Omee 10mg Tablet in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

ની આડઅસરો (Omee side effects in Gujarati)

Common
 • ઊલટી
 • માથાનો દુખાવો
 • ઉબકા
 • પેટ ફૂલવું
 • અતિસાર
 • પેટમાં દુઃખાવો

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Omee in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Omee 10 mg Tablet લેવી વધારે સારી છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Omee works in Gujarati)

Omee 10 mg Tablet પેટમાં એસિડના ઉત્પાદનને ઓછું કરે છે.

ચેતવણીઓ (Omee related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
ચેતવણી
Omee 10 mg Tablet સાથે આલ્કોહોલનું સેવન જોખમકારક છે.
સગર્ભાવસ્થા
જોખમો વિ. લાભો જોખો
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Omee 10 mg Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગ કરવાથી ફાયદા મળી શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
Omee 10 mg Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
જ્યાં સુધી તમને સારૂ ન લાગે ત્યાં સુધી વાહન ચલાવવું નહીં
કિડની
સુરક્ષિત
Omee 10 mg Tablet મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સુરક્ષિત છે. Omee 10 mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી.
લિવર
જો તમે ગંભીર યકૃત રોગથી પીડાતા હોવ તો તમારા ડૉકટર સાથે વાત કરો. Omee 10 mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે.

જો તમે Omee ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Omee 10 mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Omee 10 mg Tablet
₹3.4/Tablet
Ometab 10mg Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹3.36/Tablet
save 1%
Procid 10mg Tablet
Psychotropics India Ltd
₹2.2/Tablet
save 35%

નિષ્ણાત સલાહ

 • વર્ષમાં એકવાર તમારા શરીરમાં મેગ્નેશિયમનું સ્તર કેટલું છે, તે જાણવા લોહીનું પરીક્ષણ કરાવો; લાંબાગાળાની સારવાર તરીકે Omee 10 mg Tablet નો ઉપયોગ કરતી વખતે મેગ્નેશિયમ પૂરક લેવાની જરૂર પડી શકે.
 • લાંબા ગાળા માટે Omee 10 mg Tablet લેવાથી હાડકાં નબળાં બની શકે અથવા ભાંગી પણ શકે.

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Omee લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Konit
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Psycopan, Anxionil
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Eurolam, Alwel, Tenzo
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Panik
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Dizapam
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Risure
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Stoin
મધ્યમ
બ્રાન્ડ: Methosis
મધ્યમ
બ્રાન્ડ: Zuroxy, Roxilim, Rox Thro
સામાન્ય
બ્રાન્ડ: Clopinorm
સામાન્ય

દર્દીની ચિંતાઓ

Omee સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
Is omee 10mg capsules are good for obesity relief or anything else you want to suggest?
Dr. Pushkar Mani
Diabetes Specialist
first omee is Proton pump Inhibitor, not used for obesity reliefits comes in 20mg dosageand there is no medication can be prescribed for obesity, unless u are morbid obese
Having too much unbarable gum painPlease suggest something to relieve gum pain now
Dr. Reema Mangaliyil
Dentist
Use ofl-oz and acepec tablet wice a day for 3 daysUse cap omee 20 mg along wid dis to prevent gastric upsetConsult a dentist and check for any cavities in ur teethIf any get t filled
arrow
શું તમારી પાસે Omee 10 mg Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Can I take Omee with domperidone?

Omee can be safely taken with domperidone as no harmful effects have been reported clinically. A fixed-dose combination of these two medicines is also available. Domperidone works by increasing the gut motility and Omee decreases the acid production in the stomach. So, this combination is very effective in the treatment of reflux esophagitis associated with acidity, heartburn, intestinal and stomach ulcers.

Q. What are the various conditions in which the use of Omee is contraindicated?

Use of Omee is contraindicated if you are allergic to this medicine or any other medicine belonging to the same class of drugs. Also, do not take Omee if you are already taking a medicine containing nelfinavir (used for the treatment of HIV infection).

Q. What if I miss my dose of Omee?

If you miss a dose of Omee, take it as soon as you remember and the next dose as scheduled. However, if it is almost the time for your next dose, skip the missed dose and take your next dose and then follow the regular schedule. Do not take double the dose.

Q. Can I take Omee along with oral contraceptive pills (birth control pills)?

Omee can be safely taken with oral contraceptive pills (birth control). They do not affect each other's action and no harmful effects have been seen when they are used together.

