SearchCreated with Sketch.
Dr. Dhankar  - Paediatrics
Dr. Dhankar
stethoscopeCreated with Sketch.
Paediatrics
Dr. Dhankar  - Paediatrics
Dr. Dhankar
stethoscopeCreated with Sketch.
Paediatrics
stethoscopeCreated with Sketch.
MBBS
Rate The Doctor
Practice Locations
Shekhar Hospital
Shekhar Hospital
stethoscopeCreated with Sketch.
250
Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
942, 28th Main Road, 9th Block, Jayanagar, Bengaluru, Karnataka - 560069, India
timerCreated with Sketch.
Mon - Sat
Rate The Doctor