Prasulet 10mg Tablet

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

Introduction

Prasulet 10mg Tablet belongs to a group of medicines called antiplatelets or blood thinners. It helps prevent the formation of harmful blood clots and keeps the blood flowing smoothly through your body. This lowers the chances of another heart attack or stroke in people with heart disease.

Prasulet 10mg Tablet is used to treat people with a recent heart attack or severe heart-related chest pain (unstable angina), who have undergone stenting of the heart. It helps to prevent serious heart-related problems like having another heart attack, stroke, or formation of blood clots in stents.

Your doctor will also prescribe aspirin, another antiplatelet medicine, along with it. This medicine may be taken with or without food and should be taken regularly at the same time each day. It is important to keep taking this medicine even if you feel well. If you stop taking this medicine, it may increase your chances of having another heart attack or stroke.

The most common side effect seen with this medicine is bleeding. This may be in the form of bruising, nose bleeds, blood in urine or stools (black colored stools), or heavier periods than usual in women. If you cut or injure yourself, it may take longer than usual for the bleeding to stop. Such episodes of bleeding are usually mild and resolve on their own. However, you should consult your doctor straight away if the bleeding persists or worries you.

This medicine is not suitable for some people. Do not take it if you are bleeding from anywhere in the body such as a stomach ulcer or bleeding within the brain, or if you have severe liver problems. Before taking it, you should let your doctor know if you have ever had a problem with your blood not clotting properly or if you have recently had a serious injury or surgery. This medicine may need to be stopped temporarily before planned surgery or dental treatment. Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor before taking it.

ના ઉપયોગો (Uses of Prasulet Tablet in Gujarati)

ની આડઅસરો (Side effects of Prasulet Tablet in Gujarati)

Common
 • રક્તસ્ત્રાવ

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Prasulet Tablet in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Prasulet 10mg Tablet લેવી વધારે સારી છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Prasulet Tablet works in Gujarati)

Prasulet 10mg Tablet એ પ્લેટલેટને એકબીજા સાથે ચોંટતા અટકાવે છે, જેનાથી નુકસાનકારક લોહીના ગઠ્ઠા બનવાનું ઘટે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
SAFE IF PRESCRIBED
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Prasulet 10mg Tablet નો ઉપયોગ કરવો કદાચ સલામત છે
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ ઓછી નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે કે કોઈ નુકસાનકારક અસર દર્શાવતું નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
SAFE IF PRESCRIBED
Prasulet 10mg Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
સુરક્ષિત
Prasulet 10mg Tablet થી સામાન્યપણે તમારી ડ્રાઇવ કરવાની વાપરવાની ક્ષમતાને અસર થશે નહીં.
કિડની
SAFE IF PRESCRIBED
Prasulet 10mg Tablet મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવાકદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Prasulet 10mg Tablet નો ડોઝ સમાયોજન મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
ચેતવણી
જો તમે ગંભીર યકૃત રોગથી પીડાતા હોવ તો તમારા ડૉકટર સાથે વાત કરો. Prasulet 10mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે.

જો તમે Prasulet ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Prasulet 10mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Alternate Brands

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Prasulet 10mg Tablet
₹11.5/Tablet
Prasusafe 10 Tablet
MSN Laboratories
₹15.5/Tablet
35% costlier
₹17.54/Tablet
53% costlier
Efiplat 10 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹19.2/Tablet
67% costlier
Prasita 10mg Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹23.8/Tablet
107% costlier
Prax 10 Tablet
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹26.92/Tablet
134% costlier

નિષ્ણાત સલાહ

 • For best results, take it at the same time every day.
 • Prasulet 10mg Tablet increases your risk of bleeding. Be careful while shaving, using sharp objects, or cutting fingernails or toenails.
 • Do not discontinue using the medicine without consulting your doctor as this may increase your chances of having another heart attack or stroke.
 • If you are scheduled to undergo a surgery or dental treatment, you may be asked to stop taking Prasulet 10mg Tablet temporarily.

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Prasulet લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Altrom, Cenorol, Cgtrom
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Theopin, Zvtho, Tglo
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Sofarin, Warf, Uniwarfin
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Dindevan
ગંભીર

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
What is a quick solution for running nose , watery eyes , sneezing
Dr. Pushkar Mani
Physician
ALERID 10MG TABLET twice daily for 3 days
Pimples,just using clindapane cream & acnex 10mg tablet
Dr. Atula Gupta
Dermatology
For Pimples- apply Faceclin Gel / Aclind Gel / D'acne Plus Gel for application twice daily over pimples only.Tab. Ascazin twice daily for 1 month.Face Wash with Rejuglow Facewash / Saslic DS wash/ D'acne Facewash.Stop oil application over scalp. Increase water intake. Protect from sun.Combination chemical peels to clear skin & spots @ skin clinic. SkinAid clinic Gurgaon, 9XXXXXX
arrow
શું તમારી પાસે Prasulet 10mg Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Is Prasulet a blood thinner?