Q. What is Omee?

Omee belongs to the group of medicines known as proton pump inhibitors (PPIs). This drug decreases the acid production in your stomach and is indicated for the treatment of conditions caused by excess acid secretion in the stomach.

Q. Can Omee cause subacute cutaneous lupus erythematosus?

Omee has been reported to cause subacute cutaneous lupus erythematosus in many studies. Common signs and symptoms of this disease include painful joints, tiredness, weakness, rash, fever, anemia, mouth ulcers, hair loss, and many others and these may get aggravated again and again. Talk to your doctor if you experience these side effects as you may need to discontinue this medicine.

Q. Can I take Omee with ondansetron?

Ondansetron is an anti-emetic medicine which helps in relieving nausea (feeling sick) or vomiting. No harmful effects have been seen when Omee is used with ondansetron. So, these two medicines can be taken together.

Q. Can Omee cause lactose intolerance?

Lactose intolerance has been reported with the use of Omee in some patients. Many Omee preparations contain lactose as an ingredient. This is a digestive problem in which the patient cannot digest lactose, a type of sugar mainly found in milk and dairy products. The patient may complain of symptoms like flatulence (gas), diarrhea, bloating, stomach pain and feeling of being sick (nausea). Read the ingredients mentioned on the pack before taking the medicine.

Q. Can I take Omee with Vitamin E?

Omee can be taken with vitamin E. The combinations seems to have a beneficial effect in terms of better maintenance of moderate to severe esophagitis. However, there are not many studies or reports on this subject. Talk to your doctor for more information on this.

Q. Can I take Omee with levosulpiride?

Omee can be safely taken with levosulpiride as no harmful effects have been reported clinically. A fixed-dose combination of these two medicines is also available. Levosulpiride works by increasing the gut motility and Omee decreases the acid production in the stomach. So, this combination is very effective in the treatment of reflux esophagitis associated with acidity, heartburn, intestinal and stomach ulcers.

Q. Does Omee use increase the risk of clostridium difficile infection?

Use of proton pump inhibitors (PPIs) like Omee may be associated with an increased risk of Clostridium difficile–associated diarrhea (CDAD) as reported in few studies and informed by the US FDA as well. A possibility of CDAD can be there in patients taking PPIs and developed diarrhea that does not improve.

Q. Can Omee be used in cancer patients?

Omee can be taken by cancer patients as prescribed by a doctor. Since cancer patients may also take many other medicines for the primary cancer treatment or for other symptoms and infections, there are chances of drug interactions with Omee.

Q. For how long can Omee be taken?

Take Omee for as long as advised by your doctor. The duration of taking Omee would vary depending on your condition. Do not stop taking this medicine without talking to your doctor.

Q. Can Omee cause calcium deficiency and osteoporosis?

Omee can cause osteoporosis (thinning of bones) as it decreases the calcium absorption leading to calcium deficiency. This leads to an increased risk of bone fractures on long-term use, like hip, wrist or spine fractures. Inform your doctor if you have osteoporosis or if you are taking corticosteroids (these can increase the risk of osteoporosis) before starting your therapy. Take enough calcium and vitamin D to reduce the risk.

Q. What are the rare side effects of Omee?

Rare side effects seen with the use of Omee includes a decrease in white cells or platelets, allergic reactions, problems like blurred vision, wheezing, shortness of breath (bronchospasm), dry mouth, thrush, liver problems like jaundice, hair loss (alopecia), skin rash on exposure to sunshine, joint pains (arthralgia) or muscle pains (myalgia), severe kidney problems (interstitial nephritis), increased sweating and inflammation of the gut causing diarrhoea.

Q. How does Omee work?

Proton (acid) pumps are found on the stomach mucosa and they are responsible for secreting acid in the stomach. Omee works by blocking this gastric acid pump and this unique mechanism of action helps in decreasing the acid secretion in the stomach.

Q. Does Omee cause hepatitis B and can a patient of hepatitis take Omee?

Omee can rarely cause hepatitis with or without jaundice and very rarely it can lead to hepatic failure and encephalopathy in patients with the underlying liver disease. Omee does not cause hepatitis B or any other viral hepatitis. However, there are studies showing an increased occurrence of hepatic encephalopathy in hepatitis B patients using PPIs. These medicines should be used with caution in patients with the underlying liver disease.

