37 C 500mg Tablet in Gujarati


નિરીક્ષણ

ના ઉપયોગો (Uses of 37 C in Gujarati)

દુખાવો અને તાવ માટે 37 C 500 mg Tablet નો ઉપયોગ કરાય છે

કેવી રીતે વાપરવું (How to use 37 C in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. ખોરાક સાથે 37 C 500 mg Tablet લેવું વધારે સારું છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How 37 C works in Gujarati)

37 C 500 mg Tablet મગજમાં અમુક રાસાયણિક સંદેશવાહકોને મુક્ત થતા અવરોધે છે જે દુખાવા અને તાવ માટે જવાબદાર છે.

ચેતવણીઓ (37 C related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
ચેતવણી
સગર્ભાવસ્થા
સુરક્ષિત
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન 37 C 500 mg Tabletનો ઉપયોગ કરવો સલામત છે
પર્યાપ્ત અને સુનિયંત્રિત માનવીય અભ્યાસો ઓછું કે કોઈ જોખમ દર્શાવતા નથી.
સ્તનપાન
સુરક્ષિત
37 C 500 mg Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સુરક્ષિત છે. માનવ અભ્યાસોમાં દર્શાવાયું છે કે ક્યાં તો દવા સ્તનના દૂધમાં નોંધપાત્ર માત્રામાં પસાર થતું નથી અથવા તેનાથી શિશુ વિષાલુતાથી પ્રભાવિત થવાની અપેક્ષા નથી.
ડ્રાઇવિંગ
સુરક્ષિત
37 C 500 mg Tablet થી સામાન્યપણે તમારી ડ્રાઇવ કરવાની વાપરવાની ક્ષમતાને અસર થશે નહીં.
કિડની
જો તમે ગંભીર મૂત્રપિંડ રોગથી પીડાતા હોવ તો તમારા ડૉકટર સાથે વાત કરો. 37 C 500 mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. 37 C 500 mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
37 C 500 mg Tablet
₹1.48/Tablet
Calpol 500mg Tablet
Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd
₹0.94/Tablet
save 37%
Dolo 500 Tablet
Micro Labs Ltd
₹0.95/Tablet
save 36%
Pyrigesic Tablet
East India Pharmaceutical Works Ltd
₹0.95/Tablet
save 36%
₹0.94/Tablet
save 37%
P 500 Tablet
Apex Laboratories Pvt Ltd
₹0.95/Tablet
save 36%

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે 37 C લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Nimsun, Abinim, Nimulis
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Clorocin, Vecol, Sitamycetine
સામાન્ય
બ્રાન્ડ: Metromide, Vomitrac
સામાન્ય

દર્દીની ચિંતાઓ

37 C સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
1) Am I really suffering from diabetes. I am daily doing Ramdev baba Yoga for 1 - 1/30 Hrs 2) I am normal , May I stop Tab Glycomet 500 ? 3) ECG is abnormal but 2D eco is normal. What is a problem? 4) Why Doctor is asking me to take daily Cap. BecoZinc forever. May I stop or continue? 5) I am suffering from Neck spondilites . 6) I feel giddiness, so doctor starts this medicine and asked to take forever for long time May I continue or what ?Plz give me second opinion.
Dr. Sfurti Mann
Diabetes Specialist
Your HbA1c levels will ascertain your diabetes control. You must continue glycometSR. It's dose may even beFor giddiness you may take stemetil MD tab sos and pantop DSR before breakfast
I m cocieved running 9 month n my date of issue is on first week of june.but i m having swelling on foot
Dr. Suman Rao
Gynaecologist
Get your BP, serum proteins and kidney function test done. If all are fine then there is nothing to worry about.
arrow
શું તમારી પાસે 37 C 500 mg Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Can I take 37 C with vitamin B complex?

Yes, 37 C can be taken with vitamin B-complex preparations. They have been used together in the treatment of acute and painful diseases affecting nerves like trigeminal neuralgias, post-operative pain, etc. 37 C helps to relieve pain and vitamin B-complex corrects the deficiency that might be causing your symptoms.

Q. Is 37 C use associated with Helicobacter pylori infection?

No, 37 C use is not associated with Helicobacter pylori infection. Painkiller drugs can increase the acid secretion in the stomach, aggravate the symptoms of this infection and the risk of stomach and the intestine ulcer. However, this risk is minimum with 37 C as compared to other pain killers.

Q. Can I take 37 C if I have hepatitis?

37 C is considered the safest painkiller to take for people with hepatitis for mild to moderate pain and fever. However, 37 C is metabolized in the liver, so, consult your doctor before taking 37 C if you have hepatitis as it can cause liver damage if taken in higher doses or for a very long time.

