 2 કલાક).

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Vomstil Tablet works in Gujarati)

Vomstil Kid Tablet એ એસીટીલકોલાઈન, એક રસાયણના રીલીઝને પરોક્ષપણે ઉત્તેજીત કરે છે, જે આંતરડાની ગતિશીલતાને વધારે શકે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
CONSULT YOUR DOCTOR
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Vomstil Kid Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગ કરવાથી ફાયદા મળી શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
SAFE IF PRESCRIBED
Vomstil Kid Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સુરક્ષિત છે. માનવ અભ્યાસોમાં દર્શાવાયું છે કે ક્યાં તો દવા સ્તનના દૂધમાં નોંધપાત્ર માત્રામાં પસાર થતું નથી અથવા તેનાથી શિશુ વિષાલુતાથી પ્રભાવિત થવાની અપેક્ષા નથી.
ડ્રાઇવિંગ
અસુ‌રક્ષિત
Vomstil Kid Tablet લેતી વખતે તમને ચક્કર આવી શકે, ઊંઘ આવી શકે અથવા થાક લાગી શકે છે. જો આવું થાય, તો વાહન ડ્રાઇવ કરશો નહીં અથવા કોઈપણ સાધનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Vomstil Kid Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Vomstil Kid Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Vomstil ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Vomstil Kid Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Vomstil Kid Tablet
₹1.44/Tablet
Shidom Tablet
Shine Pharmaceuticals Ltd
₹2.06/Tablet
43% costlier
DOMPEX TABLET
Omega Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹2.16/Tablet
50% costlier
Motidom Mps Tablet
Tas Med India Pvt Ltd
₹2.41/Tablet
67% costlier
Dmt Tablet
Thrift Pharmaceuticals
₹2.57/Tablet
78% costlier
Rabevera Tablet
Mcastro Pharma
₹3.8/Tablet
164% costlier

નિષ્ણાત સલાહ

 • Vomstil Kid Tablet helps relieve nausea, vomiting and indigestion.
 • It should be taken before meals as per the dose and duration prescribed by your doctor.
 • It may cause dizziness and sleepiness. Do not drive or do anything that requires mental focus until you know how it affects you.
 • Avoid consuming alcohol when taking Vomstil Kid Tablet as it may cause excessive drowsiness.
 • Dry mouth may occur as a side effect. Frequent mouth rinses, good oral hygiene, increased water intake and sugarless candy may help.
 • Inform your doctor if you get watery diarrhea, fever, or stomach pain that does not go away.
 • Do not take it for longer than 7 days without consulting your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Benzimidazole Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL
Action Class
Dopamine (D2) receptor antagonist-Prokinetic agent

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. What is Vomstil Kid Tablet used for?

Vomstil Kid Tablet is used for the treatment of nausea (feeling sick) and vomiting as and when recommended by your doctor.

Q. Is Vomstil Kid Tablet an over the counter drug?

Vomstil Kid Tablet is not an over the counter (OTC) medicine and it is not advisable to take it without a prescription.

Q. Does Vomstil Kid Tablet cause weight gain?

Weight gain has not been reported with the use of Vomstil Kid Tablet. If you notice any abnormal weight gain while using Vomstil Kid Tablet, please talk to your doctor.

Q. Does Vomstil Kid Tablet raise the blood pressure?

The increase in blood pressure is generally not seen with the use of Vomstil Kid Tablet. But if you experience an increase in blood pressure while using Vomstil Kid Tablet, please consult your doctor.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet for morning sickness?

Vomstil Kid Tablet is not indicated or recommended for treating morning sickness. Please consult your doctor if you plan to take any medicine for treating morning sickness.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with antibiotics?

The use of Vomstil Kid Tablet with antibiotics like erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, spiramycin, and some antifungals is not recommended. Please consult your doctor before using any antibiotics with Vomstil Kid Tablet.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with lansoprazole?

Yes, Vomstil Kid Tablet can be taken with lansoprazole as no drug-drug interactions have been clinically seen when they are taken together. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with doxycycline?

Yes, Vomstil Kid Tablet can be taken with doxycycline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Vomstil Kid Tablet with doxycycline.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with omeprazole?

Yes, Vomstil Kid Tablet can be taken with omeprazole. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with citalopram?

