Penodin 125mg/5ml Syrup

નિર્માતા
SALT COMPOSITION
સમાનાર્થી
Storage
Store below 30°C

Your Child’s Medicine At a Glance

Penodin 125mg/5ml Syrup is a widely prescribed medicine that helps to ease pain and bring down high body temperature (fever). In children, it treats conditions like headache, toothache, body ache, fever, and common cold.

Penodin 125mg/5ml Syrup is given orally preferably at a fixed time every day. Though this medicine can be taken before or after food, it is best given after food as it can irritate the inner lining of an empty stomach. The dose and duration will depend upon your child’s age, body weight, and severity of the infection, so stick to the dose, time, and way prescribed by your child’s doctor. If your child vomits within 30 minutes of taking the medicine, let the child calm down and repeat the same dose. Redosing is not recommended if your child gets sick more than 30 minutes after taking a dose.

Do not give your child Penodin 125mg/5ml Syrup along with other medicines (many cold and flu medicines and other painkillers) that contain paracetamol, as this may result in overdosing and cause dangerous side effects such as hepatotoxicity (liver damage). Always check the ingredients of any other medicines before giving them to your child in combination with this medicine.

Generally, this medicine is well-tolerated by the children. However, temporary side effects such as indigestion, nausea, and vomiting may occur in some children. Consult your doctor in case these episodes become bothersome for your child.

This medicine is often considered safe and effective but may not be suitable for everybody. Inform your doctor if your child is undergoing treatment for any blood-related disorder, is allergic to any medicinal compound, or has any birth defects, liver impairment, or kidney dysfunction. This will help your child’s doctor evaluate the dose and suitability of this medicine in a better way.

Uses of Penodin 125mg/5ml Syrup in Children

 • દુખાવો
 • તાવ

Side effects of Penodin 125mg/5ml Syrup in Children

Penodin 125mg/5ml Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Penodin

 • Indigestion
 • Stomach pain
 • Nausea
 • Vomiting

How can I give Penodin 125mg/5ml Syrup to my child?

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સૂચનાઓ માટે લેબલ તપાસો. માપવાના કપથી તેને માપો અને મોં દ્વારા તે લો. બરાબર હલાવો અને ઉપયોગ કરો. ખોરાક સાથે Penodin 125mg/5ml Syrup લેવું વધારે સારું છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Penodin Syrup works in Gujarati)

Penodin 125mg/5ml Syrup મગજમાં અમુક રાસાયણિક સંદેશવાહકોને મુક્ત થતા અવરોધે છે જે દુખાવા અને તાવ માટે જવાબદાર છે.

ચેતવણીઓ (Safety advice in Gujarati)

કિડની
ચેતવણી
જો તમે ગંભીર મૂત્રપિંડ રોગથી પીડાતા હોવ તો તમારા ડૉકટર સાથે વાત કરો. Penodin 125mg/5ml Syrup ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Penodin 125mg/5ml Syrup ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

What if I forget to give Penodin 125mg/5ml Syrup to my child?

Do not panic. Unless your doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember it. Skip the missed dose if it’s almost time for the next dose. Do not give a double dose and follow the prescribed dosing schedule.

બધા અવેજી

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Penodin 125mg/5ml Syrup
₹18.65/Syrup
Leemol 125mg/5ml Syrup
Leeford Healthcare Ltd
₹12.48/syrup
33% cheaper
Paracon 125mg/5ml Syrup
Concept Pharmaceuticals Ltd
₹12.5/syrup
33% cheaper
Aceto 125mg/5ml Syrup
Shield Health Care Pvt Ltd
₹20.75/syrup
11% costlier
Algina 125mg/5ml Syrup
Geno Pharmaceuticals Ltd
₹21.25/syrup
14% costlier
Pyremol 125mg/5ml Syrup
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹21.4/syrup
15% costlier

નિષ્ણાત સલાહ

 • Give Penodin 125mg/5ml Syrup to your child with food or milk to prevent an upset stomach.
 • Your child should not take more than four doses of this medicine in 24 hours, so wait up to 6 hours between doses.
 • Never give any other medicine formulation containing paracetamol along with this medicine as that may lead to serious side effects.
 • Inform the doctor if your child has liver disease as the dose may need to be adjusted.
 • If Penodin 125mg/5ml Syrup does not seem to be helping your child, contact your doctor for advice. Do not give extra doses.

Fact Box

Chemical Class
P-Aminophenol Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS
Action Class
Analgesic & Antipyretic-PCM

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Penodin લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Nimsun, Neil, Esulide
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Oxy Triactin, Sioril
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
જીવલેણ

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. How much Penodin 125mg/5ml Syrup should I give to my child?

Always follow your doctor's instructions regarding how much of the medicine to give and how often to give it. This depends on the strength of the medicine and the age of your child. You may also check the label or the leaflet inside the packaging for directions before use. The commonly recommended dose is 10-15 mg/kg per dose every 4 to 6 hours. In case you are not sure how much to give, consult your child’s doctor.