Q. Can anyone be allergic to 37 C?

Yes, there have been reports of hypersensitivity and allergic reaction with the use of 37 C. Symptoms of an allergy include swelling of the face, mouth, and throat, shortness of breath, urticaria, red rash, and severe itching. Stop taking 37 C if you have such symptoms and immediately consult your doctor.

Q. What are the serious side effects of taking excess 37 C?

Potentially severe life-threatening liver injury is a serious side effect seen with an overdose of 37 C. Overdose can also cause kidney injury, coma, and decreased platelet count. Early symptoms of an overdose include nausea, vomiting, and general tiredness. Immediately consult a doctor or reach an emergency in case of suspected overdose.

Q. Can I take 37 C with warfarin?

37 C is safe to use occasionally with warfarin as other painkillers like ibuprofen and aspirin can increase the risk of bleeding. However, on a long-term use, 37 C can also increase the risk of bleeding. Talk to your doctor before taking them together as you may need to be monitored regularly.

Q. Can vitamin D be taken safely with 37 C?

Yes, vitamin D can be taken with 37 C. Patients with osteoarthritis who are on vitamin D and calcium may need to take 37 C for the relief of any associated pain. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported.

Q. How beneficial is to use 37 C with diclofenac?

37 C and Diclofenac might be given together in case of fever and pain. 37 C has an early onset of action and it helps in relieving the symptoms till diclofenac starts working. However, both are pain killers and can affect stomach lining on long-term use leading to acid reflux, hea<br>rtburn, and stomach ulcers and bleeding.

Q. What happens if you take an overdose of 37 C?

Overdose of 37 C can cause potentially life-threatening liver damage, which is the most serious side effect. Early symptoms may include nausea, vomiting, profuse sweating, and general tiredness. Kidney damage, decreased platelet count and coma may also occur. Immediately consult a doctor or consult an emergency in the case of suspected overdosage.

Q. Can I take 37 C with amoxicillin?

37 C and amoxicillin can be taken together. Amoxicillin is an antibiotic and is used to treat bacterial infections. 37 C is given along, for the relief of any associated pain and fever. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Can I take 37 C with Azithromycin?

37 C and Azithromycin can be taken together. Azithromycin is an antibiotic and is used to treat bacterial infections. 37 C is given along, for the relief of any associated pain and fever. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Does 37 C affect the liver?

Use of 37 C for a long time and above recommended doses can cause liver damage ranging from abnormal liver tests to liver failure. If you are taking 37 C from a long time and have nausea, stomach pain, loss of appetite, dark colored urine, clay colored stools or jaundice, inform your doctor as these could be signs of an underlying liver damage.

Q. Does 37 C have side effects?

37 C is quite safe for short term use. It has side effects if taken in more than the dose advised and for a long-term. Immediately consult a doctor if there is nausea, stomach pain, loss of appetite, dark colored urine, clay colored stools or jaundice as it could be due to an overdose of 37 C.

Q. Does 37 C treat sore-throat, flu or cold?

37 C does not treat sore-throat, flu or cold but it can help in relieving fever and body aches associated with these conditions.

Q. Is it safe to take 37 C with Tramadol?

Yes, 37 C can be taken with Tramadol. They are used together for moderate to severe pain in various diseases and their use is associated with common side effects like nausea, dizziness, and sleepiness.No drug-drug interactions have been reported when they are used together.

Q. Can a patient with high blood pressure take 37 C?

Occasional use of 37 C is safe in patients with high blood pressure. However, if it is to be taken for a long time, you must talk to your doctor. 37 C belongs to the group of painkillers called analgesics and antipyretics and these drugs can decrease the action of medicines taken by the patient for control of high blood pressure.

Q. Is 37 C safe to use?

37 C is safe to use in the dose that advised by the doctor. Using this medicine in more than recommended doses can damage your liver and cause serious harm.

Q. Can I take 37 C with homeopathic medicine?

Ask your doctor before taking 37 C with homeopathic medicine as there is no information available on this.

Q. How long does 37 C takes to work?

37 C takes around 30-45 min to start working and show its effects.

Q. What is the recommended dose of 37 C?

In adults, the usual dose is 1-2 tablets i.e 500mg or 650mg. The minimum dosing interval should be of 4 hours between the doses. The total dose should not exceed 4g per day.

Q. Can the use of 37 C make me feel sleepy?

No, 37 C does not cause sleepiness.

Q. How much 37 C can you take in a day?

In adults, the total dose of 37 C should not exceed 4g per day. In children, the maximum dose should not exceed 60mg/kg in a day.

