CHLORPHENIRAMINE 2MG + PARACETAMOL 500MG + PHENYLEPHRINE 10MG TABLET
Jan Aushadhi