Q. When will my child’s condition improve after taking Penodin 125mg/5ml Syrup?

Penodin 125mg/5ml Syrup usually starts working within 30 to 60 mins of intake and shows its peak effect within 3 to 4 hours. Your child may start to feel better after a few doses. In case the pain or fever persists longer, consult your child’s doctor immediately.

Q. My child vomited after taking Penodin 125mg/5ml Syrup. What should I do?

If your child vomits within 30 minutes of taking Penodin 125mg/5ml Syrup, repeat the dose again. If it has been more than 30 minutes after taking Penodin 125mg/5ml Syrup and your child vomits, no need to repeat the dose and wait until it is time for the next dose. If you are not sure, consult your doctor.

Q. Can I give Penodin 125mg/5ml Syrup to my child for low-grade fever?

You can give this medicine if your child has a temperature of 38.3°C (101°F) or higher. But, you must always try to speak to your child’s doctor first.

Q. My child’s fever is persistent even after taking Penodin 125mg/5ml Syrup. What should I do?

If the fever doesn't come down after the initial few doses, the cause might be an infection (virus or bacteria). It is advised to consult your child’s doctor for specific treatment.

Q. How much of Penodin 125mg/5ml Syrup is considered as overdose?

You should only take four doses of Penodin 125mg/5ml Syrup in 24 hours. There should be a gap of at least 4-6 hours between two doses. Do not take it for more than 3 days without first talking to your doctor. Based on the dose, more than 250 mg/kg can lead to toxicity and can be potentially fatal. An overdose is capable of causing serious damage to the liver and kidneys. Inform your doctor immediately if you think you have given too much of this medicine to your child, even if your child seems well, because of the risk of delayed, serious liver damage.

Q. Is there any special diet my child needs to follow while taking this medicine?

Unless instructed by your doctor, your child should take a normal balanced diet while continuing this medicine as lack of nutrition can put your child at risk of developing medicinal toxicity.

Q. Where should I store this medicine?

Keep this medicine at room temperature in a dry place beyond the reach of the children.

Q. In what conditions Penodin 125mg/5ml Syrup must be given with caution?

It is advised to use Penodin 125mg/5ml Syrup with caution if the child has malnutrition, G6PD deficiency, liver disease, or any medicinal allergy. So, do not hesitate to share your child’s complete medical history with the doctor as that will help the doctor decide whether the medicine is safe for your child or not.

Q. Can I give Penodin 125mg/5ml Syrup on a routine basis when my child is taking a vaccine?

Penodin 125mg/5ml Syrup usually do not interfere with the ingredients in vaccines or cause a bad reaction in a child who has just been vaccinated. However, it is best if you let your child recover from the ongoing illness and finish the course of the medicine As soon as a child is feeling better the vaccine can and should be given.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Kids Health. Safe Use Of Paracetamol In Children. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 2. Children’s Health Queensland Hospital and Health Service. Emergency care of children: Medication guides for use in Queensland. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 3. Royal College of Paediatrics and Child Health. Medicines for Children - information for parents and carers. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 4. Section on Clinical Pharmacology and Therapeutics; Committee on Drugs, Sullivan JE, Farrar HC. Fever and antipyretic use in children. Pediatrics. 2011;127(3):580-7. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 5. National Health Service. Paracetamol for children (including Calpol). [Last reviewed 16 Jul. 2019]. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 6. Aabideen K, Moulton LS, Sills J. Accidental staggered paracetamol overdose: An interesting case report. J Pharmacol Pharmacother. 2011;2(3):189-190. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 7. Paracetamol [EMC Patient Leaflet]. Leeds, UK: Rosemont Pharmaceuticals Limited; 2019. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 8. TRC Healthcare: Pharmacist’s Letter. Evaluate Whether to Redose Meds After Vomiting. [Updated Feb. 2020]. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 9. MedlinePlus. Acetaminophen. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 10. Grosser T, Smyth E, FitzGerald G. Pharmacotherapy of Inflammation, Fever, Pain, and Gout. In: Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC (Editors). Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2018.
 11. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 982-84.

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

6/D, Nelly Sengupta Sarani (Formerly Lindsay Street) , Kolkata - 700 087
Country of origin: India

Expires on or after: January, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Penodin 125mg/5ml Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
13.9918.65Get 25% OFF
13.61+ free shipping and 5% cashback with
Care plan members get extra discounts, free shipping, free health screening, premium doctor consultation and more.
Inclusive of all taxes
This offer price is valid on orders above ₹1999. Apply coupon FLAT25 on the cart.
60 ml in 1 bottle
Minimum Order Quantity is 2 Bottles
What is minimum order quantity?
This offer price requires a minimum quantity of this product in your order. A minimum order quantity allows us to offer lower price against the item that would be otherwise cost-prohibitive to ship.
સૂચી માં સામેલ કરો
Online payment only

Additional offers

Amazon Pay: Pay with Amazon Pay and win up to ₹600 cashback. Valid only on minimum order value of ₹100. Valid only once per user from 1st October to 31st October 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.