Clexane 80mg Injection

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે
arrow
arrow

નિરીક્ષણ

Introduction

Clexane 80mg Injection is an anticoagulant used to prevent and treat harmful blood clots. It stops the existing clots from getting any bigger and restricts the formation of any new clot. It is also helpful in the prevention of blood clot in veins, a condition called deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism.

Clexane 80mg Injection is injected under the skin by a doctor or nurse. It should not be injected into a muscle. The dose and length of treatment are based on your medical condition, your response to the medicine and what you are being treated for. It may also be based on your age and weight. It is important to keep using this medicine even if you do not notice any symptoms because it is preventing future harm. If you stop taking it, you could get a blood clot. While taking this medicine you should avoid doing things that increase your risk of bleeding or injury.

The most common side effect of this medicine is bleeding, or getting bruised easily. It can also cause a skin rash, itchy skin, headache and a lower number of red blood cells (anemia). A severe headache could be a sign of bleeding in the brain. A severe stomach ache could be a sign of bleeding in the stomach. Bleeding can be dangerous and may not be obvious. Look out for symptoms and tell your doctor if you are worried.

Before using this medicine, you should tell your doctor if you have high blood pressure, diabetes or have had a recent stroke. You should not take it if you have any current bleeding. Some medicines should not be used with Clexane 80mg Injection. Tell your doctor what else you are taking to make sure it is safe. If you have low body weight, you may be at increased risk of bleeding and drinking alcohol can increase the risk of stomach bleeding. Consult your doctor about using this medicine if you are pregnant or breastfeeding.

ના ઉપયોગો (Uses of Clexane Injection in Gujarati)

ની આડઅસરો (Side effects of Clexane Injection in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Clexane

 • રક્તસ્ત્રાવ
 • લોહીમાં ઘટેલ પ્લેટલેટ્સ
 • યકૃત એન્ઝાઇમમાં વૃદ્ધિ
 • લોહીની ઊણપ

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Clexane Injection in Gujarati)

તમારા ડોકટર કે નર્સ તમને આ દવા આપશે. કૃપા કરીને જાતે દવા લેવી નહીં.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Clexane Injection works in Gujarati)

Clexane 80mg Injection is an anticoagulant. It works by inactivating certain blood-clotting proteins. This prevents the formation of blood clots and prevents blockages in the blood vessels of the body.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
SAFE IF PRESCRIBED
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Clexane 80mg Injection નો ઉપયોગ કરવો કદાચ સલામત છે
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ ઓછી નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે કે કોઈ નુકસાનકારક અસર દર્શાવતું નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
SAFE IF PRESCRIBED
Clexane 80mg Injection ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
સુરક્ષિત
Clexane 80mg Injection થી સામાન્યપણે તમારી ડ્રાઇવ કરવાની વાપરવાની ક્ષમતાને અસર થશે નહીં.
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Clexane 80mg Injection ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
CONSULT YOUR DOCTOR
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Clexane 80mg Injection ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Clexane ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Clexane 80mg Injection, please consult your doctor.

Alternate Brands

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Clexane 80mg Injection
₹1176.61/ml of Injection
Lomorin NX 80mg Injection
Vhb Life Sciences Inc
₹559/ml of Injection
save 52%
Loparin 80 Injection
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹577/ml of Injection
save 51%
Cutenox 80mg Injection
Gland Pharma Limited
₹609.52/ml of Injection
save 48%
Lomoh 80 Injection
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹619.05/ml of Injection
save 47%
Enoxion 80mg Injection
Neon Laboratories Ltd
₹826/ml of Injection
save 30%

નિષ્ણાત સલાહ

 • You have been prescribed Clexane 80mg Injection for the treatment and prevention of blood clots.
 • Clexane 80mg Injection increases your risk of bleeding. Be careful while shaving, using sharp objects or cutting fingernails or toenails. 
 • Inform your doctor if you are also taking other medicines that increase the bleeding risk like aspirin and NSAIDs.
 • Inform your doctor if there is bleeding from gums, nose or wounds that lasts more than 15 minutes or if blood appears in your urine, stool or vomit.
 • Do not stop taking the medication suddenly without talking to your doctor.

