CETIRIZINE 5MG + PHENYLEPHRINE 10MG + PARACETAMOL 325MG TABLET
Jan Aushadhi