Q. When will I feel better after taking 37 C?

37 C begins to ease pain and reduces fever in about 45 minutes after a dose is taken. Its effects last for about 5 hours.
સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો
The medicine details are for information purpose only. Consult a doctor before taking any medicine.
Frequent searches leading to this page
37 C uses in Gujarati37 C side effects in Gujarati
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
Opp. Naveen Anaj Mandi, Sarverkhera Kashipur, Udham Singh Nagar Uttarakhand
One of the following licensed pharmacy from the nearest location will deliver 37 C 500mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine: MDO, TRP, VMH, CLT, MGL, ATL, DAD, AHH, NRS, HNF, RHW, BHS, BDN, OWN, JIV, SGC, KLC, JLS, SPV, BLE, AGT, 9MM, BSN, SVS, USF, LAG, RPI, CNE, NNP, GLD, SBA, EPS, SAH, NDP, WSH, VSC, AVC, RKS, WMW, PHC, LBO, GPL, SMS, SYS, GBL, ABL, ADF, DPL, GHC, KHS, GNC, HOP, GTF, BJR, DSH, OHM, NTB, HSS, SPS, CRN, ZNT, ARD, PRL, NLC, ANT, YBF, HGI, ATP, EEC, RSA, NTL, ZVP, FDM, QTM, BMR, BTM, PPR, MMF, XMX, NXG, OWP, CZT, MOM, PEN, HMP, JBT, AND, LCC, H2H, SIO, ENP, SHN, KNH, IDB, DPP, PNT, ERS, AXM, HNA, STO, AYN, AAY, SGA, MDI, PLL, SYC, RRP, XPR, TPN, MAM, RYL, GNH, BLS, BAP, MDX, PCA, MTM, OLT, HNP, RSS, DYL, SHG, GEO, PSE, VHS, VUR, AFT, GFL, KAL, FGH, ALY, IAD, SNG, SDE, DVH, EAN, HLP, KMC, BHA, ATH, SBL, BHM, NAS, NBG, PHP, CSE, MKT, RPP, VJS, PVP, ITF, THR, SWA, VHC, PIC, DAO, JLI, HPP, EPR, MKE, 1MH, AVW, PRC, SDS, MLT, RTN, DHR, MLC, CAE, RUS, GPP, MDH, VDH, RDH, NCE, SPD, GVP, EWH, WAD, DZY, UMP, VHP, GDA, CBE, PSF, SLN, WDE, RPM, CCM, AYU, BBT, MNS, DFP, SBN, MJT, MAX, HLT, AMH, GHR, LHP, IMC, LTL, HPC, DRA, AAA, MBP, BSG, MAG, RPC, APS, BTH, SAF, TYN, FTP, NTS, QLF, GPT, PRE, SBI, VEM, SWP, SSI, BES, PTP, NPS, MMC, PRT, WPL, NRP, MIP, GHP, WHR, IPP, SHD, SVA, LMS, SCP, KIM, LHA, HSP, RWP, HVS, ELS, RKN, APT, SRG, CPK, ALP, DLP, RGH, ZVO, WHP, DYG, RMR, AGP, SHC, DCS, SGN, HNT, MSD, JVN, SRS, ABP, BRC, DHP, GGL, IAH, TPS, PTI, HBV, NNH, ENV, VSL, VOP, BFV, STS, NVL, PWN, TAP, SIP, SNL, KOS, GTC, NSM, BLP, KHC, VTH, DLY, BHC, SBC, SSR, UPA, HEX, EVP, KCI, PTO, SCH, SGH, HTS, PHN, ROF, OMV, BNC, BIO, ALC, MRS, BHP, HMS, SDM, VTR, KHP, MAP, UHP, HIP, TSC, SNB, YAG, ASP, LIP, AGC, DAT, O4O, 2ML, RAC, NEO, FRS, CMD, PME, SPR, NTN, STA, NRC, ORH, HTV, BSL, TNH, HSM, FIP, MTD, BBS, NSL, RWL, FRM, JSL, HWS, HHH, SLC, RHL, RHS, NFP, GBB, 4IT, CTP, ESY, BMJ, NAI, RBT, NXT, WSI, ANP, HAT, AMM, BNT, OWT, PLT, NSF, DGN, NVY, TOM, GIE, MDN, GRP, AVL, SVH, PMA, TSS, HCP, VNS, HZF, AAR, SNH, PRN, JJE, MBN, ADM, RTL, JHC, MIL, THP, RDR, CHP, NGW, PNQ, SLS, WHL, KHD, BGS, AVB, ZEL, IPL, OWI, ADE, EQN, CMC, SYN, RVC, SOF, DIL, KHH, OBS, AHP, NPH, PAP, VAF, KIS, ISI, SPF, RPA, BDI, EMB, RGR, GBC, RJP, KRR, USM, SMN, NLP, OIP, BJP, JJD, AMR, UVD, BBN, MPC, KBC, GMA
MRP
14.81
10 tablets in 1 strip
ADD TO CART
Best Price ₹11.85
20% OFF
Use Coupon HEALTH1020 during checkout