Domstal MT 10 Tablet DT

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે
arrow
arrow

નિરીક્ષણ

Introduction

Domstal MT 10 Tablet DT is a prescription medicine used in the treatment of indigestion, nausea and vomiting. It blocks the substance on the brain that triggers nausea or vomiting and it also increases the movement of food in the stomach, thereby improves digestion.

Domstal MT 10 Tablet DT is taken before meals in a dose and duration as advised by the doctor. The dose you are given will depend on your condition and how you respond to the medicine. You should take this medicine until your doctor tells you to stop. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

The most common side effects are headache, dry mouth, and stomach pain. Most of these are temporary and usually resolve with time. Contact your doctor straight away if you are at all concerned about any of these side effects. It also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can worsen your sleepiness. This medicine may also cause diarrhea, so it is better to take plenty of fluids while taking this medicine as it may help to prevent dehydration.

Before taking this medicine you should let your doctor know if you have liver or kidney problems. You shouldn't take it at the same time as an antacid. Pregnant women should also consult their doctor. You should avoid this medicine if suffering from bleeding ulcers of stomach.

ના ઉપયોગો (Uses of Domstal Tablet DT in Gujarati)

 • ઊલટી

ની આડઅસરો (Side effects of Domstal Tablet DT in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Domstal

 • માથાનો દુખાવો
 • સૂકું મોં
 • પેટમાં દુઃખાવો
 • અતિસાર

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Domstal Tablet DT in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને લેતાં પહેલાં પાણીના ગ્લાસમાં તેને ઓગાળો. Domstal MT 10 Tablet DT ખાલી પેટે લેવી વધારે સારું (ભોજન અગાઉ 1 કલાકે કે ભોજન પછી 2 કલાક).

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Domstal Tablet DT works in Gujarati)

Domstal MT 10 Tablet DT એ એસીટીલકોલાઈન, એક રસાયણના રીલીઝને પરોક્ષપણે ઉત્તેજીત કરે છે, જે આંતરડાની ગતિશીલતાને વધારે શકે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
CONSULT YOUR DOCTOR
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Domstal MT 10 Tablet DT નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગ કરવાથી ફાયદા મળી શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
SAFE IF PRESCRIBED
Domstal MT 10 Tablet DT ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સુરક્ષિત છે. માનવ અભ્યાસોમાં દર્શાવાયું છે કે ક્યાં તો દવા સ્તનના દૂધમાં નોંધપાત્ર માત્રામાં પસાર થતું નથી અથવા તેનાથી શિશુ વિષાલુતાથી પ્રભાવિત થવાની અપેક્ષા નથી.
ડ્રાઇવિંગ
અસુ‌રક્ષિત
Domstal MT 10 Tablet DT લેતી વખતે તમને ચક્કર આવી શકે, ઊંઘ આવી શકે અથવા થાક લાગી શકે છે. જો આવું થાય, તો વાહન ડ્રાઇવ કરશો નહીં અથવા કોઈપણ સાધનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Domstal MT 10 Tablet DT ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Domstal MT 10 Tablet DT ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Domstal ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Domstal MT 10 Tablet DT, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Alternate Brands

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Domstal MT 10 Tablet DT
₹2.53/Tablet DT
Emidon 10mg Tablet DT
Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd
₹2.26/Tablet DT
save 11%
Dmp Tablet DT
Glorious Biotech
₹2.35/Tablet DT
save 7%
Necdom Tablet DT
Nectar Remedies Ltd
₹2.5/Tablet DT
save 1%
Motidom 10mg Tablet DT
Tas Med India Pvt Ltd
₹2.5/Tablet DT
save 1%
Dom-DT 10 Rapitab
Morepen Laboratories Ltd
₹2.56/Tablet DT
1% costlier

નિષ્ણાત સલાહ

 • Domstal MT 10 Tablet DT helps relieve nausea, vomiting and indigestion.
 • It should be taken before meals as per the dose and duration prescribed by your doctor.
 • It may cause dizziness and sleepiness. Do not drive or do anything that requires mental focus until you know how it affects you.
 • Avoid consuming alcohol when taking Domstal MT 10 Tablet DT as it may cause excessive drowsiness.
 • Dry mouth may occur as a side effect. Frequent mouth rinses, good oral hygiene, increased water intake and sugarless candy may help.
 • Inform your doctor if you get watery diarrhea, fever, or stomach pain that does not go away.
 • Do not take it for longer than 7 days without consulting your doctor.

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
I am feeling so tired and ometing like
Dr. Sfurti Mann
Internal Medicine
KEEP YOURSELF HYDRATED, TAKE TAB DOMSTAL 10 MG FOR VOMITING.
Me grand mother is suffering from vomiting and loose motion. So we gave her domstal 10 mg but immediately after giving she vomitted
Dr. Pushkar Mani
Physician
give him injection Ondem 4mg
arrow
શું તમારી પાસે Domstal MT 10 Tablet DT થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. What is Domstal used for?

