Nikoran OD 20 Tablet in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે
નિર્માતા
દવાના ઘટકો

નિરીક્ષણ

Introduction of Nikoran (Introduction of Nikoran in Gujarati)

Nikoran OD 20 Tablet is a medicine used to prevent and treat heart-related chest pain (angina). It is usually prescribed when other heart medicines are not suitable or have not worked. It reduces the risk of an angina attack by widening blood vessels and improving blood flow to the heart.

Nikoran OD 20 Tablet may be taken with or without food. They should be swallowed whole with water at the same time(s) each day. Your doctor will decide the dose and how often you should take them. This may change from time to time depending on how well they are working. You should take this medicine regularly to get the most benefit, even if you feel fine. It is preventing future harm. If you stop taking it, your chest pain may come back. You can improve the health of your heart by making some lifestyle changes such as quitting smoking, cutting down on alcohol, eating well, taking regular exercise and managing stress.

The most common side effect of this medicine is headache, especially during the first few days of treatment. You can reduce this by drinking plenty of fluids and avoiding alcohol, but it usually goes after a week. Other common side effects include feeling dizzy or weak, nausea and flushing (sense of warmth in the face, ears, neck and trunk). Talk to your doctor if these bother you or do not go away.

Nikoran OD 20 Tablet is not suitable for some people. Tell your doctor if you have low blood pressure, a problem with fluid in your lungs or kidney problems. Also let your healthcare team know all other medications you are using as some may affect, or be affected by this medicine. You should not take any medicines for erectile dysfunction with this medicine. This medicine is not usually recommended during pregnancy or breastfeeding. Drinking alcohol can increase the blood pressure-lowering effect of Nikoran OD 20 Tablet. Your doctor may ask you to avoid salt substitutes.

ના ઉપયોગો (Uses of Nikoran in Gujarati)

 • એન્જાઇના (છાતીમાં દુખાવો)

ની આડઅસરો (Nikoran side effects in Gujarati)

Common
 • માથાનો દુખાવો
 • ઉબકા
 • ઊલટી
 • નિર્બળતા
 • ચક્કર ચડવા
 • ફ્લશિંગ

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Nikoran in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ કરવો અથવા ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સૂચનાઓ માટે લેબલ તપાસો. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Nikoran OD 20 Tablet લેવી વધારે સારી છે.

ચેતવણીઓ (Nikoran related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
CONSULT YOUR DOCTOR
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Nikoran OD 20 Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગ કરવાથી ફાયદા મળી શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
CONSULT YOUR DOCTOR
સ્તનપાન દરમિયાન Nikoran OD 20 Tablet ના ઉપયોગ પર કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
ડ્રાઇવિંગ
UNSAFE
Nikoran OD 20 Tablet લેતી વખતે તમને ચક્કર આવી શકે, ઊંઘ આવી શકે અથવા થાક લાગી શકે છે. જો આવું થાય, તો વાહન ડ્રાઇવ કરશો નહીં અથવા કોઈપણ સાધનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
કિડની
SAFE IF PRESCRIBED
Nikoran OD 20 Tablet મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવાકદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Nikoran OD 20 Tablet નો ડોઝ સમાયોજન મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
SAFE IF PRESCRIBED
Nikoran OD 20 Tablet યકૃત રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા કદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Nikoran OD 20 Tablet નો ડોઝ સમાયોજન યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Nikoran ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Nikoran OD 20 Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
આ દવા માટે કોઈ વિકલ્પ મળ્યા નથી

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Nikoran લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Suvida Force, Tadagra
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Joy On, One Up, Yuvagra
જીવલેણ