The use of Vomstil Kid Tablet with citalopram is not recommended as it may increase the underlying heart problems like prolonged QTc interval. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with amitriptyline?

Yes, Vomstil Kid Tablet can be taken with amitriptyline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Vomstil Kid Tablet with amitriptyline.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with amoxicillin?

Yes, Vomstil Kid Tablet can be taken with amoxicillin. No drug-drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Vomstil Kid Tablet with amoxicillin.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with paracetamol?

Yes, Vomstil Kid Tablet can be taken with paracetamol. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with tramadol?

Yes, Vomstil Kid Tablet can be taken with tramadol as no drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Vomstil Kid Tablet with tramadol.

Q. Is Vomstil Kid Tablet safe?

Yes. Vomstil Kid Tablet is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by the physician/ doctor.

Q. Is Vomstil Kid Tablet used for motion sickness?

Vomstil Kid Tablet is indicated for use in motion sickness. Please consult your doctor before using Vomstil Kid Tablet for motion sickness as it must be used in the dose and duration as advised by your doctor.

Q. Is Vomstil Kid Tablet an antibiotic?

No, Vomstil Kid Tablet is not an antibiotic. Vomstil Kid Tablet is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick).

Q. Does Vomstil Kid Tablet cause drowsiness?

Drowsiness has been reported as one of the rare side effects with Vomstil Kid Tablet. Please talk to your doctor if you experience excessive drowsiness while taking Vomstil Kid Tablet.

Q. Does Vomstil Kid Tablet increase milk secretion?

Yes, Vomstil Kid Tablet can increase milk secretion also known as galactorrhea. This is an uncommon side effect of Vomstil Kid Tablet. Talk to your doctor if you are experiencing this side effect while taking this medicine.

Q. Does Vomstil Kid Tablet cause bloating (gas)?

Vomstil Kid Tablet can cause some uncommon gastrointestinal side effects like regurgitation, appetite disorder, and heartburn, diarrhoea. However, bloating (gas) has not been reported as a side effect with Vomstil Kid Tablet.

Q. Does Vomstil Kid Tablet cause hair loss?

Vomstil Kid Tablet has not been reported to cause hair loss. Please consult your doctor in case you experience excessive hair loss while taking Vomstil Kid Tablet.

Q. Does Vomstil Kid Tablet help to treat constipation?

Vomstil Kid Tablet is not indicated to treat constipation. Please talk to your doctor regarding its use.

Q. Does Vomstil Kid Tablet cause heart problems?

Vomstil Kid Tablet may be associated with an increased risk of heartbeat problem and heart attack. This risk may be more likely in those over 60 years old or taking higher doses. The risk also increases when Vomstil Kid Tablet is given together with other medicines. Please share your medical history with your doctor if you are prescribed Vomstil Kid Tablet.

Q. Does Vomstil Kid Tablet cause constipation?

Yes, Vomstil Kid Tablet has been seen to cause constipation as a side effect.Consult your doctor if you experience excessive constipation while using Vomstil Kid Tablet.

Q. Does Vomstil Kid Tablet help to relieve bloating (gas)?

Vomstil Kid Tablet is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick). It is not indicated to treat bloating (gas). Please consult your doctor before using this medicine.

Q. Can I take Vomstil Kid Tablet with rabeprazole?

Vomstil Kid Tablet can be safely taken with Rabeprazole as no harmful effects have been reported clinically. A fixed-dose combination of these two medicines is also available. Vomstil Kid Tablet increases gut motility and Rabeprazole decreases the acid production in the stomach. So, this combination is very effective in the treatment of reflux esophagitis associated with acidity, heartburn, intestinal and stomach ulcers.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. McQuaid KR. Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1078.
 2. Domperidone and domperidone maleate. South Ruislip, Middlesex: Aurobindo Pharma - Milpharm Ltd.; 2003 [revised 14 Nov. 2017]. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 3. ScienceDirect. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. International BreastFeeding Center. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

Sai Rasik Residency, 402, A- block, , H.No: 1-90/8, Vitthal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Telangana State, INDIA
Country of Origin: India

Expires on or after: July, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Vomstil Kid Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
12.2614.42Get 15% OFF
11.97+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
સૂચી માં સામેલ કરો

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹300. Minimum order value ₹100. Valid from 1st April - 30th April 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.