Domstal is used for the treatment of nausea (feeling sick) and vomiting as and when recommended by your doctor.

Q. Is Domstal an over the counter drug?

Domstal is not an over the counter (OTC) medicine and it is not advisable to take it without a prescription.

Q. Does Domstal cause weight gain?

Weight gain has not been reported with the use of Domstal. If you notice any abnormal weight gain while using Domstal, please talk to your doctor.

Q. Does Domstal raise the blood pressure?

The increase in blood pressure is generally not seen with the use of Domstal. But if you experience an increase in blood pressure while using Domstal, please consult your doctor.

Q. Can I take Domstal for morning sickness?

Domstal is not indicated or recommended for treating morning sickness. Please consult your doctor if you plan to take any medicine for treating morning sickness.

Q. Can I take Domstal with antibiotics?

The use of Domstal with antibiotics like erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, spiramycin, and some antifungals is not recommended. Please consult your doctor before using any antibiotics with Domstal.

Q. Can I take Domstal with lansoprazole?

Yes, Domstal can be taken with lansoprazole as no drug-drug interactions have been clinically seen when they are taken together. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Domstal with doxycycline?

Yes, Domstal can be taken with doxycycline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domstal with doxycycline.

Q. Can I take Domstal with omeprazole?

Yes, Domstal can be taken with omeprazole. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Domstal with citalopram?

The use of Domstal with citalopram is not recommended as it may increase the underlying heart problems like prolonged QTc interval. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take Domstal with amitriptyline?

Yes, Domstal can be taken with amitriptyline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domstal with amitriptyline.

Q. Can I take Domstal with amoxicillin?

Yes, Domstal can be taken with amoxicillin. No drug-drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domstal with amoxicillin.

Q. Can I take Domstal with paracetamol?

Yes, Domstal can be taken with paracetamol. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor.

Q. Can I take Domstal with tramadol?

Yes, Domstal can be taken with tramadol as no drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Domstal with tramadol.

Q. Is Domstal safe?

Yes. Domstal is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by the physician/ doctor.

Q. Is Domstal used for motion sickness?

Domstal is indicated for use in motion sickness. Please consult your doctor before using Domstal for motion sickness as it must be used in the dose and duration as advised by your doctor.

Q. Is Domstal an antibiotic?

No, Domstal is not an antibiotic. Domstal is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick).

Q. Does Domstal cause drowsiness?

Drowsiness has been reported as one of the rare side effects with Domstal. Please talk to your doctor if you experience excessive drowsiness while taking Domstal.

Q. Does Domstal increase milk secretion?

Yes, Domstal can increase milk secretion also known as galactorrhea. This is an uncommon side effect of Domstal. Talk to your doctor if you are experiencing this side effect while taking this medicine.

Q. Does Domstal cause bloating (gas)?

Domstal can cause some uncommon gastrointestinal side effects like regurgitation, appetite disorder, and heartburn, diarrhoea. However, bloating (gas) has not been reported as a side effect with Domstal.

Q. Does Domstal cause hair loss?

Domstal has not been reported to cause hair loss. Please consult your doctor in case you experience excessive hair loss while taking Domstal.

Q. Does Domstal help to treat constipation?

Domstal is not indicated to treat constipation. Please talk to your doctor regarding its use.

Q. Does Domstal cause heart problems?

Domstal may be associated with an increased risk of heartbeat problem and heart attack. This risk may be more likely in those over 60 years old or taking higher doses. The risk also increases when Domstal is given together with other medicines. Please share your medical history with your doctor if you are prescribed Domstal.

Q. Does Domstal cause constipation?

Yes, Domstal has been seen to cause constipation as a side effect.Consult your doctor if you experience excessive constipation while using Domstal.

Q. Does Domstal help to relieve bloating (gas)?

Domstal is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick). It is not indicated to treat bloating (gas). Please consult your doctor before using this medicine.

Q. Can I take Domstal with rabeprazole?

Domstal can be safely taken with Rabeprazole as no harmful effects have been reported clinically. A fixed-dose combination of these two medicines is also available. Domstal increases gut motility and Rabeprazole decreases the acid production in the stomach. So, this combination is very effective in the treatment of reflux esophagitis associated with acidity, heartburn, intestinal and stomach ulcers.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. McQuaid KR. Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1078.
 2. Domperidone and domperidone maleate. South Ruislip, Middlesex: Aurobindo Pharma - Milpharm Ltd.; 2003 [revised 14 Nov. 2017]. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 3. ScienceDirect. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. International BreastFeeding Center. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

Off. Ashram Road, Ahmedabad - 380 009., Gujarat, India
A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Domstal MT 10 Tablet DT. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP25.31  Get 15% OFF
Best Price
₹21.51
Valid only on the orders above ₹500
10 tablet dt in 1 strip
સૂચી માં સામેલ કરો
Additional offers
Amazon Pay: Get a chance to win up to ₹300 cashback (min. cashback ₹20) when you pay through Amazon Pay with a minimum order value of ₹100. This offer is applicable once per user from 1st May to 31st May.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.