Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

Your Child’s Medicine At a Glance

Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet is an antibiotic medicine. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections such as infections of the ear, nose, lungs, teeth, skin, and urinary tract.

Give Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet to your child by mouth either 15 minutes before or 3 hours after food as taking it with food may reduce its absorption. However, in case your child develops a stomach upset, you can give it with a small amount of food. Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet is usually given twice a day, in the morning and evening, or as prescribed. Stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor as that depends upon the type of infection, its severity, and your child’s age and body weight.

The usual duration of the treatment is 5 to 10 days, depending upon how severe the infection is and how well your child responds to the treatment. Make sure that your child completes the full prescribed course of the medicine as stopping it abruptly may worsen your child’s condition or increase the risk of reinfection. In case your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, help your child calm down and then give the same dose again.

Some of the minor and temporary side effects of this medicine include nausea, vomiting, diarrhea, and stomach pain. Usually, these subside once your child’s body adapts to the medicine. However, in case these effects persist or become bothersome for your child, consult your child’s doctor without any delay.

Inform your child’s doctor if your child has a history of allergies, heart problems, liver impairment, or kidney malfunction. Knowing the child’s medical history is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet in Children

 • બેક્ટેરિયલ ચેપ

Side effects of Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet in Children

Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Ralrox

 • ઉબકા
 • ઊલટી
 • પેટમાં દુખાવો
 • અતિસાર
 • એલર્જી

How can I give Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet to my child?

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet ખાલી પેટે લેવી વધારે સારું (ભોજન અગાઉ 1 કલાકે કે ભોજન પછી 2 કલાક).

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Ralrox Tablet works in Gujarati)

Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet એ એન્ટિબાયોટિક છે. તે મહત્વની કામગીરીને હાથ ધરવા બેક્ટેરિયા દ્વારા જરૂરી હોય તેવા આવશ્યક પ્રોટિનના સંશ્લેષણને પ્રતિબંધિત કરીને બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિને અટકાવે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

કિડની
SAFE IF PRESCRIBED
Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવાકદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet નો ડોઝ સમાયોજન મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

What if I forget to give Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember. But, if it is nearly time for the next dose, just give the next dose at the right time. Do not double the dose.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet
₹3.32/Tablet
Romithrax 50mg Tablet
Elder Pharmaceuticals Ltd
₹1/Tablet
save 70%
Roxigard 50mg Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹1.01/Tablet
save 70%
Hycin 50mg Tablet
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹1.32/Tablet
save 60%
Throx 50mg Tablet
Alkem Laboratories Ltd
₹3.6/Tablet
8% costlier
Roxid Kid 50mg Tablet
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹6.67/Tablet
101% costlier

નિષ્ણાત સલાહ

 • Your child must complete the entire course of Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Conditions like common cold and flu are caused by viruses. Never use this medicine for such conditions.
 • Never give or share Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet with anyone else, your doctor has specifically prescribed this medicine for your child’s condition.
 • Stop this medicine and immediately report to your child’s doctor in case your child develops an itchy rash, facial swelling, or breathing difficulties while taking this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Semi-synthetic macrolide
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Ralrox લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Alestol, Astelong, Astem
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Norpace, Regubeat
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Qubast, Basbat, Ebaler
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Elstin
જીવલેણ

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
Please tel tab for during long time sex for men
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
tablet suhagra 50mg 1 hr befr sex
Omitting after zifi AZ kid tablet.
Dr. Gopal Bansilal Samdani
Paediatrics
Dr need a provisional diagnosis to suggest you investigations or give opinion or advice medicine. In present situation provisional diagnosis cannot be done without taking into consideration details of history and findings of clinical examination and reports of investigations of patient. Final diagnosis is done after doing investigations if needed. Advice given without doing clinical examination and diagnosis can be imperfect or some time harmful to patient. Please visit me or any other Paediatrician.
arrow
શું તમારી પાસે Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. What if I give too much of Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet by mistake?

Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet is unlikely to cause any harm if an extra dose is given by mistake. However, if you think you have given too much of Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects and may even worsen your child’s condition.

Q. What are the serious side effects of Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet?

Some serious side effects of this medicine include severe gastrointestinal infections (superinfection), severe allergic reactions, liver infections, blood infections, and heart conduction abnormalities like QT prolongation due to arrhythmia. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. What other medicines should not be given along with Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet?

Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet should be given with caution if your child is already taking steroids or medicines for fungal infections, seizures TB, or HIV. Make sure the doctor knows about what all medicines your child is already taking.

Q. My child is having low potassium levels in blood. Is it safe to give Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet?

Avoid giving Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet if your child has low potassium levels as it can lead to conduction abnormalities of the heart such as arrhythmias (QT prolongation).

Q. My child weighs 35 kg and is suffering from a bacterial chest infection. Can I give him Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet?

Safety studies in children less than 40 kg are not available. So, Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet is not recommended to be given to children who weigh less than 40 kg. It will be best if you seek the guidance of your child’s doctor.

Q. Can I vaccinate my child while he is taking Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet?

It is advised to inform your child’s doctor if your child is taking Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet at the time of vaccinations like BCG, cholera, and typhoid as Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet can neutralize the effect of these vaccines.

Q. Which lab tests should my child undergo while taking Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet for the long term?

The doctor may prescribe periodic ECG and liver function tests to keep a check on your child’s condition.

Q. My child is having a sore throat and ear infection. Can I give antibiotics?

No. More than 80% of sore throats and ear infections are caused by a virus, and antibiotics are not given for viral infections. If your child has a sore throat, runny nose, cough, pain, or discharge from the ear, it is most likely because of a virus. Consult your child’s doctor to seek guidance.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Roxithromycin. Macquarie Park, New South Wales: Apotex Pty Ltd.; 2008 [revised 23 Jul. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 2. 1. Pediatric Oncall. Roxithromycin. [Accessed 06 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. Health Navigator, New Zealand. Roxithromycin. [Updated 10 Dec. 2020]. [Accessed 06 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 4. Roxithromycin. Auckland, New Zealand: Teva Pharma (New Zealand) Limited; 2006 [revised 10 Feb. 2017]. [Updated 10 Dec. 2020]. [Accessed 06 Jan. 2021] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

SHREYA HOUSE, 301/A, Pereira Hill Road, Andheri East, Mumbai - 400 099, India
Country of Origin: India

Expires on or after: April, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Ralrox Kid Tablet 50mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP33.23  Get 15% OFF
Best Price
₹28.25
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
સૂચી માં સામેલ કરો
Additional offers
Mobikwik: Pay with Mobikwik and get up to ₹500 instant cashback. Minimum cashback to be won is ₹35. Valid once per user only with minimum order value of ₹300. Valid from 10th Jan to 31st Jan, 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.