Bivacs 250mg Injection

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

Introduction

Bivacs 250mg Injection belongs to a group of medicines known as an anticoagulant or blood thinner. It helps prevent and treat blood clots. It is used to reduce the risk of stroke and heart attack. It also prevents and treats clot formation in the veins of your legs, lungs, brain, and heart.

Bivacs 250mg Injection is commonly used in patients with irregular heart rhythm (atrial fibrillation) to prevent clot formation. It also reduces the risk of getting clots in people who have undergone knee or hip replacement surgeries. It is given as a drip into a vein by a doctor or a nurse. You can reduce your risk of having a blood clot by making changes to your lifestyle, such as not smoking, eating a healthy diet, exercising regularly, and losing weight if you need to.

The most common side effects of this medicine are headache, low platelet level, and fever. It may also make you bleed more easily than normal, for example, having nosebleeds or bruising. You should be extra careful while shaving, cutting nails, or using sharp objects during treatment with this medicine.

This medicine may not be suitable for everyone and should be used with caution. Inform your doctor, if you have severe kidney or liver problems. Do not take this medicine if you are currently bleeding or if you are taking other medicines to reduce blood clotting. You should not breastfeed while using this medicine. Unlike other anticoagulants, a regular blood test (PT-INR) is not required while taking this medicine.

ના ઉપયોગો (Uses of Bivacs Injection in Gujarati)

 • હદયરોગ નો હુમલો
 • અસ્થિર એન્જાઇના (છાતીમાં દુખાવો)

ની આડઅસરો (Side effects of Bivacs Injection in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Bivacs

 • રક્તસ્ત્રાવ

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Bivacs Injection in Gujarati)

તમારા ડોકટર કે નર્સ તમને આ દવા આપશે. કૃપા કરીને જાતે દવા લેવી નહીં.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Bivacs Injection works in Gujarati)

Bivacs 250mg Injection એક ગંઠનરોધી ઔષધ (એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ) છે જે ન્કસાનકારક રક્ત ગંઠનો થતા રોકે છે.

ચેતવણીઓ (Safety advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
SAFE IF PRESCRIBED
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Bivacs 250mg Injection નો ઉપયોગ કરવો કદાચ સલામત છે
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ ઓછી નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે કે કોઈ નુકસાનકારક અસર દર્શાવતું નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
CONSULT YOUR DOCTOR
Bivacs 250mg Injection ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે અસુ‌રક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ છે.
ડ્રાઇવિંગ
NOT RELEVANT
સંબંધિત નથી, કારણ કે Bivacs 250mg Injection માત્ર હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા દર્દીઓમાં જ વાપરવા માટે અભિપ્રેત છે.
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Bivacs 250mg Injection ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
SAFE IF PRESCRIBED
Bivacs 250mg Injection યકૃત રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા કદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Bivacs 250mg Injection નો ડોઝ સમાયોજન યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Bivacs 250mg Injection
₹9198.23/Injection
₹5428.9/injection
41% cheaper
Gennomax 250mg Injection
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹5860/injection
36% cheaper
Bivaflo 250mg Injection
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹6290/injection
32% cheaper
₹6930/injection
25% cheaper
Flopace 250mg Injection
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹7581.65/injection
18% cheaper

નિષ્ણાત સલાહ

 • It is a hospital only medicine. It is given by your nurse or doctor as an infusion (drip) into a vein.
 • Notify your doctor if you see blood in your vomit, urine or stool (black, tarry stools or bright red blood).
 • Inform your doctor if you are taking other blood thinners or medicines to prevent blood clots. 

Fact Box

Chemical Class
Polypeptides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC
Action Class
Direct thrombin inhibitor- parenteral

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Does Bivacs 250mg Injection affect the liver?

Unlike other anticoagulants, Bivacs 250mg Injection usually does not affect the functioning of the liver. But long-term use of Bivacs 250mg Injection may increase the chances of mild liver injury in patients with elevated liver enzymes. However, the overall chances of developing any such problem are lower than other anticoagulants. It is advised that you inform your doctor if you have a history of liver disease before starting this medicine.

Q. Can I drink alcohol with Bivacs 250mg Injection?

Taking alcohol while taking Bivacs 250mg Injection can increase the blood-thinning effect of this medicine, thereby increasing the chance of bleeding. Regular intake of alcohol can lead to a gastric ulcer which might again cause bleeding. So, it is better to avoid alcohol while you are taking this medicine. Do consult your doctor if any such episode of bleeding occurs.

Q. How should I store Bivacs 250mg Injection?

Bivacs 250mg Injection should be stored at room temperature between 20º-25º C (68º-77°F) in the original carton it came in. Do not freeze. Store the medicine at a dry place and protect the medicine from moisture and light.

Q. When will I feel better after taking Bivacs 250mg Injection?

Bivacs 250mg Injection reduces your risk of developing blood clots in the blood vessels of your leg, lungs, heart and brain. You may not feel any difference after taking Bivacs 250mg Injection. However, keep taking this medicine as prescribed by your doctor because you will still be getting its full benefits.

Q. Who should not take Bivacs 250mg Injection?

People experiencing any unusual bleeding or people allergic to Bivacs 250mg Injection should not take it. Bivacs 250mg Injection should also be avoided by people with artificial (prosthetic) heart valves. Therefore, inform your doctor if you have ever had or plan to have a valve in your heart replaced. Also, the use of this medicine is not recommended in patients with severe kidney disease.

Q. Can the use of Bivacs 250mg Injection increase the risk of bleeding?

Yes, Bivacs 250mg Injection may increase the risk of bleeding. Always be careful while doing activities that may cause an injury or bleeding. Tell your doctor immediately if you notice any abnormal bruising or bleeding.

Q. Can Bivacs 250mg Injection cause hair loss?

No, Bivacs 250mg Injection does not usually cause hair loss. However, there do exist some rare reports of hair loss associated with Bivacs 250mg Injection. Consult your doctor if you face hair loss while taking Bivacs 250mg Injection to rule out any other causes of hair loss.

સંબંધિત વસ્તુઓ

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Weitz JI. Blood Coagulation and Anticoagulant, Fibrinolytic, and Antiplatelet Drugs. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 859-60.
 2. Zehnder JL. Drugs Used in Disorders of Coagulation. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 594.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 147-48.
 4. Fox KA, White HD, Gersh BJ, et al. Antithrombotic Agents: Platelete Inhibitors, Acute Anticoagulants, Fibrinolytics, and Chronic Anticoagulants. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 371-73.
 5. Bivalirudin. North Harrow, Middlesex: Accord Healthcare Limited; 2016 [revised 23 May 2016]. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Bivalirudin. Parsippany, New Jersey: The Medicines Company; 2000 [revised Mar. 2016]. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Availabble from:External Link
 7. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Bivalirudin. [Updated 2018 Dec 3]. [Accessed 19 Feb. 2020] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

Chinubhai Centre, Off. Nehru Bridge, Ashram Road, Ahmedabad - 380009. Gujarat. India.
Expires on or after: October, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Bivacs 250mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
7198.239198.23Get 21% OFF
6714.71+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more. Starting at Rs.149
Inclusive of all taxes
Get maximum discount on orders above ₹1299
1 Injection in 1 vial
સૂચી માં સામેલ કરો
Online payment only

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹20. Minimum order value ₹750. Valid only on your first Paytm transaction on Tata 1mg. Valid till 5th August 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.