દર્દીની ચિંતાઓ

Nikoran સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
Please check the reports and advise what to do? I am a heart patient for last 12 years I am taking medicines Nitroglycerin 2.6 BD NIKORAN 10 OD Clopidogrel 75 OD Ecosprin 75 OD Atorvastin 10 OD Metacard 50 xl OD Flavedon 20 BD Shelcal for calcium OD Above all medicines are prescribed and I am taking this medicines
Dr. Aanchal Maheshwari
Ayurveda
As you are a chronic heart patient , so your Allopathic Medicine can be withdrawn as such or suddenly without seeing you. You along with Allopathic Medicine start with Arjun kwath 20 ml twice after meal with water
Please check the reports and advise what to do? I am a heart patient for last 12 years I am taking medicines Nitroglycerin 2.6 BD NIKORAN 10 OD Clopidogrel 75 OD Ecosprin 75 OD Atorvastin 10 OD Metacard 50 xl OD Flavedon 20 BD Shelcal for calcium OD Above all medicines are prescribed and I am taking this medicines
Dr. Manju Singh
Psychiatrist
Your cholesterol levels are high. start exercise in morning and evening for atleast 20 to 30 minutes per day. Include fresh vegetables and fruits in your diet. Increase water intake atleast 2 to 3 lites per day. Take small meals, don't take heavy meals. Avoid fried food or junk food.With this you can start taking: SBL CHOLESTERINUM TRITURATION TABLET 3X2 tablets 2 times a day.
arrow
શું તમારી પાસે Nikoran OD 20 Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. What class of drug is Nikoran and what is it used for?

Nikoran belongs to a class of medicines known as “potassium channel openers”. It helps in the removal of potassium from the walls of arteries resulting in widening of the arteries. This decreases the workload of the heart to pump the blood. It also improves the blood and oxygen supply to your heart muscle. It is prescribed to patients of stable angina (chest pain) who cannot take other medicines (beta blockers, calcium channel antagonist) meant for angina.

Q. Can I stop taking Nikoran?

No, you should not stop taking Nikoran without speaking to your doctor first. If you stop Nikoran suddenly, your anginal pain may recur. Talk to your doctor if you are experiencing any side effects.

Q. How long does it take Nikoran to start working?

Nikoran starts working after about an hour, but full benefits may be seen only after 4 to 5 days.

Q. For how long do I need to continue Nikoran?

Continue taking your medicine for as long as your doctor tells you. Nikoran is generally prescribed for a long term. You may even need to take it for the rest of your life.

Q. What if somebody accidentally takes excess of Nikoran?

He or she should be taken to the hospital immediately. The person may experience signs of low blood pressure, which include feeling weak or dizzy. He or she may also experience irregular or fast heart beat.

Q. Can I take Nikoran if I am taking aspirin?

You should avoid taking Nikoran and aspirin together. Taking the two medicines together increases the risk of ulcer or bleeding ulcer in mouth, stomach, or intestine. If you notice blood in your stool or vomit while using Nikoran, consult your doctor immediately.

Q. Who should not use Nikoran?

People who are allergic to Nikoran or any of its ingredients should avoid using this medicine. Also, patients who have heart problems such as cardiogenic shock or left ventricular failure with low filling pressure or cardiac decompensation or have a build-up of fluid in the lungs (pulmonary edema) should not use Nikoran. Additionally, patients taking medicines to treat erectile dysfunction (such as sildenafil, tadalafil, and vardenafil) or medicines to treat “pulmonary hypertension (such as riociguat) should not use the medication. Your blood pressure may be affected if these medicines are taken with Nikoran or if you have low blood volume.

Q. Can Nikoran affect my sex life?

No, Nikoran does not affect your sex life. However, it is not recommended to take medicines used to treat erectile dysfunction (such as sildenafil or tadalafil) or premature ejaculation (such as vardenafil or dapoxetine) while taking Nikoran. Taking them together can lead to a serious drop in your blood pressure.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Nikoran uses in GujaratiNikoran side effects in Gujarati
References
 1. Opie LH, Horowitz JD. Nitrates and Newer Antianginals β-Blocking Agents. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. p. 57.
 2. Katzung BG, Chatterjee K. Vasodilator & the Treatment of Angina Pectoris. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 198.
 3. Nicorandil. Guildford, Surrey: SANOFI; 2009 [revised 16 Mar. 2018]. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Nicorandil. Coimbra, Portugal: Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A; 2014. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Nicorandil. Macquarie Park, New South Wales: Sanofi-Aventis Australia Pty Ltd.; 2017. [Accessed 18 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 7. National Health Service. Nicorandil; 2019. [Accessed 18 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
Off. Ashram Road, Ahmedabad - 380 009., Gujarat, India
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Nikoran OD 20 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹381.28
MRP476.6  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 Tablet pr in 1 strip
ADD TO CART
Not returnable Read policy
Additional offers
Amazon Pay: Get up to ₹250 cashback (min cashback ₹20) on orders above ₹100. Offer valid once per user between 1st to 30th Nov.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mg
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.