KALMIA LATIFOLIA (ADEL)
Adel Pekana Germany
KALMIA LATIFOLIA DILUTION 200C
Rs. 125
10 ML dilution(s)
Not Available
KALMIA LATIFOLIA DILUTION 1M
Rs. 155
10 ML dilution(s)
Not Available
KALMIA LATIFOLIA DILUTION 30C
Rs. 105
10 ML dilution(s)
Not Available
KALMIA LATIFOLIA MOTHER TINCTURE Q
Rs. 265
20 ML Mother Tincture(s)
Not Available