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Clexane લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Apriace
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Candesar, Candestan, Cantar
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Capotril, Aceten, Angiopril
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Clopinorm
ગંભીર

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
Clexane 40 mg is equivalent to Lonopin 40 mg Plz advice In the last pregnancy I was advised clexane but this time I was given Lonopin so just wanted to know is both the injections are same or different
Dr. Suman Rao
Obstetrics and Gynaecology
Yes they are same
Hi, I am 6 weeks pregnant and have a history of 1 miscarriage. I was diagnosed with endometrial TB. I am currently on Rcinex 600. I have been advised to take clexane injection everyday and hucog 2000 in every 4 days. I am also advised to take Argin plus sachets, duphaston, ecospirin 75, Macfolate. Are all these medicines necessary?
Dr. Megha Tuli
Obstetrics and Gynaecology
Yes, dear treatment is correct an dnecessary
arrow
શું તમારી પાસે Clexane 80mg Injection થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. How do you administer Clexane?

Clexane is a medicine which is injected beneath the skin. Fix the dose of the medicine and pinch the skin of your stomach between your finger and thumb to make a fold. After having cleaned the area, hold the syringe like a pencil and insert the full length of the needle into the skin fold. Inject the medicine and discard the syringe as instructed by your prescribing physician. Follow the instructions given by the healthcare provider strictly. Contact your doctor in case of any doubt or any reactions associated with the medicine.

Q. What are the conditions where I should be cautious before taking Clexane?

You must give a proper history to your doctor before you start taking Clexane. Inform your doctor if you have a heart valve fitted or have gastric ulcer, high blood pressure, diabetes, or kidney problems. You should also let your doctor know if you ever had a reaction to heparin or had a recent stroke, brain or spinal surgery. The chances of side effects and complications increase in presence of these conditions. Consult with your doctor and follow the instructions strictly.

Q. How to store Clexane injections?

Store Clexane injections at 25°C and do not freeze them. The multiple-dose vials should not be stored for more than 28 days after the first use. Discard the injection if you notice any particulate matter or abnormal color in the solution or any damage in the syringe. Read the medicine package leaflet before using this medication and ask the pharmacist in case of any doubt.

Q. Can Clexane be used in heart attack?

Yes, Clexane is used in the treatment of chest pain and heart attack once the standard treatment has been provided to the patient. It is given along with another blood thinner like aspirin. Being a blood-thinning agent, it prevents the blood from clotting and prevents any further episodes and complications.

Q. Is it ok to inject the air bubble in Clexane?

Yes, you should push the air bubbles into the site of injection. Removing the air bubbles leads to loss of the medicine thereby altering the prescribed dose.
સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Fox KA, White HD, Gersh BJ, et al. Antithrombotic Agents: Platelete Inhibitors, Acute Anticoagulants, Fibrinolytics, and Chronic Anticoagulants. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 373-74.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 471.
 3. Enoxaparin sodium. Guildford, Surrey: SANOFI; 1997 [revised 08 Apr. 2018]. [Accessed 18 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Enoxaparin Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 18 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Enoxaparin. [Updated 2020 Jan 20]. [Accessed 19 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). Enoxaparin. [Accessed 18 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

Sanofi House, CTS No.117-B, L&T Business Park, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai 400072
A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Clexane 80mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP1176.61  Get 15% OFF
Best Price
₹1000.12
0.8 ml in 1 prefilled syringe
સૂચી માં સામેલ કરો
Additional offers
Amazon Pay: Get a chance to win up to ₹300 cashback (min. cashback ₹20) when you pay through Amazon Pay with a minimum order value of ₹100. This offer is applicable once per user from 1st May to 31st May.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.