Yes, Prasulet is a type of blood thinner. It works by preventing platelets (type of blood cells) from sticking together and forming clots. This action of Prasulet helps in preventing conditions like heart attack or stroke in people with heart disease, who have recently suffered a heart attack or severe heart-related chest pain (unstable angina).

Q. Can you drink alcohol while taking Prasulet?

It is not advised to take alcohol while taking Prasulet, as alcohol may increase your chance of stomach bleeding. As a result, you may vomit blood (which may be bright red blood or black/dark brown like coffee grounds) or you may have bloody or black tarry stools. Discuss with your doctor if you are not sure.

Q. Can you take aspirin with Prasulet?

Prasulet is usually prescribed along with aspirin in to prevent serious or life-threatening problems associated with heart or blood vessels (like heart attack, stroke, clot formation in a stent). This combination of medicine is given to patients who have recently had a heart attack and underwent angioplasty (stent placement in blocked blood vessels of the heart)had a heart attack, stroke, or had angioplasty to remove the blockage in arteries which supply the heart. Please consult your doctor before taking any medicine if you are taking Prasulet and follow the doctor’s instructions carefully to get maximum benefit.

Q. Do I need to stop Prasulet before surgery?

Your doctor will decide whether you need to stop taking Prasulet before any surgery or treatment or not. Usually, if a surgery or treatment is planned beforehand, the doctor may stop Prasulet a few days (usually 7 days) before the surgery or treatment owing to the increased risk of bleeding during the procedure. You should not stop taking Prasulet on your own without discussing it with your doctor.

Q. What is the most important information I need to know about Prasulet?

Prasulet may cause serious or life-threatening bleeding. Moreover, you may bruise easily and it may take longer than usual for bleeding to stop even if you have a minor injury such as a small cut while shaving. Get emergency medical help if you notice excessive or prolonged bleeding. You should inform your doctor if you notice black tarry stools or if there is blood in the urine. Be vigilant on any signs of stroke such as sudden numbness or weakness (one side or both sides of the body), difficulty walking, mental confusion, slurred speech, dizziness and any unexplained headache. Contact your doctor immediately if you develop any such signs of stroke as stroke is an uncommon side effect of Prasulet and needs urgent medical attention as it can otherwise be fatal.

Q. What if I forget to take a dose of Prasulet?

If you have missed a dose of Prasulet, take it as soon as you remember it. However, if it is almost time for your next dose, take it in the regular schedule instead of taking the missed dose. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

Q. How long do I need to take Prasulet after stent insertion?

The exact duration of taking Prasulet will be decided by your doctor after considering various factors like the illness you are being treated for, type of stent inserted, any episodes of bleeding experienced by you during treatment etc. Usually, it is prescribed for a minimum duration of 1 year. However, follow your doctor's advice precisely to get maximum benefit of Prasulet. Discuss with your doctor before stopping the medication, as sudden discontinuation may increase the chances of clot formation in the stent, heart attack, and can even lead to death.

Q. What should I avoid while taking Prasulet?

Avoid activities that may increase your chances of bleeding. Be extra careful while shaving or brushing your teeth to prevent bleeding. You should avoid taking painkillers, but if you need to take one like ibuprofen for joint pain, headache, backache etc, then consult your doctor first. This is because taking pain killers with Prasulet may increase your chances of developing a stomach ulcer and bleeding. Refrain from taking excessive alcohol with Prasulet as it can irritate your stomach and lead to a stomach ulcer as well.
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Weitz JI. Blood Coagulation and Anticoagulant, Fibrinolytic, and Antiplatelet Drugs. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 870.
 2. Flipiox KA, White HD, Gersh BJ, et al. Antithrombotic Agents: Platelete Inhibitors, Acute Anticoagulants, Fibrinolytics, and Chronic Anticoagulants. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 350-51
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1142-43.
 4. Prasugrel. Indianapolis, Indiana: Eli Lilly and Company; 2009. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Prasugrel Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 20 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
27, RACE COURSE ROAD, BANGALORE-560 001, INDIA
Best Price
₹97.75
MRP115  Get 15% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
વેચાઈ ગયુ

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.