Q. Does Omee increase chromogranin levels?

Use of proton pump inhibitors like Omee has been seen to be associated with an increase in chromogranin levels. This increase in chromogranin levels can be due to the effect of these drugs on enterochromaffin cells and this could also falsely increase the levels in patients with neuroendocrine tumours.

Q. Does Omee cause dementia?

Use of proton pump inhibitors like Omee has been recently linked with the development of dementia in elderly patients. As this risk of developing dementia is not confirmed, talk to your doctor for more information on this effect.

Q. Does Omee cause vitamin deficiencies?

Omee may cause vitamin B12 and vitamin C deficiency. When taken orally, vitamin B12 requires an acidic environment for its absorption from the stomach while Omee causes a decrease the gastric acid secretion. You may need to take vitamin B12 supplements from outside. The clinical significance of the decrease in vitamin C levels is not known, so vitamin C supplementation is not recommended.

Q. Does Omee have an expiry date?

Yes, Omee does expire. Please check the expiry date written on the pack and it refers to the last day of that month. Do not use Omee after the expiry date.

Q. What is the role of Omee before endoscopy in patients with gastrointestinal bleeding?

Omee before endoscopy in patients with gastrointestinal bleeding reduces the need for endoscopic therapy, the rate of post-endoscopy bleeding, and shortens hospital stays. Hence Omee is given before endoscopy in patients with gastrointestinal bleeding.

Q. Are there any withdrawal symptoms associated with the use of Omee?

There are no withdrawal symptoms seen when patients stop using Omee as it has no habit forming tendencies.

Q. Can Omee cause magnesium deficiency?

Omee can cause magnesium deficiency in the blood. Low magnesium levels is a rare side effect seen in patients treated with Omee for at least three months and in most cases after a year of therapy. The patient may have symptoms like tetany, arrhythmias, and seizures and may need to stop this medicine and take magnesium from outside. Magnesium levels should be tested at regular intervals in the patients taking Omee for a long duration.

Q. Is Omee a controlled substance?

Omee is not a controlled substance. It is available when prescribed by a doctor.

Q. Can Omee be used in cardiac patients?

Patients with cardiac disease can take Omee. However, Omee can interact with certain drugs (e.g clopidogrel, digoxin) which might be used by a patient with an underlying cardiac disease. Patients taking Omee and digoxin may need to be monitored for digoxin toxicity. Omee decreases the activation of clopidogrel, thus reducing its effects. Patients taking these medicines together needs to be monitored closely by a doctor.

Q. Can the use of Omee cause iron deficiency?

Use of Omee can cause iron deficiency and a decrease in hemoglobin levels as it decreases the acidic environment of the stomach needed for the absorption of iron. However, there are no recommendations on the regular monitoring of iron levels or taking iron supplements when the patient is taking Omee.

Q. Is Omee a narcotic substance?

Omee is a not a narcotic substance and has not been reported to have any abuse potential. Omee does not get you high and does not cause any addiction as no withdrawal symptoms have been reported when you stop taking this drug.

Q. Is Omee available without a prescription as an over the counter product?

Omee is a prescription medicine and you can buy this drug by providing a doctor's prescription. Omee is not available as an over the counter (OTC) product.

Q. How is Omee metabolised in the body?

Omee is metabolized in the liver by the cytochrome P450 enzymes mainly CYP2C19. There could be an increase in the level of Omee in patients with underlying liver disease because of a decrease in its metabolism. However, the amount of drug does not increase if given once a day.

Q. Can Omee be used in stroke patients?

Omee can be used in stroke patients. There are studies suggesting that proton-pump inhibitors (PPIs) as a class are not associated with an increased short-term risk of recurrent stroke or death among older adults treated with clopidogrel after stroke.

સંબંધિત વસ્તુઓ

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Omee uses in GujaratiOmee side effects in Gujarati
References
 1. Wallace JL, Sharkey KA. Pharmacotherapy of Gastric Acidity, Peptic Ulcers, and Gastroesophageal Reflux Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2011. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Omeprazole. Nottingham, NG: The Boots Company PLC; 2017. [Accessed on 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Omeprazole. Wilmington, Delaware: AstraZeneca LP; 1989. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. U.S. National Library of Medicine. Omeprazole. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
Alkem Laboratories Limited, Devashish Building, Alkem House, Senapati Bapat Road, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Best Price
₹40.82
MRP51.03  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
15 tablets in 1 strip
વેચાઈ ગયુ

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
+91
Reliable

All products displayed on 1mg are 100% genuine and all labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mg
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are 100% genuine.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.